Програма підвищення кваліфікації учителів початкових класів «Підходи до організації освітнього процесу в початковій школі в умовах її реформування: теорія і практика»

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ

«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

Кафедра педагогіки

 

Програма підвищення кваліфікації учителів початкових класів

«Підходи до організації освітнього процесу в початковій школі в умовах її реформування: теорія і практика»

 

Програма підвищення кваліфікації  розглянута і рекомендована

до затвердження на засіданні кафедри педагогіки

(протокол № 1 від  13.01. 2020 р.)

Завідувач кафедри                                                      М.М.Барна

 

Програма підвищення кваліфікації затверджена вченою радою

(протокол № 1 від  16 січня  2020 р.)

Голова вченої ради                                                    І.З.Танчин

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 Найменування: Програма підвищення кваліфікації учителів початкових класів

«Підходи до організації освітнього процесу в початковій школі в
 умовах її реформування: теорія і практика»

 

 Розробники: завідувач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Барна М.М (упорядник), учитель початкових класів Яворівської ЗОШ І – ІІІ ступенів №2,  методист  методичного кабінету відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації, спеціаліст вищої категорії,  «учитель-методист» Глова У.М.

 

Мета: підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності учителів початкових класів відповідно до запитів громадянського суспільства, закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

 Напрям: методичний супровід ефективного освітнього процесу в початковій школі в умовах змін, формування мотивованого педагога, забезпечення  єдності теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності, а саме:

1.Удосконалення  знань нормативно-правових документів, що забезпечують функціонування початкової школи.
2. Розвиток професійних компетентностей учителів початкових класів, зокрема громадянської, зосередження уваги на здатності захищати  та піклуватися про права, інтереси , потреби людини і громадянина держави й суспільства.
3. Знання і розуміння основних способів формування критичного мислення учнів початкової школи.
 4. Усвідомлення змісту і завдань формувального оцінювання  як  неперервного процесу спостереження за навчанням молодших школярів.

 

Обсяг: 30 годин.

 

Форма (форми) підвищення кваліфікації: очна.

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

  • професійно – педагогічна компетентність – здатність до продуктивної професійної діяльності відповідно до провідних ціннісно – світоглядних орієнтацій та викликів початкової школи;
  • соціально – громадянська компетентність  – вміння визначати проблемні питання у професійній сфері життєдіяльності  та віднаходити  шляхи їх розв’язання, здатність до ефективної командної роботи;
  •  мовно – комунікативна-вміння сприймати чужі думки, боронити власні інтереси, погляди, використовуючи різні прийоми розмірковувань та аргументації;
  • підприємницька компетентність – вміння продукувати нові ідеї та впроваджувати їх у життя;
  • інформаційно – цифрова компетентність – здатність орієнтуватися  в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб.

 Місце (місця) надання освітньої послуги: заклади загальної середньої освіти Яворівського району.

 

Очікувані результати навчання:

 Організовує та здійснює освітній процес  з дотриманням вимог нормативно-правового забезпечення розбудови Нової української школи.

 

Здійснює розвиток таких комунікативних здібностей молодших школярів, завдяки яким вони можуть  інтегруватися в суспільство за допомогою елементарних знань про державу, закони, права і відповідальність людини і громадянина.

 

Демонструє вміння використовувати у навчальній діяльності прийоми розвитку критичного мислення,

 

Вміє здійснювати формувальне оцінювання,  використовуючи найбільш відомі інтерактивні інструменти.

 

 Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат

                                                                          

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Інтеграційно-мотиваційне заняття

 

Час за робочою навчальною програмою – 2 години

 

Тема 1. Реєстрація учасників. Формування очікувань  (практичне, 1 година)

 

Тема 2. Ознайомлення з програмою  КПК  (  практичне, 1 година)

 

Модуль 1. Нормативно-правове забезпечення розбудови Нової української школи.

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

 

Тема 1.1. Стратегічні орієнтири реформи початкової  освіти (лекція, 2 год)

 

План  лекційного  заняття

1.1.1. Нормативно-правові документи в галузі початкової освіти.

1.1.2. Педагогічна свобода вчителя: очікування та реалії.

 

Тема 1.2. Методологічна культура учителя початкових класів Нової української школи  (практичне,  4 год..)

 

План практичного заняття

1.2.1. Впровадження основних принципів Державного стандарту початкової школи: досвід та проблеми.

1.2.2 .Особливості документообігу в НУШ.

 

Модуль 2. Розвиток громадянських  компетентностей у молодших школярів.

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

 

Тема 2.1. Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей школярів (лекція, 2 години )

 

План лекційного заняття

 

2.1.1. Громадянські компетентності в освітньому процесі.

2.1.2. Партнерство з громадою та владою .

2.1.3.  Громадянська відповідальність особистості.

  

Тема 2.2. Навчаємось жити в демократії: формування безпечного та демократичного освітнього середовища в  молодшій школі (практичне, 4 години)

 

План практичного  заняття

 

2.2.1. Проведення ініціатив: учень в ролі вчителя; зустріч з мером «5 хв. замість мера».

2.2.2. Вправи та техніки для демонстрації  демократичних елементів сучасної школи.

 2.2.3. «Ярмарок ідей демократичних змін» (у школі, районі).

 

Модуль 3.  10 прийомів розвитку критичного мислення молодших школярів .

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

  

Тема 3.1. Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування цілісної особистості молодшого школяра (лекція , 2 години).

 

План лекційного заняття

 

3.1.1. Особливості критичного мислення: врахування різних точок зору, оцінка свідчень, розв’язування неординарних проблем, пошук глибинних структур.

3.1.2. Компоненти технології розвитку критичного мислення молодших школярів.

 

Тема 3.2. Вправи для розвитку критичного мислення (практичне – 4 години).

 

План практичного заняття

3.2.1. Прийоми і методи розвитку критичного мислення.

3.2.2. Проєктування структури уроку в технології критичного мислення.

3.2.3. Основні інструменти вчителя: навчання через досвід.

 

Модуль 4.   Інтерактивні інструменти формувального оцінювання.

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

 

Тема 4.1. Формувальне оцінювання – рекомендація до дії, а не педагогічний вирок (лекція , 2 години)

 

План лекційного заняття

 4.1.1.Основні аспекти процесу оцінювання.

4.1.2.Способи відстеження індивідуальних досягнень учнів.

4.1.3.Зворотний зв’язок .

 

Тема 4.2. Розширення діапазону інструментарію для організації  формувального оцінювання (практичне, 6 годин)

План практичного  заняття

4.2.1. Раціональні інтерактивні техніки  та Інтернет – ресурси формувального оцінювання і методика їх використання.

4.2.2. Роль зворотного зв’язку у формувальному оцінюванні. Свідоцтво досягнень учня.

4.2.3. Як створити позитивний «оціночний клімат» в класі?

 

Вихідне діагностування, презентація добрих практик (практичне , 2 години)

 

Контроль за знаннями слухачів проводиться послідовно й систематично: на практичних заняттях, індивідуальне та фронтальне опитування, виконання самостійної роботи; на лекціях – експрес-контроль, що передбачає постановку конкретних питань з теми.

Оцінювання розглядається як засіб одержання зворотної інформації про результативність підвищення кваліфікації та внесення коректив у методику роботи зі слухачами курсів. Оцінювання вербальне.

 

ІІІ. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Назви тем

Кількість годин
Усього Лекції Практичні Семінарські
Інтеграційно-мотиваційне заняття 2   2
Тема 1. Реєстрація учасників. Формування очікувань 1
Тема 2. Ознайомлення з програмою КПК 1
Модуль 1. Нормативно-правове забез-печення розбудови Нової української школи 6 2 4
Тема 1.1. Стратегічні орієнтири рефор-ми початкової  освіти 2
Тема 1.2. Методологічна культура учителя початкових класів нової української школи 4
Модуль 2. Розвиток громадянських  ком-петентностей у молодших школярів. 6

 

      2 4
Тема 2.1. Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентно-стей школярів 2
Тема 2.2. Навчаємось жити в демократії: формування безпечного та демократично-го освітнього середовища в  молодшій шко-лі 4
Модуль 3. 10 прийомів розвитку кри-тичного мислення молодших школярів 6 2 4
Тема 3.1 Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування цілісної особистості молодшого школяра 2
Тема 3.2.  Вправи для розвитку критичного мислення 4
Модуль 4. Інтерактивні інструменти формувального оцінювання 8 2 6
 Тема 4.1. Формувальне оцінювання – реко-мендація до дії, а не педагогічний вирок 2
Тема 4.2. Розширення діапазону інстру-ментарію для організації  формувального оцінювання 6
Вихідне діагностування, презентація доб-рих практик 2   2
Всього годин: 30 8 22