Програма підвищення кваліфікації вчителів математики закладів загальної середньої освіти «Сучасні підходи до викладання математики згідно з вимогами нового Державного стандарту»

Комунальний   заклад   Львівської   обласної   ради

Львіський обласний  інститут   післядипломної   педагогічної   освіти

Кафедра  природничо-математичних  наук

        Програма

підвищення кваліфікації вчителів  математики закладів загальної середньої освіти «Сучасні   підходи  до викладання  математики згідно  з  вимогами нового  Державного   стандарту»

Програма  підвищення   кваліфікації розглянута і рекомендована

до затвердження на засіданні  кафедри природничо-математичних наук

 (протокол № ___від  ___.___. 2021 р.)

Завідувач    кафедри                                  О. Шаповаловський

Програма  підвищення   кваліфікації  затверджена науково-методичною радою

(протокол № 2-2   від  25 лютого  2021р.)

         Голова ради                                                                              П.Хобзей

 

 

І.   Загальні    відомості

Найменування: Програма підвищення кваліфікації вчителів математики закладів загальної середньої освіти «Сучасні  підходи  до  викладання  математики  згідно  з  вимогами  нового  Державного   стандарту»
Упорядник:    завідувач    кафедри   природничо-математичних наук комунального закладу  Львівської   обласної  ради «Львівський   обласний  інститут  післядипломної  педагогічної   освіти»  Шаповаловський Олександр,   старший викладач   Бєлінська Інна.

 

Розробники: Консультант  центру  професійного  розвитку  педагогічних працівників Яворівської міської ради Дутко Лілія Василівна, за  сумісництвом вчитель  математики  вищої  категорії опорного  закладу  «Івано-Франківська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів», вчитель-методист.

Мета:  науково-методичний супровід професійного розвитку   вчителів математики у їх  підготовці до роботи в умовах розбудови нової української школи відповідно до запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

 

 

Напрям:  забезпечення і підтримка навчання, виховання та  розвитку учнів в умовах  реформування  освіти,  професійний саморозвиток педагога, зокрема:

 1. Поглиблення знань про сучасний стан наукової дисциплiни та методики викладання математики, оволодiння iнформацiйними технологiями навчання та педагогiчними технологiями,стимулювання постiйного зростання професiйної майстерностi та задоволення освiтнiх потреб упродовж усього життя.
 2. Формування готовності вчителів математики до реалізації стратегічних цілей розвитку шкільної математичної освіти, національної системи освіти ХХІ століття, інтеграції у світовий освітній простір, підвищення методологічної та теоретичної компетентності до роботи в умовах оновлення змісту освіти.
 3. Модернізація професійного потенціалу як системного показника готовності до інноваційної діяльності, трансформації найновіших досягнень науки та передового педагогічного досвіду в практику роботи вчителя математики;
 4. Усвідомлення і розуміння формули професійного розвитку як частково визначеної диспозиції педагогів.

 

Обсяг: 30 годин.

 

Форма (форми) підвищення кваліфікації: очно-дистанційна.

 

Перелік професійних компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

 

 • мовно-комунікативна;
 • предметно-методична;
 • інформаційно-цифрова;
 • психологічна;
 • емоційно-етична;
 • педагогічне партнерство;
 • інклюзивна;
 • здоров’язбережувальна;
 • проєктувальна;
 • прогностична;
 • організаційна;
 • оцінювально-аналітична;
 • інноваційна;
 • рефлексивна;
 • здатність до навчання впродовж життя.

 

Місце (місця) надання освітньої послуги:  заклади  загальної  середньої  освіти

 

Очікувані   результати  навчання:

 

 • Володіє компетентностями      вчителя   освіти 21-го століття,  є всебічно розвиненою, соціально активною особистістю, яка має фундаментальну наукову освіту, багату внутрішню культуру, вміє  постійно   самовдосконалюватися.
 • Визначає комплекс  завдань навчального спрямування щодо  соціалізації  учня  на  уроках  математики.
 • Вміє проводити компетентнісно зорієнтовані  уроки, де  навчає  учнів  критично мислити; ознайомлений з  елементами STEM –уроку.

 

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Інтеграційно-мотиваційне заняття

 

Час за робочою навчальною програмою – 2 години

 

Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля (практичне, 1 година)

 

Тема 2. Формування очікувань учасників (  практичне, 1 година)

 

Модуль 1. Про  новий  Державний   стандарт  базової  середньої  освіти.
5-9  класи  Нової  української  школи. Освітня  галузь «математика»

Час за робочою навчальною програмою – 4 години

 

Тема 1.1  Державний   стандарт  базової  середньої  освіти.
5-9  класи  Нової  української  школи
.  (лекція, 2 години; практичне, 2 години).

 

План лекційного заняття

 

1.1.1. Державний   стандарт  базової  середньої  освіти.
5-9  класи  Нової  української  школи
.    Компетентнісний потенціал математичної освітньої галузі та базові знання .

 

План практичного  заняття

 

1.1.2. Компетентнісний потенціал математичної освітньої галузі та базові знання. Специфіка моніторингу PISA та аналіз стану математичної грамотності учнів за результатами PISA-2018.

Модуль 2. Розвиток і  вдосконалення  професійних  навиків   вчителів  щодо   викладання  окремих  тем з  математики. Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з цих тем  згідно  вимог  нового  Державного  стандарту

Тема 2.1 Модуль   у  нерівностях,  рівняннях   та  графіках  функцій. Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з даної теми  згідно  вимог  нового  Державного  стандарту. (лекція, 2 години; практичне, 2 години).

План лекційного заняття

2.1.1. Алгебраїчне означення модуля та його геометричний зміст. Основні властивості  модуля числа. Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з даної теми  згідно  вимог  нового  Державного  стандарту  

 

 План практичного заняття

2.1.2. Розв’язування  рівнянь і  нерівностей   з  модулями.

 

Тема 2.2  Комбінаторне, імовірнісне мислення та   математична  статистика. Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з даної теми  згідно  вимог  нового  Державного  стандарту  (лекція, 2 години; практичне, 2 години).

 

План лекційного заняття

2.2.1. Елементи  комбінаторики та теорії  ймовірності.  Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з даної теми  згідно  вимог  нового  Державного  стандарту

 

 План практичного заняття

2.2.2. Розв’язування    комбінаторних   задач.

 

Тема 2.3.  Підготовка  до  ЗНО. Розв’язування  завдань  відкритої  форми  з  розгорнутою  вівповіддю.   (лекція, 2 година; практичне, 2 години).

 

 

План лекційного заняття

2.3.1  Що  потрібно   знати   про  ЗНО  з  математики  2021року

 

 План практичного заняття

2.3.2. Розв’язування  завдань  відкритої  форми  ЗНО  з  математики  з  розгорнутою  вівповіддю.

 

Модуль 3.   Новий професійний стандарт  вчителя ЗЗСО – сучасний підхід до визначення переліку та опису загальних і професійних компетентностей вчителя. Розвиток  інформаційно-цифрових  компетентностей  сучасного  вчителя  математики.  Використання  Інтернет-сервісів  у  роботі  вчителя.

 

Тема 3.1.  Створення  онлайн- тестів  для   контролю  знань  учнів.  Можливості «на  Урок»  та «Всеосвіти», Google Forms, Classtime  для  вчителів  математики та  огляд  профільних  ресурсів (лекція, 2 години; практичне, 4 години).

 

  План лекційного заняття

3.1.1 Можливості «на  Урок»  та «Всеосвіти», Google Forms, Classtime  для  вчителів  математики та  огляд  профільних  ресурсів .

 

План практичного  заняття

3.1.1.Створення тестів  для  перевірки  знань  учнів з  математики на платформах  «на  Урок, «Всеосвіти»,  Google Forms,  Classtime

Тема 3.2  Як  створити  відеоурок?  Сервіс    Саnva:   якісне створення візуального  контенту .(лекція, 2 години; практичне, 2 години).

 

План лекційного заняття

3.2.1 Як  створити  відеоурок?  Огляд  програм.

 

План практичного  заняття

3.2.1.Створення  відеоуроку.  Робота    у  програмі  Саnva

 

Вихідне  діагностування, презентація  добрих  практик (практичне , 2 години)

 

 

             ІІІ. РОЗПОДІЛ   ГОДИН   ЗА  ВИДАМИ   ДІЯЛЬНОСТІ

 

Назви тем Кількість годин
Усього Лекції Прак-тичні Семі-нарські
Інтеграційно-мотиваційне заняття 2   2  
Тема 1. Реєстрація учасників. Формування очікувань учасників     1  
Тема 2. Ознайомлення з програмою модулів     1  
Модуль 1. Про  новий  Державний   стандарт  базової  середньої  освіти.
5-9  класи  Нової  української  школи. Освітня  галузь «математика»
4 2 2
Тема 1.1.   Державний   стандарт  базової  середньої  освіти . 5-9  класи  Нової  української  школи.   2
Тема 1.2.  Компетентнісний потенціал математичної освітньої галузі та базові знання. Специфіка моніторингу PISA та аналіз стану математичної грамотності учнів за результатами PISA-2018.   2
Модуль 2. Розвиток і  вдосконалення  професійних  навиків   вчителів  щодо   викладання  окремих  тем з  математики. Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з цих тем  згідно з вимогами  нового  Державного  стандарту 12 6 6  
Тема 2.1. Модуль   у  нерівностях,  рівняннях   та  графіках  функцій. Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з даної теми  згідно з вимогами   нового  Державного  стандарту   2 2  
Тема 2.2. Комбінаторне, імовірнісне мислення та   математична  статистика. Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з даної теми  згідно з  вимогами  нового  Державного  стандарту   2 2  
Тема 2.3.  Підготовка  до  ЗНО. Розв’язування  завдань  відкритої  форми  з  розгорнутою  вівповіддю.   2 2  
Модуль 3. Новий професійний стандарт  вчителя ЗЗСО – сучасний підхід до визначення переліку та опису загальних і професійних компетентностей вчителя. Розвиток  Інформаційно-цифрових  компетентностей  сучасного  вчителя  математики.  Використання  Інтернет-сервісів  у  роботі  вчителя. 10 4 6  
Тема 3.1. Створення  онлайн- тестів  для   контролю  знань  учнів.  Можливості «на  Урок»  та «Всеосвіти», Google Forms, Classtime  для  вчителів  математики та  огляд  профільних  ресурсів   2 4  
 Тема 3.2 Як  створити  відеоролик?  Сервіс    Саnva:   якісне створення візуального  контенту.   2 2  
Вихідне діагностування, презентація добрих практик 2 2  
Всього годин: 30 12 18