Програма підвищення кваліфікації заступників директорів закладів загальної середньої освіти «Робота з кадрами в закладі загальної середньої освіти, соціальні гарантії працівникам»

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ

«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

Кафедра освітньої політики

 Програма

  підвищення кваліфікації заступників директорів закладів загальної середньої освіти

 «Робота з кадрами в закладі загальної середньої освіти, соціальні гарантії працівникам»

 

                                                       Програма підвищення кваліфікації  розглянута і рекомендована

до затвердження на засіданні кафедри освітньої політики

(протокол № ___ від  __________ 2020 р.)

                          Завідувач кафедри                                                      В.Матяшук

Програма підвищення кваліфікації затверджена вченою радою

 (протокол №2  від  19.02.2020 )

                          Голова вченої ради                                                       І.Танчин

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Найменування: Програма підвищення кваліфікації заступників директорів закладів загальної середньої освіти

«Робота з кадрами в закладі загальної середньої освіти, соціальні гарантії працівникам»

Розробники: завідувачка методичного кабінету відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист О.Фірчук.

Мета програми: модернізувати управлінські компетентності заступників директорів закладів загальної середньої освіти з метою ефективного управління відповідно до вимог Конuепцїї «Нова українська школа».

 

Напрям: Підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності заступників директорів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог професійного та освітнього стандартів, типової освітньої програми, основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів освітніх потреб споживачів освітніх послуг, зокрема:

 • удосконалити професійні компетентності заступників директорів закладів загальної середньої освіти з питань ефективного управління закладом загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» в умовах децентралізації влади з урахуванням основних напрямів державної політики у галузі освіти та запитів громадянського суспільства;
 • удосконалити управлінські компетентності заступників директорів закладів загальної середньої освіти, розширити знання роботи з персоналом, управління проєктами, форму-вання управлінської команди;
 • поглибити знання концептуальних засад педагогіки партнерства;
 • обrрунтувати шляхи ефективної взаємодії керівних кадрів закладу загальної середньої освіти із владою і громадами різних рівнів, з піклувальною радою та органами громадського самоврядування закладу;
 • розвивати громадянські компетентності заступників директорів закладів загальної середньої освіти, формувати усвідомлення важливості власної громадянської позиції та впливу на формування демократичного середовища, як у колективі так і в місцевій громаді;
 • розвивати навички системного аналізу результатів діяльності закладу загальної середньої освіти, об’єктивного оцінювання проблемних ситуацій та знаходження оптимальних шляхів для їх розв’язання;
 • розвивати інформаційну культуру управління закладом загальної середньої освіти, навички використання сучасних технологій в освіті, зокрема засобів інформаційних та web-технологій й освітніх інновацій;
 • мотивувати заступників директорів закладу загальної середньоі освіти до постійного професійного вдосконалення шляхом неперервної освіти через самоосвіту та постійний самоаналіз результатів своєї управлінської діяльності.

 

 Обсяг програми: 30 годин

 

 Форма підвищення кваліфікації: очна

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

 

Модуль 1. Управління кадровою роботою ЗЗСО

 • Володіти знаннями про нормативно-правове забезпечення реформування системи освіти.
 • Володіти компетентностями лідера освіти 21-го століття, усвідомлювати свою роль як лідера і фасилітатора обговорень у закладі загальної середньої освіти.
 • Застосовувати знання з управління та освітнього менеджменту в практичних ситуаціях функціонування закладу загальної середньої освіти.

Модуль 2. Державно-громадське управління закладом загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти України

 • Знати методику формування стратегії розвитку ЗЗСО.
 • Знати  механізми  підтримки,  заохочування  та  координування роботи   органів   учнівського   та   батьківського самоуправління ЗЗСО.
 • Проявляти управлінську культуру, вміти запобігати та вирішувати  конфлікти  різного рівня.
 • Уміти   застосовувати   сучасні  інформаційні   та   веб-технології  в управлінській практиці.
 • Володіти громадянськими компетентностями для побудови демократичної моделі управління закладами загальної середньої освіти.
 • Уміти  розробляти, впроваджувати освітні проєкти та навчальні програми   та проводити   дослідження   в   умовах : реформування галузі освіти.
 • Вміти проводити моніторинг, самомоніторинг та оцінювати якість  роботи  діяльності закладу  загальної  середньої  освіти.

Модуль 3. Документаційний супровід функціонування закладу загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти.

 • Вміти формувати штатний розпис, складати тарифікацію, знати  питання методики нарахування та виплати заробітної плати, відпускних, встановлення надбавок і преміювання.
 • Усвідомлювати важливість впровадження державно-приватного партнерства в освіті, формування демократичної моделі управління  закладом загальної середньої освіти.

 

Модуль 4. Забезпечення прав та соціальних гарантій працівникам

 • Вміти  формувати  і  розвивати  персонал   закладу   загагальної  середньої  освіти,  знати процес командоутворення.
 • Володіти питаннями  кадрової  роботи:  видання  наказів про зарахування та звільнення, ведення  трудових  книжок працівників, розроблення та затвердження посадових інструкцій.
 • Уміти розробляти колективний договір, усвідомлювати важливість забезпечення прав і свобод персоналу ЗЗСО.
 • Дотримуватись чинного законодавства України в галузі освіти, трудового законодавства, сприяти забезпеченню соціальних гарантій педагогічним працівникам.

 

Місце (місця) надання освітньої послуги: заклади загальної середньої освіти Яворівського району

Очікувані результати навчання:

 • Здатний ефективно використовувати в практичній діяльності основні принципи, методи та підходи до управління закладом загальноі середньої освіти в умовах суспільних трансформацій.
 • Володіє питаннями  кадрової  роботи.
 • Володіє вміннями скласти правила внутрішнього розпорядку, колективний договір, тарифікацію; ефективно використати години інваріантної та варіативної складової навчального плану, розподілу педагогічного навантаження.
 • Уміє створити  умови  для  роботи  піклувальної  ради та  органів  громадського: самоврядування закладу загальної середньої освіти; налагодити взаємодію з владою та громадами різних рівнів.
 • Може організувати ефективну роботу у команді, делегувати повноваження, розподіляти функціональні обов’язки.

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат

Нормативно-правова база

Конституція України, Закони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”,  „Про інноваційну діяльність”, „Про професійний розвиток працівника”;

Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від  08.12.2008 року №1119;

Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від № 1392 від 23.11.2011 року, Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 року № 607;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, зі мінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1133»;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 року № 34 „Про документи про підвищення кваліфікації”;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 року № 34 „Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах  Нової української школи”;

Наказ МОН від 13.12.2018 р. № 1392 „Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа»

 

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Інтеграційно-мотиваційне заняття

Час за робочою навчальною програмою – 2 години

Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля (практичне, 1 година)

Тема 2. Формування очікувань учасників (  практичне, 1 година)

 

Модуль 1. Управління кадровою роботою ЗЗСО Час за робочою навчальною програмою – 6 годин ( лекція – 2 години, практичне – 4 години)

 

Тема 1.1. Система кадрової роботи в ЗЗСО ( лекція – 2 години)

 

План лекційного заняття

1.1.1.Нормативні документи з питань кадрової політики в освітній галузі

 • Кадрова політика: командоутворення

 

 

Тема 1.2. Фасилітативне управління як сучасна технологія шкільного менеджменту (практичне заняття – 4 години)

План практичного заняття

1.2.1. Кайрос-менеджмент або метод зручного моменту

 

Модуль 2. Державно-громадське управління закладом загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти України

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин ( лекція – 2 години, практичне – 4 години)

 

Тема 2. 1. Інформаційні та веб-технології в управлінні закладом загальної середньої освіти (лекційне заняття -2 години)

План лекційного заняття

2.1.1. Можливості вебтехнологій

2.1.2. Хмарні технології

2.1.3. Створення власного блогу

 

Тема 2.2. Моніторинг і самомоніторинг діяльності ЗЗСО в умовах реформування освіти в Україні (практичне заняття 2 години)

План практичного заняття

2.2.1. Самооцінювання якості освітньої діяльності

2.2.2. Критерії оцінювання освітнього середовища ЗЗСО

2.2.3. Основні вимоги до оцінювання здобувачів освіти

2.2.4. Як оцінювати освітню діяльність педагогічних працівників

2.2.5. Самооцінювання управлінської діяльності

 

Тема 2. 3. Розвиток громадянських компетентностей керівних кадрів ЗЗСО

( практичне заняття -2 години)

План практичного заняття

2.3.1. Створюємо безпечне та демократичне освітнє середовища в школі

2.3.2. Яким чином розвивати наскрізні громадянські компетентності в освітньому процесі?

2.3.3. Співпраця з громадою та органами влади

 

Модуль 3. Документаційний супровід функціонування закладу загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти

Час за робочою навчальною програмою – 8годин ( лекція – 2 години, практичне – 6 години)

 

Тема 3.1. Документообіг закладу загальної середньої освіти ( лекція – 2 години)

План лекційного заняття

 3.1.1. Про необхідність приведення шкільного діловодства до сучасних вимог «цифрової епохи

3.1.2. Інструкція зі шкільного діловодства: аспекти застосування

 

Тема 3.2. Складання наказів (практичне заняття – 2 години)

План практичного заняття

3.2.1. Накази з кадрових питань

3.2.2. Накази з основної діяльності

 

Тема 3.3. Вихідні листи, акти, протоколи (практичне заняття – 2 години)

План практичного заняття

 

3.3.1. Основні етапи проходження вихідних документів

3.3.2. Вимоги до складання актів та протоколів

 

Тема 3.4. Тарифікація. Встановлення доплат, підвищень, надбавок(практичне заняття – 2 години)

План практичного заняття

3.4.1. Тарифікація педагогічних працівників як визначальна умова оплати праці

3.4.2. Кому і за яких умов можна встановлювати доплати, підвищення, надбавки.

 

Модуль 4. Забезпечення прав та соціальних гарантій працівникам

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин (практичне – 6 годин)

 

Тема 4.1. Розроблення посадових інструкцій  (практичне- 2 години)

 

План практичного заняття

4.1.1.Розробляємо та офрмляємо посадові інструкції.

4.1.2. Посадові інструкції допоможуть розв’язати робочі ситуації.

 

Тема 4. 2. Складання колективного договору (практичне- 2 години)

 

План практичного заняття

 

4.2.1.Нормативні документи , якими треба керуватись при складанні колективного договору

4.2.2. Порядок укладання колективного договору

 

Тема 4. 3. Складання правил внутрішнього трудового розпорядку (практичне- 2 години)

 

План практичного заняття

4.3.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку:  зайвий «папірець» чи важливий документ?

4.3.2. Як правильно скласти і затвердити

 

Вихідне діагностування, презентація добрих практик (практичне , 2 години)

 

Контроль за знаннями слухачів проводиться послідовно й систематично: на практичних заняттях, індивідуальне та фронтальне опитування, виконання самостійної роботи; на лекціях – експрес-контроль, що передбачає постановку конкретних питань з теми.

Оцінювання розглядається як засіб одержання зворотної інформації про результативність підвищення кваліфікації та внесення коректив у методику роботи зі слухачами курсів. Оцінювання вербальне.

 

ІІІ. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Назви модулів і тем

 

Усьо

го

Лек-

ція

Практичні Семінар

ські

Інтеграційно-мотиваційне заняття 2   2  
Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля     1  
Тема 2. Формування очікувань учасників     1  
Модуль 1. Управління кадровою роботою ЗЗСО 6 2 4  
Тема 1. Система кадрової роботи в ЗЗСО     2  
 Тема 2. Фасилітативне управління як сучасна технологія шкільного менеджменту     2  
Модуль 2. Державно-громадське управління закладом загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти України 6 2 4  
Тема 1. Інформаційні та веб-технології в управлінні закладом загальної середньої освіти.   2
Тема 2. Моніторинг і самомоніторинг діяльності ЗЗСО в умовах реформування освіти в Україні   2
Тема 3. Розвиток громадянських компетентностей керівних кадрів ЗЗСО   2
Модуль 3. Документаційний супровід функціонування закладу загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти 8 2 6  
Тема 1. Документообіг закладу загальної середньої освіти 2    
Тема 2. Складання наказів,     2  
Тема 3. Вихідні листи, акти, протоколи     2  
Тема 4. Тарифікація. Встановлення доплат, підвищень, надбавок.   2  
Модуль 4. Забезпечення прав та соціальних гарантій працівникам 6   6  
Тема 1. Розроблення посадових інструкцій.     2  
Тема 2. Складання колективного договору     2  
Тема 3. Складання правил внутрішнього трудового розпорядку     2  
Вихідне діагностування, презентація добрих практик 2   2  
Усього годин: 30 6 20