Програма підвищення кваліфікації вчителів інформатики закладів загальної середньої освіти «Професійний розвиток вчителів інформатики та використання електронних освітніх ресурсів для організації високотехнологічного навчання»

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

Кафедрапедагогіки

        Програма

підвищення кваліфікації
вчителів  інформатики закладів загальної середньої освіти «
Професійний розвиток вчителів інформатики
та використання електронних освітніх ресурсів для організації високотехнологічного навчання
»

 

 

 

 

Програма підвищення кваліфікації розглянута і рекомендована

до затвердження на засіданні кафедри педагогіки

 

 

(протокол № ___від  ___.___. 2021 р.)

       Завідувач кафедри                                                                В. Матяшук

Програма підвищення кваліфікації затверджена науково-методичною радою

(протокол №  2-2  від  25 лютого)

Голова ради                                                                  П. Хобзей

 

 

 

 

І.   Загальнівідомості

Найменування: Програма підвищення кваліфікації вчителів інформатики закладів загальної середньої освіти «Професійний розвиток вчителів інформатики та використання електронних освітніх ресурсів для організації високотехнологічного навчання».
Упорядник:  старший викладач кафедри педагогіки  Л. Палюшок
Розробник: консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Яворівської районної ради Львівської області Мельнічук О.Р.

Мета: Розвиток складових професійної компетентності  вчителя  інформатики закладу загальної середньої освіти, діяльність якого спрямована на реалізацію компетентнісного підходів у навчанні школярів відповідно до вимог Державного стандарту та організацію високотехнологічного навчання через використання електронних освітніх ресурсів.

 

Напрям:Розвиток та саморозвиток професійної компетентності учителів інформатики в умовах  реформування  освітньої галузі, ефективне використання наявних та створення нових освітніх ресурсів.

 

Обсяг: 30 годин.

 

Форма  підвищеннякваліфікації:очно-дистанційна.

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

 • професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми методиками, досягненнями педагогіки та психології, інноваційними підходами організації освітнього процесу, пов’язаними з набуттям ключових та предметних компетентностей здобувачів освіти;
 • інформаційно-цифрова компетентність – здатність отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до сучасних вимог, володіння сучасними цифровими технологіями, онлайн-інструментами.
 • Інноваційна компетентність˜– здатність використовувати інновації та застосовувати різноманітні підходи до вирішення проблем у педагогічній діяльності.
 • соціально – громадянська компетентність – вміння визначати проблемні питання у професійній сфері життєдіяльності  та віднаходити  шляхи їх розв’язання, здатність до ефективної командної роботи
 • мовно – комунікативна-вміння доступно і переконливо висловлювати власну думку на засадах толерантності і поваги до іншого, розпізнавати мовні засоби впливу, володіти техніками переконування, вести аргументовану дискусію;

 

 

Місце надання освітньої послуги: онлайн, заклади  загальної  середньої  освіти.

 

Очікувані результати навчання:

 

 • Орієнтується в сучасних напрямках основних механізмів функціонування і реалізації компетентнісної парадигми навчання в умовах реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти.
 • Демонструє вміння використовувати новітні методики таоперувати ними в умовах реформування освітньої галузі.
 • Володіє сучасними педагогічним інструментарієм на основі ІТ-технологій.

 

 

 

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат

 

 

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Інтеграційно-мотиваційне заняття

 

Час за робочою навчальною програмою – 2 години

 

Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля(практичне, 1 година)

 

Тема 2. Формування очікувань учасників (практичне, 1 година)

 

 

Модуль 1.Професійна компетентність педагога: критерії, шляхи формування, моделі

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

Тема 1.1. Розвиток професійної компетентності учителя. Нормативно-правовезабезпечення

(лекція – 2 години)

План лекційного заняття

 • Складові професійної майстерності педагога.
 • Нові можливості професійного розвитку вчителя: концептуальні засади, механізми реалізації, закладені у Законі України «Проосвіту», Порядк упідвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.
 • Професійний стандарт вчителя закладу загальної середньої освіти: вимоги чи стимул до розвитку.

 

Тема 1.2  Самоменеджмент як складова професійного розвитку педагога

(практичне – 2 години)

План практичного заняття

 • Рефлексивна компетентність сучасного учителя. Моніторинг власної педагогічної діяльності та визначення індивідуальної траєкторії професійного розвитку.
 • Мотивація педагога до саморозвитку і самореалізації.

 

Тема 1.3.Компетентніснийпотенціалінформатичноїгалузі нового Державного стандарту базової середньої освіти

(лекція – 2 години; практичне – 2 години)

План лекційного заняття

1.3.1. Формування ключових та предметних компетентностей здобувачів освіти відповідно до нового стандарту.

План практичного заняття

1.3.2. Як формувати інформаціно-комунікаційну компетентність. Практичний інструментарій.

 

 

 

Модуль 2.  Використання цифрових технологій в освітньому процесі

 

Час за робочою навчальною програмою – 2 годин

 

Тема 2.1 Canva як ефективний інструмент створення візуального контенту в  контексті освітнього процесу

(практичне–1 година)

План практичного заняття

 

2.1.1. Створення освітнього продукту засобами Canva: навчання через досвід.

 

 

Тема 2.2.ED puzzle – інтернет-сервіс для створення навчального матеріалу на основі відеороликів.

(практичне–1година)

План практичного заняття

 

2.2.1. Створення освітнього продукту інтерактивним редактором EDpuzzle: для більш якісного вивчення та засвоєння навчального матеріалу на уроках інформатики.

 

 

Модуль 3.Формування професійної компетентності вчителя інформатики як невід’ємна складова освіченого фахівця відповідно до вимог інформаційного суспільства засобами цифрових технологій.

 

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

 

Тема 3.1. Комп’ютерна графіка з використанням програми Adobe Photoshop.

(практичне–3 години)

 

План практичного заняття

 

3.1.1.Інструментальні засоби AdobePhotoshop та їх використання;

3.1.2.Редагування зображень у AdobePhotoshop;

3.1.3.Використання фільтрів та прошарків у AdobePhotoshop.

 

Тема 3.2. Векторний графічний редактор СorelDraw.

(практичне–2 години)

План практичного заняття

 

3.1.4.Інструментальні засоби СorelDraw  та їх використання;

3.1.5.Створення векторних зображень у СorelDraw ;

3.2.6.Робота з текстом у СorelDraw.

 

 

 

Тема 3.3. Векторний графічний редактор Libre Office Draw.

(практичне–3 години)

3.3.1. Засоби векторного  графічного редактора;

3.3.2. Використання  Libre Office Draw, створючи прості векторні малюнки;

3.3.2. Створення багатошарової структури малюнків.

 

 

Модуль 4.Інформаційна компетентність на практиці: створюємо відеоролики   для якісного здійснення навчального процесу, недійної діяльності та міжособистісного спілкування

 

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

 

 

Тема 4.1..Навчальні відео-ефективний інструмент для навчання

 

Практичне заняття –8 годин

 

План практичного заняття

4.1.1.Pro Show Produser ;

4.1.2. Sony Vegas Pro;

4.1.3.Icecream Video Editor.

 

Практична робота.

  

Вихідне діагностування, презентація добрих практик (практичне ,2години)

 

ІІІ. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Назвитем Кількість годин
Усього Лекції Практичні Семі-нарські
Інтеграційно-мотиваційне заняття 2 2
Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля 1
Тема 2. Формування очікувань учасників 1
Модуль 1. Професійна компетентність педагога: критерії, шляхи формування, моделі 8 4 4
Тема 1.1 Розвиток професійної компетентності учителя. Нормативно-правовезабезпечення 2
Тема 1.2. Самоменеджмент як складова професійного розвитку педагога 2 2
Тема 1.3. Компетентнісний потенціал інформатичної галузі нового Державного стандарту базової середньої освіти 2
Модуль2. Використання цифрових технологій в освітньому процесі 2

 

2
Тема 2.1. Онлайн платформи, вебресурси  у процесі викладання інформатики. 1
Тема 2.2. Canva як ефективний інструмент створення візуального контенту в  контексті освітнього процесі 1
Модуль 3.Формування професійної компетентності вчителя інформатики як невід’ємна складова освіченого фахівця відповідно до вимог інформаційного суспільства засобами цифрових технологій. 8 8
Тема 3.1. Комп’ютерна графіка з використанням програми Adobe Photoshop. 3
Тема 3.2. Векторний графічний редактор СorelDraw. 2
Тема 3.3. Векторний графічний редактор Libre Office Draw. 3
Модуль 4. Віртуальні інтерактивні дошки, карти на сучасному уроці інформатики. 8 8
Тема 4.1. Навчальні відео-ефективний інструмент для навчання 8
Вихідне діагностування, презентація добрих практик 2   2
Всього годин: 30 6 24