Програма підвищення кваліфікації учителів хімії та біології «Професійний розвиток учителів хімії та біології. Новітні методики викладання»

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ

«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

Кафедра природничо-математичної освіти

Програма підвищення кваліфікації 

учителів хімії та біології

«Професійний розвиток учителів хімії та біології.  

Новітні методики викладання»

 

Програма підвищення кваліфікації  розглянута і рекомендована

до затвердження на засіданні кафедри природничо-математичної освіти

 (протокол № __  від  __ __________  2021 р.)

Завідувач кафедри                                                О. Шаповаловський

Програма підвищення кваліфікації затверджена науково-методичною радою

(протокол №2-2  від 25 лютого 2021 р.)

Голова  ради                                                      П.Хобзей

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Найменування: Програма підвищення кваліфікації учителів хімії та біології

  «Професійний розвиток учителів хімії та біології.

Новітні методики викладання»

 

Розробник: спеціаліст відділу освіти Яворівської міської ради Львівської області, за сумісництвом – учитель хімії Яворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель» Флис О.Г.

 

Мета: удосконалення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів хімії та біології з метою підвищення якості освітнього процесу відповідно до вимог Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепцїї «Нова українська школа».

 

Напрям: забезпечення постійного професійного зростання учителя хімії та біології у процесі навчання і розвитку учнів в сучасному освітньому середовищі,  зокрема:

– удосконалити професійні компетентності учителів хімії та біології з питань підвищення якості освіти, конструювання освітнього процесу з використанням різноманітних  інноваційних технологій, методів і форм;

– сприяти особистісному та професійному розвитку учителів хімії та біології на основі актуалізації їхнього професійного і життєвого досвіду відповідно до сучасних вимог та запитів здобувачів освіти;

–  надати якомога більше ідей, інструментів та практичних прийомів для ефективної мотивації педагогів задля запобігання емоційному вигорянню та мотивації школярів до навчання;

– удосконалювати вміння здійснювати освітню діяльність з хімії та біології, використовуючи інтерактивні, презентативні технології, стратегії розвитку критичного мислення, проектно-дослідницьку діяльність та техніки особистого вкладу учасників;

– удосконалювати систему знань про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації, розвиненість культури професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії;

– розвивати інформаційно-цифрову компетентність учителя хімії та біології, навички використання сучасних технологій в освітньому процесі, зокрема засобів ІКТ,онлайн-ресурсів, гугл-сервісів;

– розвивати вміння працювати в команді, генерувати нові ідеї, конструювати власну педагогічну діяльність в інноваційній освітній траєкторії;

 

Обсяг: 30 годин.

 

Форма (форми) підвищення кваліфікації: очна, дистанційна.

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми відомостями з педагогіки, вікової психології, методики, інноватики для діяльності в сучасному освітньому середовищі, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню особистості. Здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та сучасних викликів. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях та вчитися впродовж життя;

мовно-комунікативна компетентність – володіння знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій;

психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини, здатність сприяти творчому становленню школярів та їхній індивідуалізації;

підприємницька компетентність – вміння працювати в команді, генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя;

інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

 

Місце (місця) надання освітньої послуги: онлайн, заклади загальної середньої освіти.

 

Очікувані результати навчання:

  1. Демонструє знання і вміння з методики викладання хімії та біології в контексті освітніх процесів.
  2. Розуміє принципи формування ключових і предметних компетентностей та реалізації наскрізних ліній.
  3. Моделює уроки хімії та біології на основі новітніх технологій, використовуючи різноманітні сучасні методи та форми роботи.
  4. Демонструє вміння працювати в команді, генерувати нові ідеї, готовність до змін, постійного професійного розвитку.

 

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат.

 

ІІ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Інтеграційно-мотиваційне заняття.

Час за робочою навчальною програмою  – 2 години

Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля   (практичне, 1 година).

Тема 2. Формування очікувань учасників (практичне, 1 година).

Модуль 1. Викладання природничих дисциплін при змішаному та дистанційному навчанні.

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

Тема1.1. Сучасні підходи до організації освітнього процесу з хімії та біології у закладах загальної середньої освіти (лекція,2 години; практичне, 2 години)

План лекційного заняття

1.1.1. Методика навчання хімії у 7-9 класах та біології у 6-9 класах.

1.1.2. Особливості навчання хімії та біології у 10-11 класах.

1.1.3. Організація та проведення програмних практичних, лабораторних робіт та досліджень у шкільному курсі біології та хімії.

1.1.4. Організація проектної діяльності в умовах змішаного та дистанційного навчання.

План практичного  заняття

1.1.5. Майстер-клас «Навчаємо цікаво та захоплююче: перевернуті уроки».

1.1.6. Використання мотиваційних вправ та інформаційних матеріалів на уроках хімії та біології (робота в групах).

Тема1.2. Гейміфікація як засіб підвищення мотивації учнів до навчання. (лекція,2 години; практичне, 2 години)

План лекційного заняття

1.2.1. Класифікація педагогічних ігор.

1.2.2. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії та біології засобами ігрових технологій.

План практичного  заняття

1.2.3. Обмін авторським професійним методичним досвідом «Ігрові прийоми навчання на уроках хімії та біології».

1.2.4. Вісім креативних вправ для уроків з хімії та біології.

Модуль 2. Застосування ІТ- технологій, онлайн сервісів під час побудови освітнього процесу.

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

Тема 2.1. Хмарні сервіси в освіті, як інструмент реалізації модернізації сучасного вчителя. (лекція, 2 години; практичне, 2 години)

План лекційного заняття

2.1.1. Загальна характеристика хмарних технологій. Використання їх в освітньому процесі.

2.1.2. Додатки Google, їх характеристика та специфіка використання в професійній діяльності педагога.

2.1.3. Google Форми: алгоритм створення, типи завдань, основні налаштування.

План практичного  заняття

2.1.4. Майстер-клас «Створення тестів за допомогою Google Forms».

Тема 2.2. Цифрові інструменти сучасного вчителя. Використання об’єктів Google Диску для організації освітнього процесу. (лекція, 2 години; практичне, 2 години)

План лекційного заняття

2.2.1. Google Keep. Google Calendar.

2.2.2. Google Jamboard.

2.2.3. Платформа Blogger.

План практичного  заняття

2.2.4. Майстер-клас «Платформа Wordwall, Learning.apps. Створення власних навчальних ресурсів».

Модуль 3. STEM – освіта, як тренд у сучасній науці.

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

Тема 3.1. Модель STEM – освіти.

(лекція, 3 години; практичне, 3 години)

План лекційного заняття

3.1.1. Впровадження STEM – технологій в освітній процес.

3.1.2. STEM – освіта як ефективний підхід до оволодіння учнями навиків експериментально-дослідницької роботи в освітньому процесі з хімії та біології.

3.1.3. Ігрові технології в STEM – освіті.

План практичного  заняття

3.1.4. Майстер-клас «Практичне використання елементів STEM – освіти на уроках хімії та біології».

Модуль 4. Застосування технологій розвитку критичного мислення на уроках хімії та біології.

Час за робочою навчальною програмою – 4 год.

Тема 4.1. Формування критичного мислення. Теоретичне обґрунтування проблеми.

 (лекція, 2 години; практичне, 2 години)

План лекційного заняття

4.1.1. Методи формування критичного мислення.

4.1.2. Навчання хімії та біології на основі технології розвитку критичного мислення.

План практичного  заняття

4.1.3. Тренінг «Прийоми та техніки розвитку критичного мислення».

4.1.4. Майстер-клас «Конструюємо цікавий урок, що розвиває критичне мислення, вправляємось в методах».

Вихідне діагностування, презентація добрих практик (практичне, 2 години).

 

Контроль за знаннями слухачів проводиться послідовно й систематично: на практичних заняттях, індивідуальне та фронтальне опитування, виконання самостійної роботи; на лекціях – експрес-контроль, що передбачає постановку конкретних питань з теми.

Оцінювання розглядається як засіб одержання зворотної інформації про результативність підвищення кваліфікації та внесення коректив у методику роботи зі слухачами курсів. Оцінювання вербальне.

 

 ІІІ. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Назви тем

 

 

Кількість годин
Всього Лекції Практичні Семінарські
Організаційно-мотиваційне заняття 2      
Тема1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля     1  
Тема 2. Формування очікуваних результатів     1  
Модуль 1. Викладання природничих дисциплін при змішаному та дистанційному навчанні 8      
Тема1.1. Сучасні підходи до організації освітнього процесу з хімії та біології у закладах загальної середньої освіти   2 2  
Тема1.2. Гейміфікація як засіб підвищення мотивації учнів до навчання.   2 2  
Модуль 2. Застосування ІТ- технологій, онлайн сервісів під час побудови освітнього процесу 8      
Тема 2.1. Хмарні сервіси в освіті, як інструмент реалізації модернізації сучасного вчителя   2 2  
Тема 2.2. Цифрові інструменти сучасного вчителя. Використання об’єктів Google Диску для організації освітнього процесу   2 2  
Модуль 3. STEM – освіта, як тренд у сучасній науці 6      
Тема 3.1. Модель STEM – освіти.   3 3  
Модуль 4. Застосування технологій розвитку критичного мислення на уроках хімії та біології 4      
Тема 4.1. Формування критичного мислення. Теоретичне обґрунтування проблеми   2 2  
Вихідне діагностування, презентація добрих практик 2   2  
Всього 30 13 17