Програма підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти «Інноваційні методики освітньої роботи закладів дошкільної освіти»

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ

«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

Кафедра педагогіки

Програма  підвищення кваліфікації вихователів  закладів дошкільної освіти

«Інноваційні методики освітньої роботи закладів дошкільної освіти»

 

Програма підвищення кваліфікації розглянута і рекомендована

до затвердження на засіданні кафедри педагогіки

                                                     (протокол № ___від  ___._________. 2021 р.)

        Завідувач кафедри                                        В.Матяшук

Програма підвищення кваліфікації затверджена науково-методичною радою

                                                (протокол № 2-2 від  25 лютого 2021 р.)

 

 

                Голова  ради                                                        П.Хобзей

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Найменування: Програма  підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти

«Інноваційні методики освітньої роботи закладів дошкільної освіти»

 

Розробник: консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників Яворівської міської ради Лазорко О.В.

 

Мета: вдосконалення фахової майстерності вихователів закладів дошкільної освіти на основі нових концептуальних підходів до змісту, форм і методів навчання  компетентнісно-орієнтованої освіти в умовах впровадження Нового Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту  дошкільної  освіти).

 

Напрям: розвиток професійних компетентностей вихователів закладів дошкільної освіти, як обов’язкової складової професіоналізму, творчості та загальної культури особистості, зокрема:

 1. Володіння основами сучасних тенденцій розвитку освіти, особливостей процесів навчання і виховання дітей дошкільного віку, організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах.
 2. Знання та розуміння принципів інноваційної діяльності, як основи для розвитку професійних компетентностей педагога.
 3. Вдосконалення практичних навичок володіння інформаційними технологіями для підвищення педагогічної майстерності.

4.Удосконалення медіакомпетентності сучасного вихователя завдяки опануванням  навичок пошуку, передавання, опрацьовування та аналізу інформації для  формування медійної грамотності, медіаімунітету в умовах діджиталізації освітнього середовища.

 

Обсяг: 30 годин.

 

Форма (форми) підвищення кваліфікації: очно-дистанційна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

 

 • професійно-педагогічна компетентність– обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методики викладання, інноваційних технологій для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню здобувачів освіти;
 • соціально-громадянська компетентність – уміння активно слухати та спостерігати, брати відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість, соціальну активність та участь у житті громадянського суспільства, аналітично мислити, критично розуміти світ: політику, право, права людини, культуру, релігію, історію, мас-медіа, економіку тощо;
 • мовно-комунікативна компетентність– уміння доступно і переконливо висловлювати власну думку на засадах толерантності і поваги до позиції іншого; розпізнавати мовні засоби впливу, володіти техніками переконування вести аргументовану дискусію на відповідну тематику;
 • підприємницька компетентність– уміння генерувати нові ідеї та ініціативи, втілювати їх у життя, бути соціально мобільною, адаптивною, комунікабельною, відповідальною людиною; здатність використовувати позитивний досвід правової дійсності для прогнозування особистих поведінкових моделей та вибору дійових життєвих стратегій;
 • інформаційно-цифрова компетентність–  здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, виявляти маніпуляції інформацією у процесі аналізу повідомлень мас-медіа,а також джерела  та авторів інформації.

 

Місце (місця) надання освітньої послуги: заклади дошкільної освіти Яворівського району Львівської області.

 

Очікувані результати навчання:

Знає основні положення Нового Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту  дошкільної  освіти).

 

Організовує  педагогічну діяльність на компетентнісних засадах, діагностує освітній процес, складає індивідуальні освітні маршрути.

 

Здійснює розвиток комунікативних компетентностей дітей дошкільного віку через застосування сучасного інформаційного інструментарію.

 

Демонструє володіння основами новинної грамотності, що формує медіакультуру особистості.

 

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат.

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Інтеграційно-мотиваційне заняття

Час за робочою навчальною програмою – 2 години

 

Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля

(практичне, 1 година)

 

Тема 2. Формування очікувань учасників (практичне, 1 година)

 

Модуль 1. Новий Базовий компонент дошкільної освіти, як державний стандарт визначення вимог обов’язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку.

                      Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

 

Тема 1.1.  Організація освітнього процесу закладу дошкільної освіти  відповідно до положень Нового Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту  дошкільної  освіти)      (лекція , 2 години)

 

План лекційного заняття

 • Принципи, закладені в основу Нового Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної  освіти).
 • Умови реалізації Нового Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної  освіти).

 

Тема 1.2. Ключові  компетентності  дитини як результат дошкільної освіти відповідно до положень Нового Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту  дошкільної  освіти).   (практичне , 4 години)

 

План практичного  заняття

1.2.1. Зміст інваріантного складника змісту дошкільної освіти.

 • Зміст варіативного складника змісту дошкільної освіти.

 

Модуль 2.  Використання цифрових технологій в освітньому процесі

                      Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

 

Тема 2.1.  Онлайн платформи, вебресурси  у процесі роботи вихователя закладу дошкільної освіти  (лекція, 2 години)

 

                                                План лекційного заняття

2.1.1. Технологічні підходи до проєктування діяльності вихователя закладу дошкільної освіти в умовах постійного оновлення інформаційного середовища.

 

Тема 2.2. Canva як ефективний інструмент створення візуального контенту в  контексті освітнього процесу (лекція,2години, практичне, 2 години)

 

План лекційного заняття

2.2.1. Canva – інтерактивний сервіс, орієнтований на практику, який дає швидкі результати.

2.2.2. Сервіс Canva, його можливості та функціонал.

 

                                              План практичного заняття

2.2.3. Створення освітнього продукту засобами Canva: навчання через досвід.

 

Модуль 3. Формування ключових компетентностей дітей дошкільного віку шляхом застосування педагогічних інновацій

                    Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

 

Тема 3.1.  Компетентнісний підхід як основа набуття життєвого досвіду  дітей дошкільного віку  (лекція, 2 години)

 

План практичного заняття

3.1.1. Формуємо життєву компетентність дітей дошкільного віку.

3.1.2. Створення компетентнісно-орієнтованих завдань у роботі з дітьми дошкільного віку.

   

Тема 3.2. Сучасний інструментарій вихователя щодо формування комунікативної компетентності дітей дошкільного закладу в контексті Нового Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту  дошкільної  освіти)  та для візуалізації навчального процесу в рамках дистанційного навчання (практичне – 6 години).

 

План практичного заняття

3.2.1. Дидактичні можливості та особливості  організації онлайн інструментів  (хмари слів, qr-коди )для візуалізації навчального процесу.

3.2.2. Театральна ейдетика в рамках змістової лінії «Театралізуємо».

3.2.3. Вдосконалюємо педагогічну майстерність  з допомогою інтерактивних технік.

3.2.4. Методика компетентнісного навчання «Шість цеглинок». Практичне застосування цеглинок LEGO на заняттях в закладі дошкільної освіти.

 

 

Модуль 4. Медіаосвіта, як основа формування медіакультури особистості

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

 

Тема 4.1.  Новинна грамотність вихователя закладу дошкільної освіти, як основа його  інформаційної безпеки  (практичне, 2 години)

 

План практичного заняття

 4.1.1. Визначення надійності джерел інформації у різних медіа.

 4.1.2. Факт і судження. Вихователь і соціальні мережі.

4.1.3. Реклама та її вплив на особистість.

 

 

Тема 4.2.  Процес створення медіапродуктів  для навчання та виховання дітей дошкільного віку   (практичне, 4 години)

 

План практичного заняття

4.2.1. Візуальні та аудіовізуальні медіапродукти для навчання та виховання дітей дошкільного віку.

4.2.2. Онлайн-сервіси для створення медіапродуктів.

 

 

Вихідне діагностування, презентація добрих практик (практичне , 2 години)

 

Контроль за знаннями слухачів проводиться послідовно й систематично: на практичних заняттях, індивідуальне та фронтальне опитування, виконання самостійної роботи; на лекціях – експрес-контроль, що передбачає постановку конкретних питань з теми.

Оцінювання розглядається як засіб одержання зворотної інформації про результативність підвищення кваліфікації та внесення коректив у методику роботи зі слухачами курсів. Оцінювання вербальне.

 

 

ІІІ. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Назви тем Кількість годин
Усього Лекції Прак-тичні Семі-нарські
Інтеграційно-мотиваційне заняття 2   2  
Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля     1  
Тема 2. Формування очікувань учасників     1  
Модуль 1. Новий Базовий компонент дошкільної освіти, як державний стандарт визначення вимог обов’язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку.

 

6 2 4  
Тема 1.1.  Організація освітнього процесу закладу дошкільної освіти  відповідно до положень Нового Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту  дошкільної  освіти)        2    
Тема 1.2. Ключові  компетентності  дитини як результат дошкільної освіти відповідно до положень Нового Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту  дошкільної  освіти).       4  
Модуль 2.  Використання цифрових технологій в освітньому процесі

 

 

6

 

2 4  
Тема 2.1.  Онлайн платформи, вебресурси  у процесі роботи вихователя закладу дошкільної освіти 

 

  2    
Тема 2.2. Canva як ефективний інструмент створення візуального контенту в  контексті освітнього процесу

 

    4  
Модуль 3. Формування ключових компетентностей дітей дошкільного віку шляхом застосування педагогічних інновацій

 

8 2 6  
Тема 3.1.  Компетентнісний підхід як основа набуття життєвого досвіду  дітей дошкільного віку     2    
Тема 3.2. Сучасний інструментарій вихователя щодо формування комунікативної компетентності дітей дошкільного закладу в контексті Нового Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту  дошкільної  освіти)  та для візуалізації навчального процесу в рамках дистанційного навчання     6  
Модуль 4. Медіаосвіта, як основа формування медіакультури особистості

 

6 2 4  
Тема 4.1.  Новинна грамотність вихователя закладу дошкільної освіти, як основа його  інформаційної безпеки  (   2    
Тема 4.2.  Процес створення медіапродуктів  для навчання та виховання дітей дошкільного віку        4  
Вихідне діагностування, презентація добрих практик 2   2  
Всього годин: 30 8 22