Меленчук Ірини Богданівни, методиста методичного кабінету

 1. Загальні положення

1.1.      У своїй роботі керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”,”Про позашкільну освіту”, “Про інноваційну діяльність”, “Про місцеве самоврядування”, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про методичний кабінет відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації, а також цією посадовою інструкцією; правилами і нормами охорони праці; техніки безпеки і пожежної безпеки.

1.2. На посаду методиста методичного кабінету призначається особа з
педагогічних працівників, яка має вишу відповідну фахову освіту, якій        за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія, за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.

1.3. Методист методичного кабінету приймається і звільняється з посади начальником відділу освіти  Яворівської районної державної адміністрації за поданням завідувача методичного кабінету.

 1.4. Підпорядковується безпосередньо завідувачу методичного кабінету та начальнику відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації.

1.5. Методист методичного кабінету може суміщати посаду методиста з доплатою в межах фонду заробітної плати згідно з відповідним наказом начальник відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації.

1.6. На час відпустки або відсутності методиста методичного кабінету з інших причин його може заміщати один із методистів.

 1. Функції
 • Здійснює науково-методичний супровід підвищення фахової майстерності вчителів предметів: історії, філософії, «Людина та світ» та їх інформаційно-консультативне обслуговування, а також відповідає за роботу шкільних бібліотек, забезпечення шкіл підручниками, програмами, передплатою на періодичні видання.

2.2. Аналізує якість освітньо-кваліфікаційного забезпечення історії України та всесвітньої історії, філософії, «Людина і світ» педагогічними кадрами.

2.3.  Організовує  безперервне удосконалення  фахової освіти,кваліфікації вчителів вищеназваних дисциплін та шкільних бібліотекарів.

 • Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання та виховання, удосконалення форм і методів роботи з вчителями історії, філософії, «Людина і світ», шкільних бібліотекарів, бере участь в організації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп, досягнень науки.

2.5. Організовує виявлення, апробацію та впровадження кращих педагогічних практик, навчально-методичної літератури, освітніх технологій, досягнень науки.

2.6. Організовує і проводить представницькі педагогічні виставки, творчі звіти, конкурси, науково-практичні конференції, педагогічні читання,семінари тощо.

2.7. Організовує розробку, апробацію і поширення навчально-методичних матеріалів.

2.8. Надає методичну допомогу студентам-заочникам, практикантам.

2.9. Звітує перед завідувачем методичного кабінету Яворівської районної державної адміністрації та КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».

 1. Посадові обов’язки

Методист методкабінету :

 • Розробляє структуру методичної роботи з вчителями історії     та із шкільними бібліотекарями.
 • Складає індивідуальний план роботи, погоджує і   затверджує його в установленому порядку.
 • Здійснює роботу щодо підвищення професійного і фахового рівня вчителів історії, філософії, «Людина і світ» та шкільних бібліотекарів відповідно до складеної структури.
 • Керує районною методичною комісією вчителів історії та шкільних бібліотекарів, координує роботу окружних методичних комісій освітніх закладів району, надає їм методичну допомогу.
 • На запит закладів загальної середньої освіти вивчає та аналізує викладання, якість знань, практичних умінь і навичок учнів історії, філософії, «Людина і світ», виявляє труднощі у засвоєнні ними програмного матеріалу і розробляє рекомендації щодо дальшого поліпшення освітнього процесу. Вивчає роботу шкільних бібліотекарів з усіх напрямків їх діяльності.

3.6. Організовує вивчення, узагальнення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращих педагогічних практик через семінарські заняття, педагогічні читання і конференції,тренінги, виставки, пресу, радіо, власний блог, сайт методичного кабінету. Допомагає вчителям в узагальненні досвіду освітньої діяльності.

 • Формує електронну базу даних кращих педагогічних практик та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань.
 • Організовує роботу щодо підготовки і проведення олімпіад з історії , конкурсів захисту науково-дослідницьких робіт, турнірів, підготовку команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань. Взаємодіє з Львівською обласною Малою академією наук учнівської молоді та іншими учнівськими товариствами.
 • Створює умови для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання.

3.10. Здійснює організацію апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення: підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для закладів загальної середньої освіти.

3.11. Здійснює патронаж освітніх закладів, які мають статус
експериментальних майданчиків(за їх наявності) з історії і надає їм науково-методичну допомогу.

 • Вивчає потребу і надає практичну допомогу молодим спеціалістам та іншим вчителям історії, шкільним бібліотекарям, у тому числі в період підготовки їх до атестації; бере участь у роботі атестаційних комісій, надає на звернення відділу освіти оцінку якості освітньої роботи педагогічних працівників, що атестуються.
 • Впроваджує сучасні освітні системи і технології, інтерактивні методи організації освітнього процесу.
 • Проводить І етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, «Шкільний бібліотекар», інші фахові конкурси і змагання педагогічних працівників; надає переможцям допомогу щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань.
 • Проводить масові заходи, спрямовані на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності освітніх закладів і окремих учителів історії.
 • Висвітлює в засобах масової інформації інноваційну діяльність учителів історії та шкільних бібліотекарів і проблеми розвитку освіти в районі .
 • Готує проекти наказів відповідно до своїх повноважень.
 • Систематично підвищує свою фахову та методичну майстерність.
 • Виконує правила внутрішнього розпорядку.

3.20. Виконує накази та розпорядження завідувача методичного кабінету,
начальника відділу освіти.

 1. Права

Має право:

 • Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України.
 • На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з педагогічними кадрами.
 • Отримувати в установленому порядку від освітніх закладів інформацію, статистичні дані та інші документи, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків.

4.4. Вносити пропозиції з питань поліпшення управління системою освіти та діяльності методичного кабінету, відділу освіти в межах своєї компетентності.

4.5. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх
повноважень.

 • На здорові, безпечні, належні для високопродуктивної роботи умови праці.
 • На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку завідувача методичного кабінету, начальника відділу освіти, співробітників і громадян.
 • Постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації.
 • Проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу.
 • На оплату праці відповідно до діючого законодавства.
 • Захищати свої законні права та інтереси в державних органах вищого рівня та у судовому порядку.
 • Вимагати затвердження начальником відділу освіти чітко визначеного обсягу посадових обов’язків.
 • На соціальний та правовий захист відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Відповідальність

Методист методичного кабінету несе відповідальність за :

 • Недотримання вимог Конституції України та інших актівзаконодавства.
 • За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, несвоєчасне і нечітке виконання наказів, розпоряджень, вказівок завідувача методичного кабінету, начальника відділу освіти.
 • Порушення норм етики поведінки.
 • За порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці та техніки безпеки несе адміністративну відповідальність.

            6.Повинен знати

Методист методичного кабінету повинен знати:

6.1. Вимоги чинного законодавства.

 • Основні напрями та перспективи розвитку освіти і педагогічної науки.
 • Державну мову.
 • Організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

6.5.Організацію освітнього процесу і методи управління ним.

 • Методи обліку, аналізу та контролю діяльності методичного кабінету, закладів загальної середньої освіти.
 • Педагогіку, загальну та вікову психологію, фізіологію дітей і підлітків.
 1. Взаємовідносини

7.1. Методист методичного кабінету взаємодіє з:

 • завідувачем методичного кабінету;
 • начальником відділу освіти;
 • зі всіма структурними підрозділами відділу освіти;
 • КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;
 • з вищими навчальними закладами усіх рівнів акредитації;

-ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Інструкцію розробила
Завідувач методичного кабінету                                  О.Фірчук

 

З посадовою інструкцією ознайомлена і згідна                            І.Меленчук