Програма підвищення кваліфікації для очно-дистанційного навчання директорів та заступників директорів закладів загальної середньої освіти «Застосування знань з освітнього менеджменту в практичних ситуаціях функціонування закладу загальної середньої освіти»

Комунальний заклад Львівської обласної ради

 «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Кафедра освітньої політики

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДИРЕКТОРІВ ТА ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

«Застосування знань з освітнього менеджменту в практичних ситуаціях функціонування закладу освіти» 

Програма підвищення кваліфікації  розглянута і рекомендована

до затвердження на засіданні кафедри освітньої політики

(протокол № 4 від 18.03.2021 р.)

Завідувач кафедри                                                                        О.І. Шиян

Програма підвищення кваліфікації затверджена науково-методичною радою

 

(протокол № 3 від 22.04.2021 р.)

 

Голова  ради                              П.К. Хобзей

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Найменування: програма підвищення кваліфікації директорів закладів та заступників директорів освіти “Застосування знань з освітнього менеджменту в практичних ситуаціях функціонування закладу освіти”

 

Розробник: директорка центру професійного розвитку педагогічних працівників Яворівської міської ради О.Фірчук, заступник директора КЗ ЛОР Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти С.Пазюк, доцент кафедри освітньої політики КЗ ЛОР Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти О.Коцовська.

 

Мета програми: науково-методичний супровід управлінської діяльності керівних кадрів закладів освіти в умовах реформування освіти та децентралізації.

 

  Напрям: удосконалити професійні компетентності керівних кадрів з питань ефективного управління закладом освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» в умовах децентралізації влади з урахуванням основних напрямів державної політики у галузі освіти та запитів громадянського суспільства;

– сприяти особистісному та професійному розвитку керівних кадрів закладів освіти на основі актуалізації їхнього професійного і життєвого досвіду відповідно до сучасних вимог суспільства та місцевої громади;

– розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі освітнього процесу;

– удосконалити управлінські компетентності керівних кадрів закладів освіти, розширити знання з освітнього менеджменту, формування управлінської команди;

– застосовувати знання у практичних ситуаціях;

– генерувати нові ідеї (креативність);

– поглибити знання концептуальних засад педагогіки партнерства;

– обrрунтувати шляхи ефективної взаємодії керівних кадрів закладу освіти із владою і громадами різних рівнів, з піклувальною радою та органами громадського самоврядування закладу;

– розвивати навички системного аналізу результатів діяльності закладу освіти, об’єктивного оцінювання проблемних ситуацій та знаходження оптимальних шляхів для їх розв’язання;

– розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності;

– розвивати інформаційну культуру управління закладом освіти, навички використання сучасних технологій в освіті, зокрема засобів інформаційних та вебтехнологій й освітніх інновацій.

 

Обсяг програми: 30 годин

 

 Форма підвищення кваліфікації: очно-дистанційна

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться /набуватимуться:

 

Модуль 1. Загальні основи  менеджменту в освітянській сфері

 • Володіти знаннями про форми і методи управління закладом освіти в умовах децентралізації та реформування галузі.
 • Володіти компетентностями лідера освіти 21-го століття, усвідомлювати свою роль як лідера і фасилітатора обговорень у середньої освіти.

 

Модуль 2. Основи стратегічного планування в закладі загальної середньої освіти

 • Встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.
 • Розробляти проекти, управляти ними, позиціонувати ініціативу та підприємливість.
 • Володіти знаннями, як поліпшити дієвість закладу освіти та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо його ефективного та сталого розвитку.
 • Аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища

 

Модуль 3. Автономія закладу освіти як шлях до ефективного менеджменту

 • Вміти формувати і розвивати персонал закладу освіти.
 • Володіти питаннями кадрової роботи: видання наказів про зарахуваннята звільнення, ведення трудових книжок працівників, розроблення і затвердження посадовихінструкцій.
 • Знати процес закупівлі товарів і послуг, методику підготовки технічної документації та участі в публічних закупівлях.
 • Дотримуватись чинного законодавства України в галузі освіти, трудового законодавства, сприяти забезпеченню соціальних гарантій педагогічним працівникам.
 • Вміти формувати доброчесність в учасників освітнього процесу.
 • Спонукати співробітників до стимулювання їх професійного зростання.
 • Розкривати творчий потенціал працівників.
 • Усвідомлювати важливість впровадження державно-приватного партнерства в освіті, формування демократичної моделі управління
 • Забезпечувати ведення госпрозрахункової діяльності в закладі освіти.
 • Розуміти важливість і знати нормативну базу створенняблагодійного фонду закладу освіти.
 • Знати шляхи запобігання проявам корупції в закладі освіти.
 • Знати процес ліцензування та державної реєстрації закладу освіти.
 • Знати процедуру створення (припинення діяльності, ліквідації, реорганізації) закладу освіти як юридичної особи.
 • Знати бюджетне законодавство, вміти формувати бюджет закладу.
 • Забезпечувати прозорість діяльності закладу загальної середньої освіти, її фінансів, організацію та ведення самостійного бухгалтерського обліку.
 • Вміти формувати штатний розпис, складати тарифікацію, розумітися в питаннях методики нарахування та виплати заробітної плати, відпускних, встановлення надбавок і преміювання.
 • Знати електронний документообіг закладу освіти.
 • Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

 

Модуль 4. Лідерство як ключовий елемент розвитку закладу освіти

 • Формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
 • Працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.
 • Сформувати команду однодумців.
 • Створити шляхи ефективної взаємодії із владою і громадами різних рівнів, з піклувальною радою та органами громадського самоврядування закладу.

 

Місце (місця) надання освітньої послуги: заклади освіти Яворівського району

 

Очікувані результати навчання:

 • встановлює цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими заклад освіти визначає подальші напрями розвитку; може розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.
 • Володіє лідерськими якостями та демонструє здатність застосовувати їх в процесі управління людьми.
 • Знає нормативну базу створення та функціонування закладу освіти.
 • Має навики до здійснення практичної управлінської діяльності на основі впровадження інноваційних управлінських методик.
 • Засвідчує готовність до роботи в умовах автономії освітнього закладу.

 

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат.

 

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Інтеграційно-мотиваційне заняття

Час за робочою навчальною програмою – 2 години

 

Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля (практичне, 1 година)

 

Тема 2. Формування очікувань учасників (практичне, 1 година)

 

Модуль 1. Загальні основи менеджменту в освітянській сфері

Час за робочою навчальною програмою – 4 години

(лекція – 2 години, практичне – 2 години)

 

Тема 1.1 Чинне законодавство в системi освiти України про вимоги до управління освітньою установою

(лекційне заняття – 2 години)

 

План лекційного заняття

 1.1.1. Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»: повноваження, обов’язки та права керівника закладу освіти

1.1.2.  Управління та контроль у сфері освіти в умовах реформування галузі освіти та децентралізації

 

Тема 1.2.  Принципи та методи управління закладом освіти   (практичне заняття – 2 години)

 

План практичного заняття

 

1.2.1. Загальні принципи шкільного менеджменту

1.2.2. Моделювання методів управління закладом освіти

 

Модуль 2. Основи стратегічного планування в закладі освіти

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

(практичне – 4 години, семінарське заняття – 4 години)

 

Тема 2.1. Що таке стратегія? Підготовка до стратегічного планування, аналіз середовища, визначення вад, можливостей та загроз

(семінарське заняття  – 2 години)

 

План семінарського заняття

2.1.1. Стратегічне планування, його переваги. Головні складові стратегічного плану

2.1.2. Методика аналізу середовища

 

Тема 2. 2. Місія та бачення в стратегічному плануванні, етапи його розробки

(семінарське заняття – 2 години)

План практичного заняття

2.2.1. Підготовка планування

2.2.2. Визначення мети та стратегічних цілей

2.2.3. Визначення та розробка цілей

                                                                                                             

Тема 2.3. Моделювання стратегії розвитку закладу освіти

(практичне заняття – 4 години)

 

План практичного заняття

2.3.1.Формування стратегічної програми розвитку закладу освіти (робота в групах)

2.3.3. Аналіз та оцінка складеної стратегічної програми розвитку закладу освіти

 

Модуль 3. Автономія закладу освіти як шлях до ефективного менеджменту

Час за робочою навчальною програмою – 10 годин  

(семінарське заняття – 4 години, практичне заняття – 6 годин)

 

Тема 3.1. Академічна автономія як первинна автономія закладу освіти, її роль у визначенні послуг із здобуття дошкільної, позашкільної, початкової, базової, середньої та профільної  освіти

(практичне заняття – 2 години)

 

План практичного заняття

3.1.1. Вибір навчальних програм, підручників, посібників з переліку існуючих та створення авторських.

 • Використання різноманітних форм та методів освітнього процесу.
 • Здійснення наукової та проектної діяльності на засадах академічної доброчесності.
 • Створення (формування) освітніх програм.

 

Тема 3.2. Організаційна автономія та її реалізація

(практичне заняття – 2 години)

 

План практичного заняття

3.2.1. Організаційна структура закладу освіти.

 • Процедури, які регулюють взаємодії між окремими елементами організаційної структури.

 

Тема 3.3 Кадрова автономія як передумова для здійснення закладом успішної освітньої діяльності (практичне заняття – 2 години)

 

План практичного заняття

 • Рівень укомплектування закладу освіти.
 • Рівень “плинності кадрів” або її відсутність.
 • Динаміка професійного росту працівників закладу.
 • Рівень успішності та результативності освітнього процесу у закладі освіти.
 • Наявність або відсутність внутрішніх відкритих та “тліючих” конфліктів у закладі освіти.

 

Тема 3.4. Фінансова автономія: переваги та ризики

(практичне заняття – 2 години)

3.4.1. Розробка кошторису  і подання його на затвердження.

3.4.1.Складання тарифікації педагогічного персоналу відповідно до чинного законодавства.

3.4.1.Розроблення і затвердження штату педагогічного та адміністративно-технічного персоналу відповідно до своїх конкретних потреб.

3.4.1.Преміювання співробітників в межах фонду оплати праці.

3.4.1. Позабюджетні джерела фінансування.

 

Тема 3.5. Піклувальні ради та їх вплив на діяльність закладу освіти

(семінарське заняття – 2 години)

 

План семінарського заняття

3.5.1. Порядок створення піклувальних рад

3.5.2. Повноваження піклувальних рад

 

Модуль 4. Лідерство як ключовий елемент розвитку закладу освіти

Час за робочою навчальною програмою – 4 години

(лекція – 2 години, практичне – 2 години)

 

Тема 4.1. Зміст сучасного лідерства та вимоги до нього

(лекція – 2 години)

План лекційного заняття

4.1.1. Управління закладом освіти на засадах лідерства       

4.1.2. Якості керівника-лідера громадянського суспільства

 

Тема 4.2.  Розвиток лідерських якостей керівника закладу освіти

(практичне – 2 години)

 

План практичного заняття

4.2.1. Сучасні технології розвитку лідерської компетентності керівника закладу освіти

4.2.2. Edu Scrum – дієва методологія для освітніх команд і НУШ

 

Навчальний план програми для директорів та заступників директорів закладів освіти

     
 

Назви модулів і тем

 

Усьо

Го

Лек

ції

Практичні Семі

нарські

Інтеграційно-мотиваційне заняття 2   2  
Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля     1  
Тема 2. Формування очікувань учасників     1  
Модуль 1

Загальні основи менеджменту в освітянській сфері

4 2 2  
Тема І.  Чинне законодавство в системi освiти України про вимоги до управління освітньою установою   2
Тема 2.  Принципи та методи управління закладом освіти   2  
Модуль 2. Основи стратегічного планування в закладі освіти 8 4 4
Тема 1. Що таке стратегія? Підготовка до стратегічного планування, аналіз середовища, визначення вад, можливостей та загроз   2
Тема 2. Місія та бачення в стратегічному плануванні, етапи його розробки   2
Тема 3. Моделювання стратегії розвитку закладу освіти   4
Модуль 3. Автономія закладу  освіти як шлях до ефективного менеджменту 10 6 4
Тема1. Академічна автономія як первинна автономія закладу освіти, яка визначає особливість і унікальність послуг із здобуття початкової, базової, середньої та профільної середньої освіти, дошкільної, позашкільної освіти 2
Тема 2. Організаційна автономія та її реалізація 2
Тема 3. Кадрова автономія як передумова для здійснення закладом успішної освітньої діяльності 2
Тема 4. Фінансова автономія: переваги та ризики 2
Тема 5. Піклувальні ради та їх вплив на діяльність закладу освіти 2
Модуль 4. Лідерство як ключовий елемент розвитку закладу освіти 4 2 2  
Тема 1. Зміст сучасного лідерства та вимоги до нього   2    
Тема 2. Розвиток лідерських якостей керівника закладу освіти     2  
Вихідне діагностування, презентація добрих практик 2   2  
Усього 30 4 18 8

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Закон України про освіту (2017): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 2. Навчальні програми 5-9 класів (2017): https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
 3. Нова українська школа: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Нова українська школа: концептуальні засади (2016)

: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

 1. Нова українська школа: основи Стандарту освіти (2016). http://osvita.kupyanskrada.gov.ua/files/docs/2019/14580_Nova_ukrainska_shkola_osnovni_standarti_osviti.pdf
 2. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80
 3. Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80
 4. Результати дослідження PISA (2018): http://testportal.gov.ua/2019/12/03/rezultaty-pisa-svoyeridnyj-dorogovkaz-dlya-pidvyshhennya-yakosti-natsionalnoyi-osvity/
 5. Абетка для директора (ДСЯО) – http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/kerivnykam/vnutrishnia-systema-zabezpechennia-iakosti-osvity/905-abetka-dlia-dyrektora
 6. Ключові компетентності для навчання протягом життя (Рамкову програму оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя): http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53
 7. Рамка компетентності для культури демократії (три томи): Том 1, https://www.schools-for-democracy.org/biblioteka/posibnyky-rady-yevropy-z-osvity-dlia-demokratychnoho-hromadianstva-i-prav-liudyny/ramka-kompetentnostej-dlya-kulturi-demokratiji-2; Том 2, https://www.schools-for-democracy.org/biblioteka/posibnyky-rady-yevropy-z-osvity-dlia-demokratychnoho-hromadianstva-i-prav-liudyny/ramka-kompetentnostej-dlya-kulturi-demokratiji; Том 3, https://www.schools-for-democracy.org/biblioteka/posibnyky-rady-yevropy-z-osvity-dlia-demokratychnoho-hromadianstva-i-prav-liudyny/ramka-kompetentnostej-do-kulturi-demokratiji
 8. Рамка цифрової компетентності DigComp 2.1 (2017): http://dystosvita.blogspot.com/2018/02/digcomp-2017.html
 9. Сертифікація вчителів на сторінці МОН: https://mon.gov.ua/ua/tag/sertifikaciya-pedagogichnih-pracivnikiv
 10. Сертифікація вчителів на сторінці ДСЯО: http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/sertyfikatsiia-pedahohichnykh-pratsivnykiv
 11. 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів. Посібник для вчителя для реалізації наскрізної тематичної лінії “громадянська відповідальність” в оновлених шкільних програмах для 5-9 класів. – https://www.schools-for-democracy.org/biblioteka/publikatsii-vydani-v-ramkakh-prohramy/gromadyanska-vidpovidalnist

ІНФОРМАЦІЙНІ СТОРІНКИ

 1. https://mon.gov.ua/ua – Міністерство освіти і науки України
 2. https://www.facebook.com/UAMON/ – Фейсбук сторінка МОН
 3. https://nus.org.ua/ – сайт “Нова українська школа”
 4. https://www.facebook.com/nus.org.ua/ – Фейсбук сайту “Нова українська школа”
 5. http://osvita.ua/ – сайт Освіта.уа
 6. https://www.facebook.com/osvita.ua –  Фейсбук сайту Освіта.уа