Програма семінару-тренінгу «Формування громадянської компетентності учня»

Комунальна установа  Яворівської міської ради

«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

 

 

Семінар-тренінг

 

Формування громадянської компетентності учня

 

Програма  розглянута і рекомендована

до затвердження на засіданні  ради КУ Яворівської міської ради

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників »

(протокол № 2  від  11 .05.2021 р.)

 

 

Голова ради                            Фірчук О. М.

 

 

Яворів    2021

 

  І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Найменування: Програма семінару – тренінгу «Формування           громадянської компетентності учня»

 

Розробник: Меленчук Ірина Богданівна, консультант Яворівської міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Обсяг: 12 годин

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

Мета: Виклики, пов’язані з формуванням активного та відповідального громадянина з високим почуттям власної гідності, стійкою громадянською позицією, готовністю до виконання громадянських обов’язків, потребують комплексного підходу до вирішення поставлених завдань в умовах модернізації вітчизняної системи освіти:

–        формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

–        формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

Напрям: навчання на основі компетентнісного підходу передбачає:

-«громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії; -справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей», що відповідають меті та принципам освіти, і додатково – наскрізні компетентності, в т.ч. критичне мислення.

Обсяг: 12 годин.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

-розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);

– Громадянські та соціальні компетентності, які включають володіння культурою демократії;

– правову компетентність, усвідомлення рівних прав і можливостей, толерантність, здатність до соціальної комунікації, здорового способу життя».

Місце (місця) надання освітньої послуги: Комунальна установа  Яворівської міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Очікувані результати навчання:

Уміє формувати в учнів відповідального ставлення до інтересів України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності, забезпечення безпеки та усвідомлення спільності інтересів людини та держави, розвиток національної ідентичності, що передбачає закріплення функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя.

Формує професійні компетентності через використання цифрових технологій

 Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ СЕМІНАРУ – ТРЕНІНГУ

Інтеграційно-мотиваційна сесія

Час за робочою навчальною програмою- 2 години

Тема 1.Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля (практичне,

1 година)

Тема 2. Формування очікувань учасників (практичне, 1 година)

 

Модуль 1. Демократія, свобода, толерантність у міжнародно-правових документах та вітчизняному законодавстві

 

           Час за робочою навчальною програмою –4 годин

              (лекція, 2 години, практичне заняття, 2 години)

 Тема 1.1.  Міжнародні  стандарти в галузі прав людини та вітчизняними нормативно-правовими актами на правозахисну тематику

                                                                                План лекційного заняття

  • Міжнародні та вітчизняно- нормативно-правові акти, в яких висвітлено важливі аспекти захисту прав людини, демократії, толерантності.

2.Концептуально-методологічні засади історичної освіти в умовах НУШ.

                                                    

                                                План практичного заняття

  • Демократія,свобода, толерантність. Дайджест думок

2.Розвиток критичного мислення учнів у процесі опрацювання текстів з громадянської освіти

 

Модуль 2.     Демократія і партнерство в школі.

         

                       Час за робочою навчальною програмою – 4 годин

                         (лекція 2 години, практичне заняття, 2 години)

 

 Тема 2.1. Формування громадянської компетентності учнів: методика і практик. Зовнішні освітні оцінювання як чинник забезпечення якості освіти                                        

                                         

План лекційного заняття

 2.1.1.   1. Теорія та методика навчання громадянської освіти

2.Особливості методології та організації наукових досліджень історичного  спрямування

План практичного заняття

 

2.1.3.  1. Підвищення рівня професійної та громадянської компетентності.

  1. Конвенція ООН про права дитини

Модуль 3.   Концепції, методи та моделі навчання громадянської освіти

 

       Час за робочою навчальною програмою – 2 годин  ( практичне заняття, 2 години)

План практичного заняття

3.1.1. Новітні педагогічні технології

 

                     ІІІ. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Назви тем Кількість годин
Усьо­го Семінар

ські

Прак-тичні  
Інтеграційно-мотиваційне заняття 2      
Тема 1.Реєстрація учасників.Ознайомлення програмою модуля     1  
Тема 2.Формування очікуваньучасників     1  
Модуль 1. Демократія, свобода, толерантність у міжнародно-правових документах та вітчизняному законодавстві 4    
Тема 1.1. Міжнародні  стандарти в галузі прав людини та вітчизняними нормативно-правовими актами на правозахисну тематику   2 2  
Модуль 2 .     Демократія і партнерство в школі 4    
Тема 2.1. Формування громадянської компетентності учнів: методика і практик. Зовнішні освітні оцінювання як чинник забезпечення якості освіти   2 2  
Модуль 3. . Концепції, методи та моделі навчання громадянської освіти        
Тема 3.1. Новітні педагогічні технології 2   2  
Всього годин:                     

 

12 4 8