Голубець Оксани Володимирівни, методиста методичного кабінету

  1. Загальні положення

1. У своїй роботі керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, , “Про інноваційну діяльність”, ”Про місцеве самоврядування”, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в  галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки  України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням  про методичний кабінет відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації, а також цією посадовою інструкцією, правилами і нормами охорони праці, техніки  безпеки  і пожежної  безпеки.

2. На посаду методиста методичного кабінету призначається особа з педагогічних працівників, яка має вищу відповідну фахову освіту, якій за

результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія, за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.

3. Методист методичного кабінету приймається і звільняється з посади начальником відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації за поданням  завідувача методичного кабінету .

4.Підпорядковується безпосередньо завідувачу методичного кабінету та начальнику відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації.

5. Методист методичного кабінету може суміщати посаду методиста з доплатою в межах фонду заробітної плати згідно з відповідним наказом начальника відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації.

6. На час відпустки або відсутності методиста методичного кабінету з інших причин його може заміщати один із методистів.

  1. Функції

2.1. Здійснює науково-методичний  супровід підвищення фахової майстерності педагогів закладів дошкільної освіти (вихователів-методистів, вихователів, музичних керівників) та їх інформаційно-консультативне обслуговування.

2.2. Аналізує якість освітньо-кваліфікаційного забезпечення закладів дошкільної освіти району педагогічними кадрами.

2.3. Організовує безперервне удосконалення фахової освіти, кваліфікації вище названих педагогів.

2.4. Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання та виховання, удосконалення  форм і методів роботи з педагогами закладів дошкільної освіти,  бере участь в організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп.

2.5. Організовує виявлення, апробацію та впровадження  кращих  педагогічних практик, навчально-методичної літератури, освітніх технологій, досягнень науки.

2.6. Організовує і проводить представницькі педагогічні виставки, творчі звіти, конкурси, науково-практичні конференції, педагогічні читання тощо.

2.7. Організовує розробку, апробацію і поширення навчально-методичних матеріалів.

2.8. Надає методичну допомогу студентам-заочникам, практикантам.

2.9.Звітує перед завідувачем методичного кабінету, відділом освіти Яворівської районної державної адміністрації та КЗ ЛОР  «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».

2.10. Здійснює супровід електронної реєстрації дітей в заклади дошкільної освіти.

2.11. Прогнозує розширення мережі закладів дошкільної освіти району та укладає програму розвитку.

2.12. Забезпечує подання статистичної звітності закладами дошкільної освіти Ф-85- к, звіту-черги та подання узагальненої інформації в департамент освіти і науки Львівської ОДА.

          3.Посадові обов’язки

Методист  методкабінету :

3.1. Розробляє  структуру методичної роботи з педагогічними працівниками закладів дошкільної освіти.

3.2. Складає індивідуальний план роботи,  погоджує і  затверджує його в  установленому порядку.

3.3. Здійснює роботу щодо підвищення професійного і фахового рівня педагогічних працівників закладів дошкільної освіти відповідно до складеної структури.

3.4.Керує роботою районних методичних комісій: вихователів-методистів та директорів закладів дошкільної освіти, вивчає та аналізує стан методичної роботи   в закладах дошкільної освіти району, координує їх діяльність.

3.5.На запит закладів дошкільної освіти району  вивчає  та аналізує стан організації освітнього процесу, методичної роботи,  якість знань, практичних умінь і навичок дошкільників відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти,  розробляє рекомендації щодо поліпшення освітнього процесу.

3.6. Організовує вивчення, узагальнення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращих  педагогічних  практик через семінарські заняття, педагогічні читання і конференції, виставки, пресу, радіо, тренінги, власний блог, сайт методичного кабінету. Допомагає педагогам в узагальненні досвіду освітньої роботи.

3.7. Формує електронну базу даних щодо кращих педагогічних практик та інноваційної діяльності педагогічних колективів і  окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань.

3.8. Створює умови для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання.

3.10. Здійснює організацію апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення: підручників, навчальних посібників  та іншої навчальної літератури для закладів дошкільної освіти.

3.11. Здійснює патронаж закладів дошкільної освіти, які мають статус  експериментальних майданчиків (за їх наявності)  і надає їм науково-методичну допомогу.

3.12. Вивчає потребу і надає практичну допомогу молодим спеціалістам у тому числі  в період підготовки їх до атестації; бере участь у роботі  атестаційних комісій, надає на звернення відділу освіти  оцінку якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, які атестуються.

3.13. Впроваджує сучасні освітні системи і технології,  інтерактивні методи організації навчання і виховання.

3.14. Проводить І етап Всеукраїнського конкурсу “Вихователь року”, інші фахові конкурси і змагання педагогічних працівників; надає переможцям допомогу щодо  підготовки їх до  участі в наступних етапах змагань.

3.15. Проводить масові заходи, спрямовані на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих учителів математики, креслення.

3.16. Висвітлює в засобах масової інформації інноваційну діяльність педагогів закладів дошкільної освіти і проблеми розвитку дошкільної освіти в районі .

3.17. Готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень.

3.18. Систематично підвищує свою фахову та методичну майстерність.

3.19. Виконує правила внутрішнього розпорядку.

3.20. Виконує накази та розпорядження завідувача методичного кабінету, начальника відділу освіти.

  1. Права

Має право:

4.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України.

4.2. На  вільний  вибір  педагогічно  доцільних  форм,  методів  і засобів роботи з педагогічними кадрами.

4.3. Отримувати в установленому порядку від навчально-виховних закладів інформацію, статистичні дані та інші документи, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків.

4.4. Вносити  пропозиції з питань поліпшення управління системою освіти та діяльності методичного кабінету, відділу освіти  в межах своєї компетентності.

4.5. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

4.6. На здорові, безпечні, належні для високопродуктивної роботи умови праці.

4.7. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку завідувача методичного кабінету, керівника відділу освіти, співробітників і громадян.

4.8. Постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації.

4.9. Проводити  в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу.

4.10. На оплату праці відповідно до чинного  законодавства.

4.11. Захищати свої законні права та інтереси в державних органах вищого рівня та у судовому порядку.

4.12. Вимагати затвердження керівником  відділом освіти  чітко визначеного обсягу посадових обов’язків.

4.13. На соціальний та правовий захист відповідно до чинного законодавства.

  1. Відповідальність

Методист методичного кабінету несе відповідальність за:

5.1. Недотримання вимог Конституції України та інших актів законодавства.

5.2. Невиконання або неналежне  виконання  безпосередніх посадових обов’язків, несвоєчасне та несумлінне виконання  наказів,  розпоряджень, вказівок  завідувача методичного кабінету, начальника відділу освіти.

5.3. Порушення норм етики поведінки.

5.4. За порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці та техніки безпеки  несе адміністративну відповідальність.

6.Повинен знати

Методист  методичного кабінету повинен знати:

6.1.Вимоги чинного законодавства.

6.2. Основні напрями та перспективи розвитку освіти і педагогічної науки.

6.3. Державну мову.

6.4. Організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

6.5.Організацію навчально-виховного процесу і методи управління ним.

6.6. Методи обліку, аналізу та контролю діяльності методичного кабінету, загальноосвітніх навчальних закладів.

6.7. Педагогіку, загальну та вікову психологію, фізіологію дітей і підлітків.

  1. Взаємовідносини

7.1. Методист  методичного кабінету взаємодіє з:

–   завідувачем методичного кабінету;

–  керівником  відділу освіти;

–  зі  всіма структурними підрозділами  відділу освіти;

– КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут  післядипломної  педагогічної освіти»;

– з вищими навчальними закладами усіх рівнів акредитації;

– ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

 

 Інструкцію розробила

 Завідувач методичного кабінету                                                    О.Фірчук

 

 З посадовою інструкцією   ознайомлена і згідна                               О. Голубець