Фірчук Ольги Миколаївни, завідувача методичного кабінету

  1. Загальні положення

 1.1. У своїй роботі  керується  Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про інноваційну діяльність”, ”Про місцеве самоврядування”, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в  галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням  про методичний кабінет відділу освіти Яворівської районної державної

1.2. Робочий тиждень становить 40 годин. Розпорядок роботи встановлюється „Правилами внутрішнього трудового розпорядку”.

У роботі підпорядковується безпосередньо начальнику відділу освіти та директору КЗ Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».

1.3. Забезпечує організацію роботи методичного кабінету, здійснює загальне керівництво діяльністю працівників та несе персональну відповідальність за результат.

1.4.   Постійно стимулює розробку, апробацію та впровадження освітніх технологій, кращих педагогічних практик в закладах загальної середньої освіти, поліпшення на цій основі управління закладами та проведення методичної роботи.

1.5. Сприяє створенню організаційних умов для забезпечення фахового вдосконалення педагогічних працівників, підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів, вивченню та аналізу рівня освітнього процесу.

1.6. Кваліфікаційні вимоги: вища кваліфікаційна категорія, повна вища педагогічна освіта, педагогічний стаж – не менше 7 років.

ІІ. Завдання та обов’язки

2.1.  Планує роботу методичного кабінету та аналізує стан її виконання.

2.2. Забезпечує організацію роботи методичного кабінету, здійснює загальне керівництво діяльністю працівників та визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності працівників методичного кабінету за їх виконання.

2.3. Сприяє вивченню умов забезпечення психічного і фізичного здоров’я учнів та вихованців, набуття ними життєвого досвіду та вироблення умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання, стану організації педагогічного процесу і методичної роботи в дошкільних та в закладах загальної середньої освіти.

2.4. Подає рекомендації і пропозиції щодо призначення методистів методичного кабінету начальнику відділу освіти районної державної адміністрації.

2.5.   Вносить пропозиції щодо структури методичної роботи в районі.

2.6. Проводить наради з методистами, заступниками директорів закладів загальної середньої освіти району, очолює  науково – методичну раду методичного кабінету.

2.7. Сприяє роботі  з молодими спеціалістами.

2.8. Організовує на замовлення адміністрацій ЗЗСО вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів у закладах загальної середньої освіти відповідно до державних стандартів, стану викладання предметів і курсів державного та шкільного компонентів базового навчального плану,  стану освітнього процесу.

2.9. Сприяє методистам в розробці, апробації та впровадженні освітніх технологій, кращих педагогічних практик у закладах освіти.

2.10. Сприяє підготовці та проведенню олімпіад з базових дисциплін, конкурсів «Учитель року» та інші.

2.11. Забезпечує вивчення освітнього та кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів.

2.12. Сприяє створенню організаційних умов для забезпечення фахового вдосконалення педпрацівників,  підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів.

2.13. Організовує проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів і керівників закладів освіти, вивчення і узагальнення та  впровадження їх кращих  педагогічних практик.

2.14. Забезпечує  звітність  перед КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», начальником відділу освіти.

2.15. Контролює  підготовку проектів наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень, організовує  їх виконання.

2.16. Організовує підвищення кваліфікації директорів шкіл, заступників з навчально-виховної роботи.

2.17. Підтримує постійний зв’язок з керівниками районних методичних комісій, постійно діючих семінарів, опорних шкіл,базових шкіл, творчих груп.

2.18. Надає інформаційно-консультативну допомогу педагогічним та керівним працівникам закладів освіти. Проводить з ними заходи щодо підвищення професійної майстерності та управлінської діяльності.

2.19. Забезпечує дотримання державних вимог щодо змісту освіти у дошкільних, закладах загальної  середньої освіти.

2.20. Сприяє організації, вивченню та впровадженню досягнень науки та кращих педагогічних практик.

ІІІ. Права

Завідувач методичного кабінету має право:

3.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України.

3.2. На  вільний  вибір  педагогічно доцільних  форм,  методів  і засобів роботи з педагогічними кадрами.

3.3. Отримувати в установленому порядку від закладів освіти інформацію, статистичні дані та інші документи, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків.

3.4. Вносити  пропозиції з питань поліпшення управління системою освіти та діяльності методичного кабінету, відділу освіти в межах своєї компетентності.

3.5. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

3.6. На здорові, безпечні, належні для високопродуктивної роботи умови праці.

3.7. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку начальника відділу освіти,  співробітників і громадян.

3.8. Постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації.

3.9. Проводити  в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу.

3.10. На оплату праці відповідно до чинного законодавства.

3.11. Захищати свої законні права та інтереси в державних органах вищого рівня та у судовому порядку.

3.12. Вимагати  затвердження начальником відділу освіти чітко визначеного обсягу посадових обов’язків.

3.13. На соціальний та правовий захист відповідно до чинного законодавства.

3.14. Представляти інтереси відділу освіти в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.

IV. Відповідальність

Завідувач несе відповідальність за:

4.1. Несвоєчасне виконання та невиконання посадових обов’язків, завдань, покладених на нього і членів методичного кабінету. За порушення норм етики поведінки з колегами по роботі, працівниками закладів освіти, їх вихованцями і батьками.

4.2. Недотримання вимог Конституції України та інших актів законодавства.

4.3. За порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці та техніки безпеки несе адміністративну відповідальність.

V. Повинен знати

Завідувач методичного кабінету повинен знати:

5.1.Вимоги чинного законодавства.

5.2. Основні напрями та перспективи розвитку освіти і педагогічної науки.

5.3. Державну мову.

5.4. Організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

5.5.Організацію освітнього процесу і методи управління ним.

5.6. Методи обліку, аналізу та контролю діяльності методичного кабінету, закладів загальної середньої освіти.

5.7. Педагогіку, загальну та вікову психологію, фізіологію дітей і підлітків.

VІ. Взаємовідносини

 

Завідувач МК:

6.1. Взаємодіє з:

–  начальником  відділу освіти;

–  зі  всіма структурними підрозділами відділу освіти;

– КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»;

– з вищими навчальними закладами усіх рівнів акредитації;

– ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

 

З посадовою інструкцією  ознайомлена