Номенклатура справ, опрацьована директорами ЗЗСО І-ІІ ступенів на семінарі

Дана номенклатура справ опрацьована директорами ЗЗСО І-ІІ ступенів на семінарі

 

*НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

на  2019  рік

 Детальніше

Індекс справи Заголовок справи (тому, частини) Кількість справ (томів, частин) Строк зберігання

справи (тому, частини

і номери статей за переліком

Примітка
1 2 3 4 5
01 – Організація системи управління закладом загальної середньої освіти
01-01 Установчі документи закладу освіти та зміни до них. Статут; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організації України

(ЄДРПОУ) тощо.

Пост.

ст. 30

1Надіслані

до відома –

1 р. після заміни новими

01-02 Приймально-здавальні   акти   при   зміні

керівництва закладу загальної середньої освіти (з усіма додатками)

До ліквідації організації, ст. 45-а
01-03 Накази з основної діяльності закладу

загальної середньої освіти

До ліквідації організації, ст. 16-а
    01-04   Накази керівника з кадрових питань тривалого зберігання(про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестація, підвищення кваліфікації, стажування, зміна біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплата праці, нарахування різних надбавок. Доплат, матеріальної допомоги; всі види відпусток працівників 75 р.

ст.16-б

    01-05 Накази керівника з кадрових питань особового складу тимчасового зберігання (про відрядження; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням)
    01-06 Накази керівника з руху учнів/вихованців
01-07 Накази з адміністративно-господарських питань 5 р.,

ст. 16-в

01-08 Правила        внутрішнього                       трудового розпорядку закладу загальної середньої

освіти

1 р.1

ст. 397

1 Після заміни

новими

01-09 Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом До ліквідації

організації, ст. 395-а

01-10 План роботи закладу загальної середньої

освіти на навчальний рік

5 р.,

ст. 157-а

01-11 Документи (акти, довідки, приписи, пропозиції, протоколи експертизи тощо) перевірок та інспектування закладу загальної середньої освіти вищими організаціями, установами та службами.

Заходи щодо виконання рекомендацій

10 р.,

ст. 76-а

01-12 Документи та матеріали щодо виконання

Закону     України     «Про     доступ     до публічної інформації»

5 р.,

ст. 83-а

01-13 Документи та матеріали щодо виконання Закону         України         «Про        захист

персональних даних»

5 р.,

ст. 83-а

01-14 Протоколи засідання педагогічної ради

закладу загальної середньої освіти

5 р.,

ст. 13

01-15 Протоколи загальних зборів    трудового

колективу

5 р.,

ст. 13

01-16 Протоколи засідань експертної комісії

закладу загальної середньої освіти

10 р.,

ст. 14-а

 

1 2 3 4 5
01-17 Вихідне листування Доки не мине

потреба

01-18 Контрольно-візитаційна книга 5 р. 1 1 Після закінчення книги

Срок зберігання встановлено на засіданні ЕК Держархіву Харківської області (протокол від

23.02.2012 №2)

01-19 Книга  реєстрації  наказів      з основної діяльності закладу загальної середньої

освіти

До ліквідації

організації, ст. 121-а

01-20 Книга          реєстрації          наказів          з адміністративно-господарських     питань

закладу загальної середньої освіти

5 р.,

ст. 121-в

01-21 Книга реєстрації протоколів засідання

педагогічної    ради     закладу    загальної середньої освіти

10 р.,

ст. 14-а

01-22 Книга реєстрації протоколів загальних зборів     колективу     закладу     загальної

середньої освіти

До ліквідації організації, ст.121-а
01-23 Книга реєстрації протоколів загальних

зборів     трудового    колективу    закладу загальної середньої освіти

До ліквідації

організації, ст.121-а

01-24 Книга   реєстрації    протоколів    засідань експертної    комісії     закладу    загальної

середньої освіти

10 р.,

ст. 14-а

01-25

 

 

 

Журнал реєстрації ознайомлення працівників з Інструкцією з ведення діловоїдокументації   у      загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів До ліквідації

організації, ст.121-а

01-26 Журнал обліку вхідного листування 3 р.,

ст. 122

01-27 Журнал обліку вихідного листування 3 р.,

ст. 122

01-28

 

 

Зведена  номенклатура      справ закладу

загальної середньої освіти

 

 

5 р.1, ст.112-а

 

 

1 Після заміни

новими та за умови складання

зведених описів
справ

01-29 Номенклатура      справ      з      організації

системи   управління  закладом загальної

3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни

новими та за умови

середньої освіти (витяг) передавання

справ до

архівного
підрозділу
організації
02 – Організація системи шкільної освіти

02.1 – Документи щодо забезпечення гарантованого права на освіту

02.1-01 Книга обліку руху учнів 75 р.,

ст. 16-б

02.1-02 Робочий      навчальний      план       закладу загальної середньої освіти До заміни

новими, ст..

552-б

1За місцем

складання, в інших

організаціях – доки не мине

потреба

02.1-03 Статистична     звітність      та      аналітичні матеріали за формою №ЗНЗ-1 (річний звіт) До ліквідації

організації ст. 302-б

02.1-04 Особові справи учнів 5 р.1 1 Після закінчення

або вибуття наказ МОНМСУ від 10.05.2011

№423

 

02.1-05 Документи та матеріали (плани, графіки, звіти, довідки, інформації тощо) щодо організації роботи з питань закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації, переведення,

випуску учнів

5 р.,

ст. 298,

ст. 575

02.1-06 Протоколи      та      матеріали      державної

підсумкової    атестації     учнів                         випускних класів закладу загальної середньої освіти

5 р. Наказ МОНУ

від 30.12.2014

№1547

02.1-07 Алфавітна книга запису учнів 50 р. Наказ МОНМСУ

від 10.08.2011

№423

02.1-08 Книга обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню

освіту

75 р.,

ст. 531-а

02.1-09 Книга обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню

освіту, срібних та золотих медалей

75 р.,

ст. 531-а

02.1-10 Книга обліку і видачі Похвальних листів і Похвальних грамот 10 р. 1 1 Після закінчення

книги. Скрок зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської

області (протокол від 23.02.2012

№2)

02.1-11 Книга реєстрації обліку руху учнів 75 р.,

ст. 121-б

02.1-12 Класні журнали 1-4-х, 5-8-х, 10-х класів 5 р.,

ст. 590

02.1-13 Класні журнали 9-х, 11-х класів 10 р. Наказ МОНМСУ

від 10.05.2011

№ 423

02.1-14 Журнал    обліку    занять    з    учнями,    які

навчаються за індивідуальною формою

5 р.,

ст. 590

02.1-15 Журнал    обліку    занять    з    учнями,    які

навчаються за екстернатною формою

10 р. Наказ МОНМСУ

від 10.05.2011

№ 423

02.1-16 Журнал групи продовженого дня 5 р.,

ст. 590

02.1-17 Журнал обліку пропущених і заміщених уроків 5 р.,

ст. 630

02.1-18 Журнал           факультативних           занять,

індивідуальних    та    групових    занять     з учнями

5 р.,

ст. 630

02.1-19 Журнал обліку роботи гуртків, спортивних секцій 5 р.,

ст. 630

02.1-20 Журнал реєстрації видачі довідок на учнів 3 р.,

ст. 122

02.1-21 Розклад уроків для учнів 5-11-х класів 1 р.,

ст. 586

02.1-22 Розклад           факультативних           занять, індивідуальних та групових занять з учнями 1 р.,

ст. 586

02.1-23 Графіки роботи гуртків, спортивних секцій 1 р.,

ст. 586

02.1-24 Свідоцтва    учнів    9    класу    про    базову загальну середню освіту До закінчення учнямизакладу загальної

середньої освіти

02.2 – Освітній процес
02.2-01 Документи     та     матеріали     з     питань організації освітнього процесу в закладі

загальної середньої освіти

До заміни новими, ст. 20-б
02.2-02 Документи та матеріали щодо організації

навчання     учнів     за      індивідуальною формою

5 р.,

ст. 544

02.2-03 Документи та матеріали щодо організації

екстернатної форми здобуття освіти

5 р.,

ст. 544

 

 

02.2-04 Документи та матеріали щодо підготовки випускників    до участі в зовнішньому

незалежному оцінюванні

До заміни новими, ст. 579-б
02.2-05 Документи та матеріали щодо виконання

мовного законодавства України

Доки не мине потреба
02.2-06 Документи та матеріали щодо організації співпраці з закладами вищої освіти 5 р. 1,

ст. 543

1 Після

закінчення строку дії

договору

02.2-07 Документи        та        матеріали        щодо

проведення    навчальних    екскурсій    та навчальної практики

1 р.,

ст. 587

02.2-08 Документи та матеріали щодо організації

оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків

3 р.,

ст. 794

02.2-09 Документація           дитячого          табору

відпочинку з денним перебуванням на базі закладу освіти

До заміни новими, ст. 20-б
02.2-10 Документи та матеріали різних видів внутрішкільного контролю (стану навчання, виконання навчальних планів та програм з навчальних предметів робочого навчального плану тощо) 5 р. Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської

області

(протокол від 16.03.2011 №2)

02.2-11 Документи та матеріали щодо проведення моніторингових досліджень якості освіти та результатів навчальних

досягнень учнів

5 р.,

ст. 577-б

02.2-12 Документи та матеріали щодо організації освтінього процесу в початковій школі До заміни

новими, ст. 20-б

02.2-13 Документи та матеріали щодо організації

роботи групи продовженого дня

1 р.,

ст. 586

02.2-14 Навчальні      програми     з      навчальних

предметів

1 р. 1,

ст. 553-б

1 Після заміни

новими

02.2-15 Календарні     плани    вчителів     закладу

загальної середньої освіти

3 р.,

ст. 557

02.2-16 Графіки проведення контрольних,

тематичних робіт, лабораторних робіт, практичних робіт тощо

1 р.,

ст. 586

02.2-17 Документи        та        матеріали        щодо

проведення           конкурсного     відбору проектів підручників

3 р.,

ст. 794

02.2-18 Документи та матеріали з організації навчання дітей із особливими освітніми

потребами

3 р.,

ст. 794

02.2-19 Номенклатура      справ      з      освітнього процесу (витяг) 3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни

новими та за умови передавання

справ до архівного підрозділу

організації

02.3 – Виховна діяльність
02.3-01 Документи        та        матеріали        щодо забезпечення виховної роботи у закладі

освіти (копії)

Доки не мине потреба
02.3-02 Спільні заходи (плани) закладу загальної

середньої освіти з районними службами

5 р.,

ст. 157-б

02.3-03 Плани      виховної      роботи       класних

керівників

1 р.,

ст. 161

02.3-04 Документи та матеріали (плани, заходи,

довідки,     акти,     інформації     тощо)     з правової освіти та виховання учнів

5 р.,

ст. 298

02.3-05 Документи та матеріали (списки, плани, заходи, довідки, акти, рішення, інформації тощо) щодо профілактики

злочинності та правопорушень серед учнів

5 р.,

ст. 298

02.3-06 Матеріали щодо роботи з учнями, які проживають у сім’ях, що опинилися у

складних життєвих умовах

5 р.,

ст. 538-б

02.3-07 Документи        та        матеріали        щодо координації діяльності Школи сприяння

здоров’ю

5 р.,

ст. 542-б

02.3-08 Матеріали щодо охоплення гуртковою

роботою учнів

3 р.,

ст. 305

02.3-09 Матеріали     щодо     організації     роботи

дитячої юнацької громадської організації

3 р.,

ст. 604

02.3-10 Матеріали     (плани,    протоколи,    звіти тощо)        щодо       організації        роботи

методичного        об’єднання                              класних керівників

5 р.,

ст. 555-а, ст. 561,

ст. 562

02.3-11 Протоколи    батьківських    зборів                       учнів 1-11-х класів Доки не мине потреба,

ст. 15

02.3-12 Журнал реєстрації учнів закладу освіти,

поставлених     на      облік      у      секторі ювенальної превенції

3 р.,

ст. 122

02.3-13 Документи та матеріали щодо роботи з

національно-патріотичного                                                      виховання учнів

3 р.,

ст. 604

02.3-14 Номенклатура       справ       з                                виховної діяльності (витяг) 3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни новими

та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

02.4 – Охорона та соціальний захист дитинства
02.4-01 Нормативно-правові документи з питань охорони       та       соціального       захисту

дитинства (копії)

Доки не мине потреба
02.4-02 Статистичні звіти, інформації з питань

соціального    захисту    дітей                         пільгових категорій

5 р.,

ст. 303

02.4-03 Документи учнів пільгових категорій (соціальні паспорти, банк даних, акти обстеження житлово-побутових умов

проживання            дітей                                 пільгового контингенту, облікові картки тощо)

До заміни новими Строк зберігання встановлено на засіданні

ЕПК Держархіву Харківської області протокол від 23.02.2012 №2)

02.4-04 Документи та матеріали (довідки, звіти, інформації, акти соціальних інспектувань

тощо)     щодо     роботи    з     дітьми,    які потребують соціального захисту

5 р.,

ст. 44-б, ст. 303

02.4-05 Документи та матеріали (заяви, акти, довідки, виплатні відомості) щодо надання матеріальної допомоги дітям

пільгового контингенту із фонду загального обов’язкового навчання

5 р.1,

ст. 676,

ст. 677

1 Після зняття одержувача

з обліку

02.4-06 Документи та матеріали (звіти, довідки, інформації тощо) щодо організації харчування учнів у закладі загальної

середньої освіти

5 р.,

ст. 44б, ст. 303

02.4-07 Документи (копії наказів, листи, програми, інформації, звіти тощо) щодо медичного обслуговування та охорони

здоров’я учасників освітнього процесу

5 років ст. 44б, ст. 303
02.4-08 Документація на оформлення пільгового

проїзду    учнів    у    метро,                 тролейбусі, трамваї

02.4-09 Журнал    звернень    та    повідомлень    з

приводу     жорстокого     поводження     з дітьми або загрози його вчинення

5 років ст. 44б, ст. 303
02.4-10 Номенклатура    справ    з     охорони    та соціального захисту дитинства (витяг) 3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни

новими та за умови

передавання справ до архівного

підрозділу організації

02.5 – Робота щодо запобігання всім видам дитячого травматизму
02.5-01 Нормативно-правові        документи        з безпеки життєдіяльності та запобігання

всім видам дитячого травматизму (копії)

Доки не мине потреба
02.5-02 Інструкції з безпеки життєдіяльності та охорони праці учнів До заміни

новими, ст. 20-б

02.5-03 Документи та матеріали (копії наказів, довідки, інформації тощо) щодо профілактики всіх видів дитячого

травматизму

5 р.,

ст. 44-б, ст. 303

02.5-04 Документи та матеріали роботи дружини

юних пожежних-рятівників

5 р.,

ст. 22

02.5-05 Документи та матеріали роботи загону

юних інспекторів руху

5 р.,

ст. 22

02.5-06 Документи та матеріали, акти розслідування нещасних випадків з учнями 45 р. 2,

ст. 453

1Пов’язані

із значними матеріальними збитками та людськими

жертвами – 75 р.

02.5-07 Журнали     реєстрації                                                  первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів

освіти

10 р. 1,

ст. 482

1 Після закінчення

журналу

02.5-08 Журнал реєстрації нещасних випадків

невиробничого характеру

45 р. 1,

ст. 477

1 Після закінчення

журналу

02.5-09 Журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися закладі

з учасниками навчально-виховного процесу

45 р. 1,

ст. 477

1 Після закінчення

журналу

02.5-10 Журнал реєстрації мікротравм, що сталися у закладі з учасниками

навчально-виховного процесу

До заміни новими
02.5-11 Номенклатура справ із запобігання всім видам дитячого травматизму (витяг) 3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни

новими та за умови

передавання справ до архівного

підрозділу організації

02.6 – Фізичне виховання, допризовна підготовка юнаків,

військово-патріотичне виховання

02.6-01 Законодавчі      та       нормативно-правові документи з питань фізичного виховання

та спорту (копії)

Доки не

мине потреба

02.6-02 Законодавчі      та       нормативно-правові документи з питань викладання предмета

«Захисту      Вітчизни»      та      військово- патріотичного виховання (копії)

Доки не мине потреба
02.6-03 Документи та матеріали (довідки, звіти, доповідні записки, інформації, акти) про

стан фізичного виховання та спортивно- масової роботи

5 р.,

ст. 298

02.6-04 Документи та матеріали щодо організації участі та проведення спортивних змагань

різного рівня.

3 р.,

ст. 797

02.6-05 Документи та матеріали (довідки, доповідні записки, інформації) щодо організації освтінього процесу з предмета «Захист Вітчизни» та

військово-патріотичного виховання

Доки

не мине потреба, ст. 148-б

02.6-06 Номенклатура справ з фізичного виховання, допризовної підготовки юнаків, військово-патріотичного вихо- вання (витяг) 3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни

новими та за умови

передавання справ до архівного

підрозділу організації

02.7 – Позакласна та позашкільна робота
02.7-01 Документи    та    матеріали    (положення, графіки, заявки, звіти тощо) з організації

позакласних заходів

Доки не мине потреба
02.7-02 Матеріали (плани, інформації, заходи, звіти) щодо організації та проведення заходів під час шкільних учнівських

канікул

5 р.,

ст. 796

02.7-03 Номенклатура    справ     позакласної     та позашкільної роботи (витяг) 3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни

новими та за умови

передавання справ до архівного підрозділу

організації

03 – Організація цивільного захисту
03-01 Нормативно-правові документи про організацію та здійснення заходів цивільного захисту в закладі загальної

середньої освіти (копії)

До заміни новими, ст. 20-б
03-02 Документи (накази, розпорядження (копії), планидій, схеми, журнали тощо) щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту у закладі загальної

середньо освіти

Доки не мине потреба
03-03 Номенклатура      справ      з      організації цивільного захисту (витяг) 3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни

новими та за умови

передавання справ до архівного підрозділу

організації

04 – Методична робота
04-01 Документи   (заходи,    звіти,    інформації

тощо) щодо організації методичної роботи у закладі загальної середньої освіти

5 р.,

ст. 303

04-02 Документи       та       матеріали       роботи

методичної ради

10 р.,

ст. 14-а

04-03 Матеріали        щодо        організації        та

проведення конкурсу «Учитель року»

5 р.,

ст. 64-б

04-04 Документи    та     матеріали     (програми,

звіти, інформації, доповіді, довідки тощо) щодо роботи з обдарованими учнями закладу загальної середньої освіти

5 р.,

ст. 44-б, ст. 298

04-05 Документи та матеріали щодо організації роботи школи професійної адаптації молодих і малодосвідчених учителів

закладу загальної середньої освіти

5 р.,

ст. 44-б, ст. 298

04-06 Номенклатура справ методичної роботи (витяг) 3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни

новими

за умови передаванн справ до архівного

підрозділу організації

05 – Психологічна служба
05-01 Нормативно-правові    документи    щодо

діяльності     працівників                      психологічної служби системи освіти (копії)

Доки

не мине потреба

05-02 Обліково-статистичні                документи

(статистичні звіти, аналітичні звіти)

5 р.,

ст. 303

05-03 Аналітичні матеріали (довідки, доповідні

записки, інформації тощо)

5 р.,

ст. 303

05-04 Матеріали щодо роботи з педагогічними

працівниками         закладу         загальної середньої освіти

5 р.,

ст. 489

05-05 Номенклатура       справ      психологічної

служби (витяг)

3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни нови-

ми за умови пере- давання справ до

архівного підрозділу організації

 

1 2 3 4 5
06 – Комп’ютеризація та інформатизація
06-01 Документи     і     матеріали          кабінету

інформатики та інформаційно- комунікаційних технологій навчання. Паспорти автоматизованих робочих місць

До списання

обладнання, ст. 1823

06-02 Матеріали щодо роботи в програмному

комплексі ІТС «ДІСО»

5 р.,

ст. 554

06-03 Номенклатура справ з комп’ютеризації

та інформатизації (витяг)

3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни

новими за умови

передавання справ до архівного підрозділу організації

07 – Робота з кадрами та громадянами
07-01 Накази з кадрових питань 75 р.,

ст. 16-б

07-02 Трудові  книжки  працівників    закладу

загальної середньої освіти

До запитання,

не затребувані не менше 50 років

ст. 508

07-03 Особові      справи      (заяви,       анкети,

автобіографії, копії і витяги з наказів при прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників закладу загальної середньої освіти

75 р.1

ст.493-в

1 Після звільнення
07-04 Посадові       та       робочі       інструкції

працівників         закладу          загальної середньої освіти

5 р. 1

ст. 43

1 Після заміни новими
07-05 Річні статистичні звіти (форма №83-

РВК) з особового складу

До ліквідації

організації, ст. 302-б

07-06 Атестаційні    матеріали     педагогічних працівників         закладу          загальної

середньої освіти

75 р. 1, 2

ст. 637

1 Зберігаються в

особових справах 2Ті, що не увійшли до особових справ, – 5 р.

07-07 Матеріали (плани, графіки, інформації,

протоколи тощо) роботи атестаційної комісії закладу загальної середньої освіти

5 р.,

ст. 638

07-08 Документи та матеріали (копії наказів,

плани-графіки, листування тощо) щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

5 р.,

ст. 618

07-09 Книга реєстрації наказів з кадрових

питань

75 р.,

ст. 121-б

07-10 Книга реєстрації протоколів засідання

атестаційної комісії І рівня

5 р.,

ст. 121-в

07-11 Книга    обліку    трудових    книжок    і

вкладишів до них працівників закладу освіти

50 р.,

ст. 530-а

07-12 Книга обліку педагогічних працівників

закладу загальної середньої освіти

50 р.,

ст. 528

07-13 Книга       обліку       особових       справ

працівників         закладу          загальної середньої освіти

50 р.,

ст. 528

07-14 Журнал обліку робочого часу вчителів

під час канікул

5 р.,

ст. 630

07-15 Накази про короткострокові відряд- ження, стягнення, надання щорічних відпусток та відпусток у зв’язку з

навчанням

5 р. 2

ст.. 16-б

07-16 Книга реєстрації наказів про корот- кострокові     відрядження,     стягнення,

надання      щорічних      відпусток      та відпусток у зв’язку з навчанням

5 р. 1

ст..121-б

07-17 Номенклатура справ роботи з кадрами та громадянами (витяг) 3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни новими

та за умови передавання справ до архівного підрозділу

організації

08 – Фінансово-господарська діяльність
08-01 Штатний    розпис    закладу    загальної

середньої освіти

3 р.,

ст. 37-б

08-02 Документи      (тарифікаційні      списки,

склад тарифікаційної комісії, накази тощо) щодо тарифікації працівників закладу загальної середньої освіти

25 р.,

ст. 415

08-03 Документи    щодо    надання    платних

послуг (положення, заяви, звіти)

5 р.,

ст. 421

08-04 Документи та матеріали (відомості на

видачу витратних матеріалів, відомості оперативного обліку малоцінних матеріалів, дефектні акти тощо) щодо проведення інвентаризації матеріаль- них цінностей

3 р. 1,

ст. 1011

1За умови завершення ревізії
08-05 Документи та матеріали (подання, акти,

відомості, інформації тощо) щодо прийому-передачі               матеріальних цінностей

3 р. 1,

ст. 1006

1За умови завершення ревізії
08-06 Табелі обліку використання робочого

часу

1 р.,

ст. 408

08-07 Номенклатура        справ        фінансово-

господарської діяльності (витяг)

3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни новими

за умови передавання справ

до архівного підрозділу організації

09 – Охорона праці,пожежна безпека
09-01 Нормативно-правові документи з питань охорони праці та пожежної безпеки (копії) Доки не мине

потреба

09-02 Інструкції з охорони праці для праців- ників закладу освіти До

ліквідації організації, ст. 20-а

09-03 Документи та матеріали (положення, інформації, довідки, звіти, акти тощо) щодо дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 5 р.,

ст. 437

09-04 Документи     та    матеріали    (положення, інструкції,    інформації,    довідки,    звіти,

приписи) щодо роботи з пожежної безпеки

5 р.,

ст. 1177

09-05 Документи та матеріали (акти, довідки,

інформації     тощо)     щодо                       дотримання санітарно-гігієнічного режиму

5 р.,

ст. 434

09-06 Документи     та     матеріали     навчання  та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників закладу загальної середньої освіти. Протоколи засідання комісії з превірки знань працівників з питань охорони праці,

безпеки життєдіяльності

5 р.,

ст. 436

09-07 Документи    з    питань    розслідування   та  ведення  обліку  нещасних  випадків   на виробництві з працівниками закладу освіти 45 р.2,

ст. 453

2 Пов’язані із значними

матеріальними збитками

та людськими жертвами – 75 р.

09-08 Документи    з    питань    розслідування   та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру з працівниками закладу загальної середньої освіти 45 р.2,

ст. 453

2 Пов’язані

із значними матеріальними збитками

та людськими жертвами – 75 р.

09-09 Документи        та        матеріали                                щодо проходження                            медичних                 оглядів

працівниками закладу загальної середньої освіти

3 р.,

ст. 707

09-10 Журнал реєстрації вступного інструктажу

з питань охорони праці для працівників

10 р.1,

ст. 481

1 – після закінчення

журналу

09-11 Журнал реєстрації інструктажів з охорони

праці на робочому місці

10 р.1,

ст. 482

1 – після закінчення

журналу

09-12 Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці для працівників закладу

освіти

10 р.,

ст. 479

09-13 Журнал обліку видачі інструкцій з питань

охорони праці працівникам закладу освіти

10 р.,

ст. 480

09-14 Журнал       реєстрації      інструктажів       з

працівниками закладу освіти з пожежної безпеки

10 р.1,

ст. 482

1 – після закінчення

журналу

09-15 Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від

нещасних випадків на виробництві

45 р.1,

ст. 477

1 – після закінчення

журналу

09-16 Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого             характеру у закладі

 

45 р.1,

ст. 477

1 – після закінчення

журналу

09-17 Журнал обліку та огляду такелажних

засобів, механізмів та пристроїв

10 р.1,

ст. 482

1 – після закінчення

журналу

09-18 Номенклатура справ з охорони праці, пожежної безпеки (витяг) 3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни новими

за умови передавання

справ до архівного підрозділу організації

 

1 2 3 4 5
10 – Зміцнення навчально-матеріальної бази
10-01 Технічний паспорт закладу освіти 5 р. 2,

ст. 1038

2 Після ліквідації

основних засобів

10-02 Акт     на     відведення    та     закріплення

земельної ділянки за закладом загальної середньої освіти

До

ліквідації організації, ст. 104-6

10-03 Акти    перевірок    готовності       закладу

загальної середньої освіти до нового навчального року

5 р.

ст. 1053

Наказ МОНУ

від 23.06.2000

№ 240

10-04 Документи (інформації, звіти, довідки,

акти тощо) щодо проведення ремонтних робіт у закладі освіти

3 р.,

ст. 1598

10-05 Документи (звіти, інформації, журнал)

щодо споживання електроенергії

5 р.,

ст. 1877

10-06 Документи    (звіти,     інформації     тощо)

щодо споживання опалення

5 р.,

(звіти,

інформації тощо)

10-07 Документи       та       матеріали       (звіти,

інформації тощо) щодо водопостачання

5 р.,

ст. 1886

10-08 Документи та матеріали щодо оренди

приміщень, будівель

3 р.1,

ст. 1047

1 – після закінчення

строку договору

10-11 Журнал обліку енергоносіїв 5 р.,

ст. 121-в

10-12 Номенклатура    справ   щодо    зміцнення

навчально-матеріальної бази (витяг)

3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни

новими за умови

передавання справ

до архівного підрозділу організації

11 – Робота шкільної бібліотеки
 

11-01

Нормативно- правові документи з питань

організації    роботи   шкільної    бібліотеки закладу загальної середньої освіти

До заміни

новими

11-02 Паспорт бібліотеки закладу освіти 3 р.,

ст. 556,

ст. 804

11-03 Річний план роботи бібліотеки закладу

загальної середньої освіти

1 р.,

ст. 161

11-04 Інвентарна    книга    обліку    бібліотечного

фонду закладу загальної середньої освіти

Доки не мине

потреба

ст. 805

11-05 Книга    сумарного   обліку    бібліотечного

фонду закладу загальної середньої освіти

До ліквідації

бібліотеки,

ст. 806

11-06 Книга обліку накладних на отримання

підручників

До ліквідації

бібліотеки,

ст. 808

11-07 Щоденник     роботи    бібліотеки    закладу

загальної середньої освіти

3 р.,

ст. 804

11-08 Картотека обліку підручників До ліквідації

бібліотеки,

ст. 817

11-09 Журнал   обліку   виданих   підручників    і

навчальних посібників

Доки не мине

потреба

 

11-10

Журнал обліку підручників і навчальних

посібників,     що     приймаються                       замість втрачених чи пошкоджених

До ліквідації

бібліотеки,

ст. 817

 

11-11

Журнал обліку літератури, подарованої

шкільній     бібліотеці    закладу    загальної середньої освіти

До ліквідації

бібліотеки,

ст. 817

11-12 Алфавітний каталог бібліотечного фонду До ліквідації

бібліотеки,

ст. 817

11-13 Систематичний     каталог     бібліотечного

фонду

До ліквідації

бібліотеки,

ст. 817

 

11-14

Акти,      протоколи      перевірок      роботи

бібліотеки    закладу    загальної                     середньої освіти

1 р. 1,

ст. 802

1 Після наступної

перевірки

11-15 Акти на списання 10 р.,

ст. 812

11-16 Акти на списання періодичних видань 3 р.,

ст. 813

11-17 Формуляри читачів бібліотеки Доки не мине

потреба

11-18 Звіти     пророботу    шкільної     бібліотеки

закладу загальної середньої освіти

1 р. 1,

ст. 802

 

 

11-19

Номенклатура    справ    роботи    шкільної

бібліотеки    закладу    загальної                     середньої освіти (витяг)

3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни

новими за умови

передавання справ

до архівного підрозділу організації

12 – Медичне обслуговування
12-01 Медичні картки учнів 5 р. 2,

ст. 721-б

2 Після вибуття
12-02 Паспорт медичного кабінету закладу

загальної середньої освіти

3 р.,

ст. 704

12-03 Документи щодо проведення поглиб- лених медичних оглядів учнів закладу

загальної середньої освіти

3 р.,

ст. 707

12-04 Матеріали          щодо           організації

санітарно-просвітницької    роботи    в закладі загальної середньої освіти

Доки не мине потреба
12-05 Журнал      обліку      профілактичного

медичного    огляду     учнів    закладу загальної середньої освіти

5 р.,

ст. 743

12-06 Журнал обліку надання невідкладної медичної   допомоги   учням закладу

загальної середньої освіти

5 р.,

ст. 743

12-07 Журнал

щеплень

обліку профілактичних 3 р.,

ст. 745

12-08 Журнал амбулаторного прийому 5 р.,

ст. 743

12-09 Журнал     тубдіагностики    учнів    та

контролю БЦЖ

3 р.,

ст. 745

12-10 Журнал обліку стерилізації матеріалів 5 р.,

ст. 743

12-11 Журнал     обліку     та     використання

імунобіологічних препаратів

5 р.,

ст. 743

12-12 Журнал      профілактичного      огляду

учнів на педикульоз і коросту

3 р.,

ст. 745

12-13 Журнал лікування інвазованих дітей 3 р.,

ст. 745

12-14 Журнал          обліку          інфекційних

захворювань

5 р.,

ст. 745

12-15 Журнал       обліку       роботи       щодо

гігієнічного виховання учнів

1 р.,

ст. 723

12-16 Журнал санітарного стану приміщень 3 р.,

ст. 704,

ст. 707

12-17 Диспансерний журнал 5 р.,

ст. 721

12-18 Журнал викликів обліку передачі                  активних 5 р.,

ст. 743

12-19 Журнал обліку учнів, направлених до

лікарів-спеціалістів

3 р.,

ст. 719

12-20 Карантинний журнал 5 р.,

ст. 745

12-21 Журнал обліку флюорографії учнів 5 р.,

ст. 724

12-22 Журнал реєстрації довготривалих і

постійних протипоказань до щеплень

3 р.,

ст. 719

12-23 Журнал обліку дітей, батьки яких відмовляються від проведення р.Манту та БЦЖ 5 р.,

ст. 745

12-24 Журнал     медичного     контролю     за проведенням         уроків         фізичної

культури

3 р.,

ст.707

12-25 Особисті медичні книжки працівників закладу освіти До

запитання, не

затребувані
не менше
50 років,
ст.. 508
12-26 Журнал С-вітамінізації 45 р. 1,

ст. 477

1 Після закінчення

журналу

12-27 Журнал обліку дітей, яких вкусили

кліщі

45 р. 1,

ст. 477

1 Після закінчення

журналу

12-28 Номенклатура       справ       медичного

обслуговування (витяг)

3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни новими

та за умови передавання справ

до архівного
підрозділу
організації

 

1 2 3 4 5
13 – Архів
13-01 Документи та матеріали щодо ведення

архівної справи та діловодства закладу загальної середньої освіти

До ліквідації

організації, ст. 130

13-02 Описи   справ   строку    зберігання    до

ліквідації закладу загальної середньої освіти

До ліквідації

організації, ст. 137-а

13-03 Описи    справ    з     особового    складу

закладу загальної середньої освіти

3 р.1,

ст. 137-б

1 після знищення

справ

13-04 Описи    справ    тривалого    (понад    10

років)    зберігання    закладу    загальної середньої освіти

3 р.1,

ст. 137-б

1 після знищення

справ

13-05 Номенклатура   справ   архіву    закладу

загальної середньої освіти

3 р. 2,

ст. 112-в

2 Після заміни новими

та за умови передавання справ

до архівного підрозділу організації

 

*Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884.