Буфан Віри Богданівни, методиста методичного кабінету

  1. Загальні положення

1.1.   У своїй роботі керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”,”Про позашкільну освіту”, “Про інноваційну діяльність”, “Про місцеве самоврядування”, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про методичний кабінет відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації, а також цією посадовою інструкцією; правилами і нормами охорони праці; техніки безпеки і пожежної безпеки.

1.2. На посаду методиста методичного кабінету призначається особа з

педагогічних працівників, яка має вишу відповідну фахову освіту, якій        за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія, за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.

1.3. Методист методичного кабінету приймається  на посаду і звільняється з посади начальником відділу освіти  Яворівської районної державної адміністрації за поданням завідувача методичного кабінету.

1.4. Підпорядковується безпосередньо завідувачу методичного кабінету та начальнику відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації.

1.5. Методист методичного кабінету може суміщати посаду методиста з доплатою в межах фонду заробітної плати згідно з відповідним наказом начальник відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації.

1.6. На час відпустки або відсутності методиста методичного кабінету з інших причин його може заміщати один із методистів.

  1. Функції

2.1.   Відповідає за роботу шкільних бібліотек щодоорганізації замовлення  шкіл підручниками, програмами, передплатою на періодичні видання.

2.2.   Організовує  безперервне удосконалення  фахової   шкільних бібліотекарів.

2.3. Організовує виявлення, апробацію та впровадження кращих педагогічних практик, навчально-методичної літератури, освітніх технологій, досягнень науки.

2.4. Організовує розробку, апробацію і поширення навчально-методичних матеріалів.

2.5. Звітує перед завідувачем методичного кабінету Яворівської районної державної адміністрації та КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».

  1. Посадові обов’язки

Методист методкабінету :

3.1.   Складає індивідуальний план роботи,   погоджує і   затверджує його в установленому порядку.

3.2.   Організовує вивчення, узагальнення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращих педагогічних практик через педагогічні читання і конференції, сайт методичного кабінету.

3.3.   Формує електронну базу даних кращих педагогічних практик та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань.

3.4.   Створює умови для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання.

3.5.   Вивчає потребу і надає практичну допомогу молодим спеціалістам та іншим  шкільним бібліотекарям, у тому числі в період підготовки їх до атестації.

3.6.   Впроваджує сучасні освітні системи і технології,   інтерактивні методи організації освітнього процесу.

3.7.   Систематично підвищує свою фахову та методичну майстерність.

3.8.   Виконує правила внутрішнього розпорядку.

3.9.   Виконує накази та розпорядження завідувача методичного кабінету,

начальника відділу освіти.

  1. Права

Має право:

4.1.   Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України.

4.2.   На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з педагогічними кадрами.

4.3. Вносити пропозиції з питань поліпшення управління системою освіти та діяльності методичного кабінету, відділу освіти в межах своєї компетентності.

4.4.   Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх

повноважень.

4.5.   На здорові, безпечні, належні для високопродуктивної роботи умови праці.

4.6.   На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку завідувача методичного кабінету, начальника відділу освіти,  співробітників і громадян.

4.7.   Постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації.

4.8.   На оплату праці відповідно до діючого законодавства.

4.9.   Захищати свої законні права та інтереси в державних органах вищого рівня та у судовому порядку.

4.10. Вимагати затвердження начальником відділу освіти чітко визначеного обсягу посадових обов’язків.

4.11. На соціальний та правовий захист відповідно до чинного законодавства.

  1. Відповідальність

Методист методичного кабінету несе відповідальність за :

5.1.   Недотримання вимог Конституції України та інших актів законодавства.

5.2.   За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків.

5.3.   Порушення норм етики поведінки.

5.4.   За порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці та техніки безпеки несе адміністративну відповідальність.

          6.Повинен знати

Методист методичного кабінету повинен знати:

6.1. Вимоги чинного законодавства.

6.2.   Основні напрями та перспективи розвитку освіти і педагогічної науки.

6.3.   Державну мову.

6.4.   Організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

6.5.Організацію освітнього процесу і методи управління ним.

6.6.   Методи обліку, аналізу та контролю діяльності методичного кабінету, закладів загальної середньої освіти.

6.7.   Педагогіку, загальну та вікову психологію, фізіологію дітей і підлітків.

  1. Взаємовідносини

7.1. Методист методичного кабінету взаємодіє з:

–        завідувачем методичного кабінету;

–        начальником відділу освіти;

–        зі всіма структурними підрозділами відділу освіти;

–        КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;

–        з вищими навчальними закладами усіх рівнів акредитації;

-ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

 

Інструкцію розробила

Завідувач методичного кабінету         О.Фірчук

 

З посадовою інструкцією ознайомлена і згідна                            В.Буфан