Програма   підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти «Стратегічні тенденції розвитку українського суспільства через призму освіти»

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ

«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

Кафедра освітньої політики

 Програма

  підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти

«Стратегічні тенденції розвитку українського суспільства через призму освіти»

 

Програма підвищення кваліфікації  розглянута і рекомендована

до затвердження на засіданні кафедри освітньої політики

(протокол № ___ від  ________ 2020 р.)

                        Завідувач кафедри                                                      В.Матяшук

Програма підвищення кваліфікації затверджена вченою радою

(протокол № 2 від 19.02. 2020)

                          Голова вченої ради                                                       І.Танчин

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Найменування: Програма підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти

«Стратегічні тенденції розвитку українського суспільства через призму освіти»

Розробник: завідувачка методичного кабінету відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист О.Фірчук.

Мета програми: науково-методичний супровід управлінської діяльності керівних кадрів закладів загальної середньої освіти в умовах реформування освіти.

Напрям: удосконалити професійні компетентності керівних кадрів з питань ефективного управління закладом загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» в умовах децентралізації влади з урахуванням основних напрямів державної політики у галузі освіти та запитів громадянського суспільства;

 • сприяти особистісному та професійному розвитку керівних кадрів закладів загальної середньої освіти на основі актуалізації їхнього професійного і життєвого досвіду відповідно до сучасних вимог суспільства та місцевої громади;
 • удосконалити управлінські компетентності керівних кадрів закладів загальної середньої освіти, розширити знання з освітнього менеджменту, формування управлінської команди;
 • поглибити знання концептуальних засад педагогіки партнерства;
 • обrрунтувати шляхи ефективної взаємодії керівних кадрів закладу загальної середньої освіти із владою і громадами різних рівнів, з піклувальною радою та органами громадського самоврядування закладу;
 • розвивати навички системного аналізу результатів діяльності закладу загальної середньої освіти, об’єктивного оцінювання проблемних ситуацій та знаходження оптимальних шляхів для їх розв’язання;
 • формувати вміння з поліпшення загальної дієвості ЗЗСО через ефективне впровадженння внутрішньої системи запезпечення якості освіти;
 • розвивати громадянські компетентності керівних кадрів закладів загальної середньої освіти, формувати усвідомлення важливості власної громадянської позиції та впливу на формування демократичного середовища, як у колективі так і в місцевій громаді;
 • розвивати інформаційну культуру управління закладом загальної середньої освіти, навички використання сучасних технологій в освіті, зокрема засобів інформаційних та веб-технологій й освітніх інновацій.

.

 

Обсяг програми: 30 годин

 

 Форма підвищення кваліфікації: очна

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

Модуль 1. Світоглядні засади та нормативно-правове забезпечення реформування галузі освіти

Володіти знаннями про нормативно-правове забезпечення реформування системи освіти.

Володіти компетентностями лідера освіти 21-го століття, усвідомлювати свою роль як лідера і фасилітатора обговорень у закладі загальної середньої освіти.

Модуль 2. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Володіти знаннями, як поліпшити дієвість ЗЗСО та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо його ефективного та сталого розвитку.

Забезпечувати освітню діяльність закладу загальної середньої освіти на всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства.

Створити алгоритм розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Модуль 3. Дитиноцентризм як провідна ідея Нової української школи

Забезпечувати гуманний підхід та індивідуальну освітню траєкторію учнів.

Знати концептуальні засади дитиноцентризму як нової філософії сучасної освіти в Україні та педагогіки партнерства.

Сприяти розвитку критичного мислення.

Модуль 4.  Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи впровадження нових методик викладання та альтернативного фінансування закладів загальної середньої освіти

Забезпечити демократичне та гуманне ставлення до дитини, право на вибір, на власну гідність, на повагу.

Розвивати соціально-педагогічне партнерство. Забезпечити  інтеграцію батьків у педагогічний процес шляхом створення необхідних і достатніх умов для залучення сім’ї до супроводу дитини в освітньому процесі.

Сформувати команду однодумців.

Створити шляхи ефективної взаємодії із владою і громадами різних рівнів, з піклувальною радою та органами громадського самоврядування закладу

 

Місце (місця) надання освітньої послуги: заклади загальної середньої освіти Яворівського району

 

Очікувані результати навчання:

 • Підтверджує, що має  знання про нормативно-правове забезпечення реформування системи освіти.
 • Володіє компетентностями управлінця освіти 21-го століття, усвідомлює свою роль як лідера і фасилітатора обговорень у закладі загальної середньої освіти.
 • Демонструє знання з управління та освітнього менеджменту в практичних ситуаціях функціонування закладу загальної середньої освіти.
 • Засвідчує, що знає концептуальні засади дитиноцентризму як нової філософії сучасної освіти в Україні та педагогіки партнерства, забезпечує гуманний підхід.
 • Уміє впроваджувати інноваційні, інформаційні і веб-технології освіти.
 • Розуміє, як розробити і впровадити  внутрішню систему запезпечення якості освіти.

 

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат

 

Нормативно-правова база

Конституція України, Закони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”,  „Про інноваційну діяльність”, „Про професійний розвиток працівника”;

Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від  08.12.2008 року №1119;

Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від № 1392 від 23.11.2011 року, Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 року № 607;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, зі мінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від

27 грудня 2019 року № 1133»;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 року № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації»;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 року № 34 „Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах  Нової української школи”;

Наказ МОН від 13.12.2018 р. № 1392 „Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа»

 

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Інтеграційно-мотиваційне заняття

Час за робочою навчальною програмою – 2 години

 

Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля (практичне, 1 година)

 

Тема 2. Формування очікувань учасників ( практичне, 1 година)

 

Модуль 1. Світоглядні засади та нормативно-правове забезпечення реформування галузі освіти

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин ( лекція – 2 години, практичне – 4 години)

 

Тема 1.1 Аналiз чинного законодавства в системi освiти України та вимоги до його виконан­ня в ЗЗСО  (лекційне заняття – 2 години)

 

План лекційного заняття

 1.1.1. Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»: основні статті та норми

1.1.2. Роль керівника закладу загальної середньої освіти в умовах реформу-вання галузі освіти та децентралізації

 

Тема 1.2. Загальна характеристика сучасних видів управління ( практичне заняття – 4 години)

 

План практичного заняття

1.2.1. Фасилітативне управління

1.2.2. Адаптивне управління

1.2.3. Парсипативне управління

1.2.4. Особистісно орієнтоване управління

 

Модуль 2. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин ( лекція – 2 години, практичне – 6 години)

 

Тема 2.1. Розроблення процедури забезпечення якості освіти ( лекційне заняття  – 2 години)

 План лекційного заняття

2.1.1. Вимоги до розроблення документа про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти закладу, його затвердження та оприлюднення

 

Тема 2. 2. Проведення оцінювання і самооцінювання якості освітньої діяльності ( практичне заняття – 2 години)

План практичного заняття

2.2.1. Самооцінювання якості освітньої діяльності.

2.2.2. Критерії оцінювання освітнього середовища ЗЗСО.

2.2.3. Основні вимоги до оцінювання здобувачів освіти.

2.2.4. Як оцінювати освітню діяльність педагогічних працівників.

2.2.5. Самооцінювання управлінської діяльності.                             

 

Тема 2.3. Управлінські процеси в ЗЗСО ( практичне заняття – 4 години.)

План практичного заняття

2.3.1.Формування стратегічної програми розвитку закладу загальної середньої освіти.

2.3.2. Сучасні вимоги до планування роботи ЗЗСО.

2.3.3. Аналіз плану роботи ЗЗСО.

 

Модуль 3. Дитиноцентризм як провідна ідея Нової української школи.

 Час за робочою навчальною програмою – 6 годин  (лекційне заняття – 4 години, практичне заняття – 2 години)

 

Тема 3.1. Дитиноцентризм як особистісно-орієнтована модель навчання та виховання (лекційне заняття – 2 години, практичне – 2 години)

План лекційного заняття

3.1.1.Концептуальні засади дитиноцентризму як нової філософії сучасної освіти в Україні та педагогіки партнерства

 

План практичного заняття

3.1.2. Дотримання прав дитини в ЗЗСО. Як забезпечити цей процес?

3.1.3. Участь здобувачів освіти в прийнятті управлінських рішень.

3.1.4. Роль учнівського самоврядування.

3.1.5. Створення умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти

 

Тема 3.2. Гуманність та індивідуальна освітня траєкторія здобувачів освіти в умовах реформування галузі  ( лекційне заняття – 2 години)

План лекційного заняття

3.2.1. Гуманна педагогіка та її роль у розвитку дитини

 

Модуль 4. Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи впровадження нових методик викладання та альтернативного фінансування закладів загальної середньої освіти. Час за робочою навчальною програмою – 4 години ( лекція – 2 години, практичне – 2 години)

 

Тема 4.1. Партнерство в освіті: виклики та перспективи ( лекція – 2 години)

План лекційного заняття

4.1.1. Розвиток партнерства школи, сімї та громади        

4.1.2. Залучення батьків та громади до організації освітнього процесу в ЗЗСО

4.1.3.Освітній коучинг – технологія партнерства, що допомагає досягти життєвих цілей

 

Тема 4.2.  Інноваційні підходи до формування ефективної команди в  ЗЗСО (практичне – 2 години)

 

План практичного заняття

4.2.1. Edu Scrum – дієва методологія для освітніх команд і НУШ

Навчальний план програми для директорів ЗЗСО

     
 

Назви модулів і тем

 

Усьо

го

Лек

ції

Практичні Семі

нарські

Інтеграційно-мотиваційне заняття 2   2  
Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля     1  
Тема 2. Формування очікувань учасників     1  
Модуль 1

Світоглядні засади та нормативно-правове забезпечення реформування галузі освіти

6 2 4  
Тема І. Аналiз чинного законодавства в системi освiти України та вимоги до його виконан­ня в ЗЗСО   2
Тема 2. Загальна характеристика сучасних видів управління   4  
Модуль 2. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти 8 2 6  
Тема 1. Розроблення процедури забезпечення якості освіти   2
Тема 2. Проведення оцінювання і самооцінювання якості освітньої діяльності   2
Тема 3. Управлінські процеси в ЗЗСО   4
Модуль 3. Дитиноцентризм як провідна ідея Нової української школи 6 4 2  
Тема1.Дитиноцентризм як особистісно-орієнтована модель навчання та виховання 2 2
Тема 2.Гуманність та індивідуальна освітня траєкторія здобувачів освіти в умовах реформування галузі 2
Модуль 4. Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи впровадження нових методик викладання та альтернативного фінансування закладів загальної середньої освіти 4 2 2  
Тема 1. Партнерство в освіті: виклики та перспективи.   2    
  Тема 2.  Інноваційні підходи до формування ефективної команди в ЗЗСО     2  
Вихідне діагностування, презентація добрих практик 2   2  
Усього 30 10 20