Впроваджуємо БКДО

Питання для самостійного опрацювання:

1. Розробити одну з форм навчально-мовленнєвої діяльності з дітьми (тема на вибір слухачів).

2. Розробити одну з форм організації художньо-мовленнєвої діяльності (тема на вибір слухачів).

3. Опрацювати технологію Є. Шулєшка «Акваріум» з розвитку фонематичного слуху з подальшою розробкою 3-4 рекомендацій щодо її використання.

4. Опрацювати технологію М. Зайцева «Кубики» з розвитку фонематичного сприймання з подальшою розробкою 3-4 рекомендацій щодо її використання.

5. Заповнити таблицю «Елементи спортивних ігор у фізичному вихованні дітей» (вказати не менше 3 ігор). № з/п Назва гри Загальна характеристика Можливості використання у роботі з дітьми дошкільного віку 1. Футбол Командна гра із м’ячем. Мета гри – забити м’яч у ворота протилежної команди. Доступна дітям старшого дошкільного віку. Грають за спрощеними правилами. Потрібне прямокутне поле, ворота для кожної команди та шкіряний м’яч. Можна включати до змісту занять з фізичної культури, фізкультурних розваг, також організовувати гурткову роботу.

6. Розробити орієнтовний план впровадження однієї гри з елементами спорту (за вибором слухачів). Пояснити свій вибір.

7. Підготувати презентацію досвіду організації фізкультурно-оздоровчої роботи закладу дошкільної освіти.

8. Створити технологічне портфоліо з теми «Забезпечення функціонування здоров’язбережувального предметно-розвивального середовища в закладі освіти».

9. Опрацювати теми «Ресурси», підтеми «Вода» з курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» з подальшим проходженням опитувальника. Розробити завдання для вправляння дітей у навичках ощадливого використання водних ресурсів.

10. Ознайомитися із сутністю законів природи, які сформулював американський учений Баррі Коммонер. Розробити фрагменти заняття природничого змісту, екскурсії, цільової прогулянки у перебігу яких діти засвоюють сутність і механізми дії законів природи.

11. Окреслити компоненти мистецького середовища за критеріями: сприятливе для особистого творчого розвитку дитини, для самостійної діяльності дітей, багатофункціональне для мистецького (у т. ч. хореографічного) навчання і розвитку дітей, для інваріантної та варіативної освіти. Схарактеризувати середовище з позиції: мотивування, реалізації ініціативи, творчості, партнерства дітей, універсальності, багатофункціональності використання дітьми і дорослими.

12. Охарактеризувати мистецьке середовище групової кімнати кожної вікової групи, що викликатиме хореографічні активності дошкільників під час їхньої самостійної діяльності 2-3 рази на день. Результати завдання, свої пропозиції, нетривіальні творчі ідеї занести у таблицю – у стовпчики по вікових групах.

13. Створити власний проєкт на одну із запропонованих тем («Пліч – о – пліч з тваринами»; «День без іграшок»; «День подарунків») за таким алгоритмом: 1.Мотивація діяльності. 2. Конструктивна взаємодія у командах. 3. Проживання. 4.Варіативність використання.5.Рефлексія.

14. Розробити ігри з логіко-математичного розвитку дітей (індивідуальні, в парній, груповій, колективній взаємодії), що можна використовувати під час проведення тематичних днів («Дорога», «Знайомство», «Кіно», «Магазин», «Свято», «Казка»), дотримуючись такого алгоритму: 1)введення у пізнавальну ситуацію – створення несподіваної ситуації-проблеми; 2) актуалізація знань дітей; 3) практикування з пізнавальним матеріалом, міркування дітей; виконання дослідницьких дій; умовисновки дітей за результатами проведених дослідів, вправлянь; закріплення отриманих висновків у продуктивній діяльності (аплікація, ліплення, малювання, моделювання) (одна тема на вибір слухачів).

15. Заповнити органайзер, що відображає підготовку педагога до збагачення у дітей старшої групи досвіду ігрової діяльності на тему «Вулиця міста» (зразок форми заповнення, в якому відображено рубрикацію «підготувати до спільної діяльності з дітьми», «підготувати до діяльності з дітьми в малих групах», «підготувати до індивідуальної роботи з дітьми», «узгодити з колегами», «повідомити батькам».

16. Скласти карту тематичних взаємозв’язків/тематичну павутинку понять, у якій в центрі представлено категорію «особистісна компетентність» та всі інші ключові компетентності, які набуває дитина в дошкільному віці.

17. Проаналізувати інфографіку «Напрям освіти, діяльність та компетентності дитини», «Розвиток ключових компетентностей дитини в освітньому процесі дошкільного закладу». Пояснити як різні компетентності сприяють становленню компетентності особистісної.

18. Розробити інтерактивну презентацію для роботи з іншомовним лексичним матеріалом (тема на вибір).

19. Продумати тематику для запуску Смартмобу з метою підтримки батьками інтересу дітей до вивчення іноземної мови.

20. Опрацювати зміст освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва» (Базовий компонент дошкільної освіти. Нова редакція та поради для організації освітнього процесу https://ezavdnz.mcfr.ua/book?bid=37876) з метою створення ментальної мапи основних понять, що використовуються для характеристики емоційно-ціннісного, знаннєвого та навичкового складників мистецько-творчої компетентності дитини дошкільного віку.

21. Визначити методичні інструменти (форми, методи, прийоми) модеративнофасилітаторної моделі освітньої взаємодії вихователя з дітьми в мистецькій діяльності. Створити інтелектуальну карту з теми «Модеративнофасилітаторна модель освітньої взаємодії в реалізації завдань освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва».

22. Обґрунтувати педагогічні умови ЗДО для формування соціальногромадянської компетентності дітей дошкільного віку.

23. Зробити підбірку ігор для формування соціальних почуттів дітей дошкільного віку (вікова група дітей на вибір слухачів).

24. Створити власну інтерактивну дошку для організації сенсорнопізнавального простору дитини. 25. Розробити веб-квест (тема на вибір слухачів) (освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамота»).

26. Опрацювати програму «Афлатон» задля ознайомлення з міжнародним досвідом організації освітньої роботи з дітьми в умовах закладу дошкільної освіти із соціально-фінансової грамотності.

27. Розробити фрагмент заняття для дітей старшої групи з теми «Я і моя сім’я: Турбота про людей, яких ми любимо».

28. Розробити фрагмент заняття для дітей старшої групи з теми «Я і мої друзі: Допомагаючи один одному»

29. Розробити фрагмент заняття для дітей старшої групи з теми «Я і суспільство: Живемо і працюємо разом»

30. Розробити фрагмент заняття для дітей старшої групи з теми «Я і гроші: Витрачаємо, накопичуємо і ділимося» Перелік практичних завдань 1. Розробити стимульні запитання і завдання до роботи з дидактичною наочністю (сюжетна картина, предметні картинки, літературні тексти), а саме: організація словникової роботи на підготовчому етапі та в процесі бесіди за змістом картини; організація роботи з формування навичок діалогічного мовлення (віртуальні діалоги, робота в командах на етапі активного проживання теми «сім’я»; добір ефективних методів опрацювання заданої дидактичної наочності з метою розвитку монологічного мовлення дітей. 2. Розкрити основні труднощі та перспективи широкого використання ігор з елементами спорту в практиці дошкільної освіти. 3. Обговорити досвід використання спортивний ігор в роботі з дітьми. Наскільки добре ми знаємо спортивні ігри? 4. Здійснити аналіз комплексних та парціальних програм з метою визначення програмово-методичного забезпечення використання спортивних ігор у фізичному вихованні дітей дошкільного віку.

5. Моделювання змісту та напрямів здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи у закладі дошкільної освіти у контексті сучасних змін.

6. Визначити перешкоди та шляхи їх усунення у формуванні рухової та здоров’язбережувальної компетентностей дитини дошкільного віку. 7. З’ясувати особливості інтеграції різних видів діяльності як дієвого механізму розвитку дитини у здоров’язбережувальній діяльності.

8. Визначити орієнтири для батьків у формуванні рухової та здоров’язбережувальної компетентностей дитини: основні завдання та напрямки підтримки батьків у системі дошкільної освіти.

9. Імітація фрагменту тематичного дня (за вказаною темою) з проведення вступного аудиту; імітація фрагменту тематичного дня з ознайомлення з діями, що мають бути засвоєні; імітація фрагменту тематичного дня з використанням елементів дослідної діяльності; імітація фрагменту тематичного дня з використання вправ на первинне опрацювання дій, що мають бути засвоєні.

10. Імітація фрагменту еколого-психологічного тренінгу; імітація фрагменту пізнавальної діяльності на екологічній стежині, прокладеній в приміщенні ЗДО; імітація ігор природничого змісту, в яких би відтворювалися системні знання про природу; імітація фрагменту одного з видів діяльності основної частини проєкту природничого змісту.

11. Обговорити мистецьке, зокрема хореографічне, освітнє середовище в групі. Окреслити компоненти середовища – фізичне, соціальне, структуроване навчальне. Охарактеризувати середовище з позиції: естетики, мотивування, реалізації ініціативи, творчості, взаємодії, партнерства дітей, універсальності, безпечності, багатофункціональності використання дітьми, дорослими.

12. Запропонувати тематику мистецьких (художніх) проєктів, які бажано впроваджувати в освіту дітей, щоб консолідувати участь педагогів і батьків у залученні дошкільників до мистецтва, сприяти формуванню спільної відповідальності за мистецьку освіту дітей, зокрема і хореографічну.

13. Обґрунтувати дитячий хореографічний репертуар (танці, хороводи, забави, руханки, вправи), який би задовольнив освітні потреби та інтереси дитини з багатокультурної дитячої спільноти, з українського суспільства.

14. Обговорити та окреслити напрями співпраці музичного керівника, хореографа, вихователя, вихователя-методиста щодо музичної, театральної та хореографічної освіти дошкільників.

15. Навести приклади використання графічних організаторів під час організації предметно-практичної та технологічної діяльності.

16. Навести приклади завдань, які можна виконати: у парах, трійках, четвірках з метою формування предметно-практичної та технологічної компетентності у дітей дошкільного віку.

17. Розробити індивідуальне інтерв’ю для педагога-практика щодо реалізації ним освітнього напряму «Ігрова компетентність».

18. Знайти ключові слова, що пояснюють Вашу філософію щодо гри дитини.

19. Скласти програму дій завідувачки/методиста закладу дошкільної освіти щодо імплементації Стандарту з напряму «Гра дитини».

20. Користуючись показниками ігрової компетентності скласти поведінковий портрет дитини старшого дошкільного віку.

21. Проаналізувати пропозиції щодо підтримки батьками процесу формування ігрової компетентності дитини. Доповнити пропозиції з особистої практики взаємодії педагогів з батьками вихованців.

22. Розробити стимульні запитання і завдання на розвиток фонематичного сприймання за змістом коректурних таблиць (10+). 23. Підготувати картки-завдання для індивідуальної та підгрупової роботи з формування навичок читання складів і коротких слів (10+).

24. Схарактеризувати сутність поняття «педагогічна фасилітація». Укласти перелік професійних навичок педагога-фасилітатора в закладі дошкільної освіти.

25. Записати наскрізні вміння та навички дитини, які демонструють зв’язок між всіма компетентностями та вказують на реалізацію наступності між дошкільною та початковою освітою.

26. Зазначити позитивні можливості та недоліки функціонування різних центрів діяльності для розвитку особистісної компетентності дітей групи.

27. Запропонувати ефективні прийоми та методи, що сприяють особистісному розвитку дитини в організації діяльності в центрах діяльності (кожна підгрупа отримує назву конкретного куточка/осередку: правила групи, екран настрою, коточок для формування почуття приналежності до колективу групи, куточок усамітнення тощо).

28. Змоделювати 2-3 ситуації для закріплення іншомовних лексичних одиниць у повсякденному житті.

29. Представити матеріал для роботи з дітьми через метод повної фізичної реакції під час формування навичок граматично правильного іноземного мовлення.

30. Описати варіативні можливості застосування ІКТ у роботі з навчання дітей аудіюванню іноземної мови.

31. Навести приклад методу сторітеллінг (storytelling) для розвитку навичок іншомовного говоріння.

32. Поміркувати і визначити причини, які спонукають вихователя використовувати готові зразки робіт із художньо-продуктивної діяльності й мотивувати дітей до їх репродукування.

33. Навести орієнтовні запитання (5-7) творчого або евристично-пошукового характеру, які доцільно ставити в процесі мистецького (художньопедагогічного) спілкування з дітьми.

34. Визначити 5 прийомів стимулювання інтересу у дітей до мистецької діяльності.

35. Аргументувати особисте ставлення до використання вихователями готових конспектів освітньої діяльності з напряму «Дитина у світі мистецтва» роботи у ЗДО: три – «за», три «проти».

36. Розробити тематику заходів щодо залучення дітей до посильної участі в соціальних подіях, що відбуваються у дитячих осередках, громаді, суспільстві.

37. Використовуючи елементи SWOT-аналізу зазначити власні сильні та слабкі сторони щодо реалізації завдань освітнього напряму «Дитина в соціумі». СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ

38. Запропонувати та обґрунтувати найбільш значущі форми і методи формування соціально-громадянської компетентності у ЗДО.

39. Розробити фрагмент заняття для дітей старшої групи «Геометричні фігури» (освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамота»).

40. Розробити фрагмент заняття для дітей старшої групи «Цифри» (освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамота»).

41. Розробити фрагмент заняття для дітей старшої групи «Орієнтація у просторі» (освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамота»).

42. Розробити фрагмент заняття для дітей старшої групи «Орієнтація у часі» (освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамота»).

43. Обґрунтувати доцільність формування соціально-фінансової грамотності в дошкільному віці.

44. Переконати присутніх в необхідності допомагати оточуючим як елемент соціально-фінансової грамотності.

45. Переконати присутніх у важливості та необхідності працювати у команді.

46. Допомогти присутнім сформувати у дітей ставлення до грошей: витрачаємо, накопичуємо і ділимося.