Програма підвищення кваліфікації учителів географії «Формування географічної компетентності шляхом проблемного навчання»

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ

«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

 

Кафедра природничо-математичної освіти

Програма підвищення кваліфікації 

учителів географії

 

«Формування географічної компетентності шляхом проблемного навчання» 

 

Програма підвищення кваліфікації

розглянута і рекомендована до  затвердження

на засіданні кафедри природничо-математичної освіти

 

(протокол № ____  від __________  2021 р.)

 

Завідувач кафедри                                                О. Шаповаловський

Програма підвищення кваліфікації затверджена науково-методичної ради

(протокол № 2-2 від  25 лютого 2021 р.)

 

     Голова ради                                    П.Хобзей

 

 

 

 

 

Програма підвищення  кваліфікації учителів географії.

Пояснювальна записка

Найменування: «Формування географічної компетентності шляхом проблемного навчання»

Упорядник: Зінкевич Мирослав Володимирович, старший викладач  кафедри природничо – математичної освіти.

Розробник: Копитко Ольга Семенівна, спеціаліст відділу освіти Яворівської міської ради  Львівської області, за сумісництвом вчитель географії Яворівської гімназії імені Осипа Маковея, освіта вища, категорія «спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «Старший учитель».

Мета:

Удосконалення професійної майстерностi на основi модернiзацiї змiсту, форм i методiв навчання, підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів відповідно до  вимог Закону України «Про освіту»,  Концепції «Нова українська школа», основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів громадянського суспільства, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

Основні  завдання:

 • ознайомлення з основними концептуальними засадами реформування середньої школи, сучасної освіти;
 • формування навичок самостійного і критичного мислення, системного педагогічного аналізу;
 • сприяння і стимулювання постiйного зростання професійної майстер-ності;
 • поглиблення знань про сучасний стан наукової дисциплiни та методики викладання географії;
 • систематизація та поглиблення соціально-гуманітарних, професійно-фахових знань про сутність, специфіку, орієнтири реалізації основних напрямів модернізації шкільної географічної освіти;
 • формування вмінь здійснювати інтегровану практико-теоретичну професійну діяльність, що сприятиме формуванню інноваційного освітнього простору за логікою варіативного розвитку мотиваційно-смислової освіти;
 • розвиток умінь працювати в команді, генерувати нові ідеї, конструювати власну педагогічну діяльність в інноваційній освітній траєкторії.

Обсяг програми: 30 годин.

Форма (форми) підвищення кваліфікації: очна.

Місце (місця) надання освітньої послуги: заклади загальної середньої освіти Яворівського району.

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат.

 

Програмні складові професійної компетентності

учителів географії закладів загальної середньої освіти

 

Профілі базових компетентностей:

професійно-педагогічна компетентність – це сформованість моральних якостей, інтерес до професійної діяльності, вміння ставити професійні задачі та приймати рішення, працювати за різними методичними технологіями, ефективно використовувати сучасні засоби навчання, оперування теоретичними знаннями у предметній галузі, володіння діагностичними вміннями та навичками, вміння здійснювати інноваційні творчі проекти, здатність до рефлексії, комунікативної майстерності, прояв креативності, наявність професійної спостережливості;

соціально-громадянська компетентність – розуміння сутності громадянського суспільства, уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Повага до закону, дотримання прав людини і підтримка соціокультурного різноманіття, Розуміння власної громадянської ідентичності, державної приналежності, повага до інших культур та етносів, здатність плекати українські традиції та духовні цінності, володіти відповідними знаннями, вміннями та навичками, поділяти європейські цінності, спроможність реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства. Здатність до ефективної командної роботи, вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів;

мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, здатність встановлювати та підтримувати необхідні контакти.

психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини, допомога в особистісному розвитку, соціалізації, засвоєнні і прийнятті суспільних норм, цінностей;  допомогти як окремій дитині, так і групі вивільнитися від внутрішніх обмежень або труднощів для більш ефективної та результативно роботи, досягати бажаних цілей та результатів;  встановлення гармонійних відносин з мікро- та макросередовищем.

компетентність підприємливості –навички творчості, критичного мислення, вирішення проблем, ініціативності, наполегливості, вміння співпрацювати, генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя, прояв уяви, стратегічного мислення з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави.

інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

компетентність саморозвитку та самоосвіти – пов’язана з потребою і готовністю постійно навчатися, прагнення й здатність до раціональної продуктивної та творчої діяльності.

 

 

Очікувані результати навчання:

1.Розуміє, як набувати ключові та предметні компетентності, як реалізувати наскрізні змістові лінії на уроках географії.

2.Демонструє вміння застосовувати  різні прийоми для розвитку критичного мислення учнів.

3.Має навики створення ефективних прийомів педагогічного спілкування.

4. Вміє застосовувати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

5. Демонструє навики вдосконалення методики перевірки й оцінювання успішності учнів.

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Інтеграційно-мотиваційне заняття

Час за робочою навчальною програмою – 2 години

Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля

Тема 2. Формування очікувань учасників

 

Модуль №1

Шлях до успіху особистості через проблемне навчання.

Час за робочою навчальною програмою – 4 години.

 

Тема 1.1 Аналіз досліджень проблемного навчання, як типу розвивального навчання , в якому поєднані систематична пошукова діяльність учнів із засвоєнням готових здобутків науки. Аналіз досліджень   М.І. Махмутова,   О.М. Топузова.  (лекція , 2 години)

План лекційного заняття

1.1.1.Орієнтація на досягнення компетентностей, зміна організації освітнього процесу.

1.1.2 Шість методів вирішення проблемних завдань за М.І. Махмутовим:            –  монологічного викладу,

–  метод міркування,

–  діалогічний метод викладу,

– евристичний метод навчання,

–  дослідницький метод,

–  метод програмованих завдань.

1.1.3 Формування проблеми та процес розв’язання навчальної задачі на уроках географії, аналіз досліджень О.М. Топузова.

 

Тема 1.2. Тренінг: «Створюємо та розв’язуємо нестандартні навчальні та  життєві ситуації» (практичне , 2 години)

1.2.1 6 рівнів учбових цілей в когнітивній сфері за Б. Блумом: знання –

розуміння – застосування – аналіз – синтез – оцінка.

 

Модуль №2

Як навчити дитину мистецтва  мислення?

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

 

Тема 2.1  Основи  критичного  мислення, як його здобути?  Основні методи розвитку критичного мислення. (лекція , 2 години)

                                             План лекційного заняття

2.1.1  Гнучкі  мета-навички сьогодення:

-здатність навчатися протягом усього життя;

-здатність робити неупереджені висновки на основі аналізу;

здатність постійно й оригінальним чином продукувати нові ідеї для вирішення конкретних проблем;

 швидко знаходити вихід з нестандартної ситуації;

емоційний та соціальний інтелект.

 

2.1.2 Засади критичного мислення:

-нічого не беріть на віру;

-зважайте на мотив вчинку/позиції;

-робіть власне дослідження;

-ставте запитання;

-розбивайте великий масив інформації на менші частини;

-не вважайте, що ви завжди маєте рацію;

-не бійтеся помилятися.

 

Тема 2.2   Тренінг:  Учитель – учень. «Ти вважаєш, що я помилився, зроби власне дослідження і доведи, що маєш рацію». (практичне, 3 години)

 

План практичного  заняття

2.2.1Створення сприятливого психологічного клімату в системах «учитель – учень» і «учень-учень», функції: обмін інформацією між педагогом та учнями, міжособистісне пізнання.

2.2.2 Організація та регулювання взаємин і спільної діяльності, здійснення виховного впливу, самопрезентація педагога.

 

Тема 2.3 Hard Softskills: «гнучкі»  навички, які допоможуть дитині стати затребуваною у майбутньому. (лекція, 1 година, практичне, 2 години)

План лекційного  заняття

2.3.1 Hard Softskills, як універсальні компетенції, особисті якості людини.

План практичного  заняття

2.3.2 Hard skills or Soft skills: вузькоспеціальні чи міжпрофесійні універсальні навички?

2.3.3 Тренуємо інтерперсональні навички: комунікація, робота в команді, лідерські здібності, конфлікт – менеджмент, ведення переговорів.

2.3.4 Топ 5 SOFT SKILLS:

– самопрезентація,

– управління інформацією,

– уміння приймати рішення,

– емоційний інтелект,

– креативне мислення.

Модуль №3

Дискусія, як одна з технологій проблемного навчання.

Час за робочою навчальною програмою – 6  годин

Тема 3.1 Діалог, як метод співробітництва і спілкування в системі відносин «учитель – учень».   (лекція , 1година, практичне, 2 години)

Тема 3.2 Основи дискусії: як зробити урок цікавим, практичні прийоми.

( лекція,1 година, практичне, 2 години))

План лекційного заняття

3.2.1 Технологія проведення навчальних дискусій.

План практичного  заняття

3.2.2 Тренуємо навики: прийоми організації обміну думками, як згорнуті форми дискусії з акцентом на   процес подання точки зору, її аргументації.

Практичні прийоми:

«Круглий стіл»

«Засідання експертної групи» («панельна дискусія»)

«Форум»

«Симпозіум»

«Дебати»

«Судове засідання»

«Техніка акваріуму»

 

Модуль 4.

Проблемні  ситуації  і завдання.

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

Тема 4.1 Методика використання проблемних ситуацій. (лекція, 1 година)

План лекційного заняття

4.1.1 Методи вирішення проблемних завдань:

 • проблемний виклад;
 • спільне навчання;
 • дослідження;
 • творче навчання.

 

Тема 4.2 Типи проблемних ситуацій на різних етапах уроку, вимоги до створення. (практичне,2 години)

План практичного  заняття

4.2.1Тренуємо навики: створення проблемної ситуації відповідно до типів:

 • між старими знаннями і новими фактам;
 • необхідність вибору правильної системи знань для вирішення завдання;
 • пошук шляхів застосування знань на практиці;
 • протиріччя між теоретично можливим шляхом розв’язання завдання і практично нездійсненним.

4.2.2 Правила створення проблемних ситуацій:

 • застосування знань та вмінь, якими володіє учень;
 • відповідність завдання  інтелектуальним можливостям;
 • Одна проблемна ситуація у різних типах завдань;
 • Проблемне завдання і проблемна ситуація – це різне.

 

Тема 4.3 Тренінг: «Створення проблемної ситуації  з урахуванням типових помилок учня. Значення питання «Чому?» у  завданнях, ситуаціях»

 (практичне, 2 години)

 

Тема 4.4   Тренінг: «Проблемно – пошуковий вид тестування, як один з  засобів перевірки знань»  (практичне, 3 години)

 

План практичного  заняття

4.4.1 Тренуємо навики складання проблемно-пошукового тесту.  Необхідність творчого переносу знань у нестандартну ситуацію, як проблема (складне запитання, завдання, що потребує розв’язання), закладена в тестовому завданні; пропозиція варіантів (гіпотез)  розв’язання, система аргументів.

 

Вихідне анкетування. Презентація кращих педагогічних практик                                       ( практичне заняття, 2 години)

 

Контроль за знаннями слухачів проводиться послідовно й систематично: на практичних заняттях, індивідуальне та фронтальне опитування, виконання самостійної роботи; на лекціях – експрес-контроль, що передбачає постановку конкретних питань з теми.

Оцінювання розглядається як засіб одержання зворотної інформації про результативність підвищення кваліфікації та внесення коректив у методику роботи зі слухачами курсів. Оцінювання вербальне.

 

Навчальний план програми підвищення кваліфікації

учителів географії

«Формування географічної компетентності шляхом проблемного навчання»

 

Модулі,   тематика

Всього Лекції Практичні Тренінги
Організаційно-мотиваційне заняття 2   2  
Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля     1  
Формування очікувань учасників     1  
Модуль 1.

Шлях до успіху особистості через проблемне навчання

 

4

 

2

 

 

 

2

Тема 1.1

Аналіз досліджень проблемного навчання як типу розвивального навчання , в якому поєднані систематична пошукова діяльність учнів із засвоєнням готових здобутків науки. Аналіз досліджень   М.І. Махмутова,   О.М. Топузова.

  2
Тема 1.2

Тренінг: «Створюємо та розв’язуємо нестандартні навчальні та  життєві ситуації»

  2
Модуль 2.

Як навчити дитину мистецтва  мислення?

8 3 1 4
Тема2.1 Основи  критичного  мислення, як його здобути?  Основні методи розвитку критичного мислення.   2
Тема 2.2       Тренінг:  Учитель – учень. «Ти вважаєш, що я помилився, зроби власне дослідження і доведи, що маєш рацію»   1 2
Тема 2.3          HardSoftskills: «гнучкі  навички, які допоможуть дитині стати затребуваною у майбутньому.   1 2
Модуль 3.

Дискусія, як одна з технологій проблемного навчання.

6 2   4
Тема 3.1  Діалог, як метод співробітництва і спілкування в системі відносин «учитель – учень».

 

  1 2
Тема 3.2 Основи дискусії: як зробити урок цікавим, практичні прийоми.

 

  1 2
Модуль 4.

Проблемні ситуація і завдання.

8 1 3 4
Тема 4.1 Методика використання проблемних ситуацій.   1
Тема 4.2   Типи проблемних ситуацій на різних етапах уроку, вимоги до створення.   2
Тема4.3 Сворення проблемної ситуації  з урахуванням типових помилок учня.

Значення питання «Чому?» у  завданнях, ситуаціях.

  2
Тема 4.4  Проблемно – пошуковий вид тестування, як один з  засобів перевірки знань.   1 2
Вихідне анкетування. Презентація кращих педагогічних практик. 2   2  
Усього: 30 8 8 14