Програма підвищення кваліфікації учителів початкових класів «Інноваційна педагогічна діяльність учителя Нової української школи»

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ

«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

Кафедра педагогіки

Програма підвищення кваліфікації 

учителів початкових класів

«Інноваційна педагогічна діяльність учителя Нової української школи»

 

 

Програма підвищення кваліфікації  розглянута і рекомендована

до затвердження на засіданні кафедри педагогіки

(протокол № ___від  ___.___. 2021 р.)

 

       Завідувач кафедри                                                                В. Матяшук

Програма підвищення кваліфікації затверджена науково-методичною радою

(протокол № 2-2 від  25 лютого 2021 р.)

 

Голова ради                                                       П. Хобзей

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Найменування: Програма підвищення кваліфікації учителів початкових класів

«Інноваційна педагогічна діяльність учителя Нової української школи»

 

Розробники: учитель початкових класів Яворівської ЗОШ І – ІІІ ступенів №2,  консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників Яворівської міської ради, спеціаліст вищої категорії,  «учитель-методист» Глова У.М.; учитель початкових класів Яворівської ЗОШ І – ІІІ ступенів №2,  консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників Яворівської міської ради, спеціаліст вищої категорії,  «старший учитель» Кондрацька І.Я.

 

Мета: удосконалення фахової майстерності  педагогів в межах професійної діяльності з урахуванням вимог професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» та Державного стандарту початкової освіти.

 

Напрям: розвиток професійних компетентностей  учителя початкових класів через  інноваційну діяльність , як обов’ язкової складової професіоналізму. творчості та загальної культури учителя ,а саме:

 

1.Знання та розуміння принципів інноваційної діяльності, як основи для розвитку професійних компетентностей педагога.
2. Уміння реалізовувати освітню програму через застосування технологій інтегрованого навчання на основі синергетичного підходу до освітнього процесу
3. Удосконалення медіа компетентності  через пошук  і опрацювання  інформації з метою формування медійної грамотності учителя початкових класів та фахової майстерності педагогів на компетентнісних засадах .
4. Усвідомлення змісту і завдань формувального оцінювання  як  неперервного процесу спостереження за навчанням молодших школярів.

 

 

Обсяг: 30 годин.

 

Форма (форми) підвищення кваліфікації: очно-дистанційна

 

 

 

 

 

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

 

 

Ø професійно – педагогічна компетентність – здатність до продуктивної професійної діяльності відповідно до провідних ціннісно – світоглядних орієнтацій та викликів початкової школи;
Ø соціально – громадянська компетентність  – вміння визначати проблемні питання у професійній сфері життєдіяльності  та віднаходити  шляхи їх розв’язання, здатність до ефективної командної роботи;
Ø мовно – комунікативна-вміння доступно і переконливо висловлювати власну думку на засадах толерантності і поваги до іншого, розпізнавати мовні засоби впливу, володіти техніками переконування, вести аргументовану дискусію;
Ø  підприємницька компетентність – вміння продукувати нові ідеї  та ініціативи, впроваджувати їх у життя,бути соціально мобільною, адаптивною, комунікабельною , відповідальною людиною;
Ø інформаційно – цифрова компетентність – здатність орієнтуватися  в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб.
  • Інноваційна компетентність˜– здатність використовувати інновації та застосовувати різноманітні підходи до вирішення проблем у педагогічній діяльності.

 

Місце (місця) надання освітньої послуги: заклади загальної середньої освіти

 

Очікувані результати навчання:

 

 Організовує та здійснює освітній процес   на засадах особистісно зорієнтованої педагогіки та інтеграції  з дотриманням вимог  нормативно-правового забезпечення розбудови Нової української школи.

 

Здійснює розвиток комунікативних компетентностей учнів початкової школи в контексті нового змісту освіти через застосування сучасного інструментарію для учителя.

 

Демонструє вміння використовувати у навчальній діяльності інноваційні педагогічні технології, організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах,діагностувати  освітній процес та складати індивідуальні освітні маршрути..

 

Вміє здійснювати формувальне оцінювання,  використовуючи найбільш відомі інтерактивні інструменти.

.

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Інтеграційно-мотиваційне заняття

 

Час за робочою навчальною програмою – 2 години

 

Тема 1. Реєстрація учасників. Формування очікувань  (практичне, 1 година)

 

Тема 2. Ознайомлення з програмою  КПК  (  практичне, 1 година)

 

Модуль 1. Менеджмент інновацій як основа для розвитку професійних компетентностей педагога.

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

 

Тема 1.1. Інноваційна діяльність як важлива професійна якість педагога (лекція, 2 год)

 

План  лекційного  заняття

1.1.1. Принципи інноваційної діяльності педагога та професійний стандарт «Вчителя початкових класів закладів загальної середньої освіти» Що? Як? Чому?

1.1.2. Мотиви, мета, завдання та зміст інноваційної діяльності

1.1.3. Параметри педагогічного аналізу інноваційної діяльності вчителя

 

 

Тема 1.2. Власна  траєкторія реалізації нових ідей – шлях до успіху (практичне,  4 год..)

 

План практичного заняття

1.2.1. Стратегія самомотивації для учителя

1.2.2 . Індивідуальний маршрут навчання як особиста програма дій .

1.2.3. Різні типи компетентності та їхнє застосування для особистого та професійного розвитку

1.2.4.Методи само менеджменту для продуктивної роботи.

 

Модуль 2. Сучасні інноваційні освітні технології у професійно –педагогічній діяльності учителя НУШ

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

 

Тема 2.1.Нові методики – нові можливості активного пізнання   (лекція, 2 години )

 

План лекційного заняття

 

2.1.1. Діяльнісні методи навчання в освітньому процесі НУШ. Дидактична система діяльнісного методу. Система дидактичних принципів.

.

2.1.2.. Технологічні прийоми організації навчального процесу. Роль педагога в реалізації діяльнісного навчання.

 

 

Тема 2.2. Технологія інтегрованого навчання на основі синергетичного підходу до освітнього процесу-сучасний інструментарій учителя початкових класів (практичне,  4 години).

 

План практичного  заняття

 

2.2.1. Підходи до організації інтегрованого навчання: мультидисциплінарний, міждисциплінарний, транс дисциплінарний.

2.2.2. Ефективний пакет інструментів вчителя НУШ для проведення дослідження.

 2.2.3. Проектування у змісті багатодисциплінарного навчання.

2.2.4. Оцінка та самооцінювання на інтерактивному занятті. Методи ефективного фідбеку на уроці.

 

Модуль 3.  Формування ключових компетентностей шляхом застосування педагогічнихй інновацій .

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

 

 

Тема 3.1. Медіаосвіта як важливий чинника формування вмінь критичного мислення( практичне заняття , 2 години).

 

План практичного заняття

 

3.1.1.Змістова  лінія «Досліджуємо медіа»: завдання, практичне застосування.

 3.1.2. Онлайн-сервіси для створення візуальних та аудіовізуальних медіа продуктів для навчання

3.1.3.Медіабезпека .

 

Тема 3.2. Сучасний інструментарій вчителя щодо формування комунікативної компетентності учнів початкової школи в контексті нового змісту освіти  та для візуалізації навчального процесу в рамках дистанційного навчання (практичне – 6 години).

 

План практичного заняття

3.2.1. Дидактичні можливості та особливості  організації онлайн інструментів  (хмари слів, qr-коди, скрайбінг, мультимедійні презентації,інтелект -карти )для візуалізації навчального процесу

3.2.2. Театральна ейдетика в рамках змістової лінії «Театралізуємо»

3.2.3. Вдосконалюємо педагогічну майстерність  з допомогою інтерактивних технік.

3.2.4. Методика компетентнісного навчання «Шість цеглинок» в НУШ. Практичне застосування цеглинок LEGO на уроках в початковій школі.

3.2.5.Комунікативна компетентність педагога

 

 

Модуль 4.  Адаптація та створення навчальних ресурсів для формувального оцінювання.

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

 

Тема 4.1. Техніки формувального оцінювання (лекція 2 години)

 

План лекційного заняття

 

4.1.1. Ознайомлення з техніками формувального оцінювання. Техніки формувального оцінювання – Google Документи

4.1.2. Аналіз технік формувального оцінювання: з якою метою їх використовувати.

4.1.3. Опрацювання навчальних програм з предметів на яких можна застосувати техніки формувального оцінювання..

 

Тема 4.2. Адаптація та створення вправ для формувального оцінювання (практичне, 4годин)

 

План практичного  заняття

4.2.1. Опрацювання ширшого арсеналу технік формувального оцінювання.

4.2.2. Аналіз вправ з формувального оцінювання. Тулбокс.

4.2.3. Створення стратегії формувального оцінювання для тематичного блоку

4.2.4 Підбір комбінації технік формувального оцінювання для фасилітації проходження обраного тематичного блоку учнями.

 

 

 

Вихідне діагностування, презентація добрих практик (практичне , 2 години)

 

Контроль за знаннями слухачів проводиться послідовно й систематично: на практичних заняттях, індивідуальне та фронтальне опитування, виконання самостійної роботи; на лекціях – експрес-контроль, що передбачає постановку конкретних питань з теми.

Оцінювання розглядається як засіб одержання зворотної інформації про результативність підвищення кваліфікації та внесення коректив у методику роботи зі слухачами курсів. Оцінювання вербальне.

 

 

ІІІ. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Назви тем Кількість годин
Усього Лекції Прак-тичні Семі-нарські
Інтеграційно-мотиваційне заняття 2   2  
Тема 1. Реєстрація учасників. Формування очікувань     1  
Тема 2. Ознайомлення з програмою КПК     1  
Модуль 1. Менеджмент інновацій як основа для розвитку професійних компетентностей педагога 6 2 4  
Тема 1.1. Інноваційна діяльність як важлива професійна якість педагога   2    
Тема 1.2. Власна  траєкторія реалізації нових ідей – шлях до успіху     4  
Модуль 2. Сучасні інноваційні освітні технології у професійно – педагогічній діяльності учителя НУШ. 6

 

      2 4  
Тема 2.1. Нові методики – нові можливості активного пізнання     2    
Тема 2.2. Технологія інтегрованого навчання на основі синергетичного підходу до освітнього процесу-сучасний інструментарій учителя початкових класів     4  
Модуль 3. Формування ключових компетентностей шляхом застосування педагогічних інновацій 8 2 6  
Тема 3.1. Медіаосвіта як важливий чинника формування вмінь критичного мислення   2    
Тема 3.2.  Сучасний інструментарій вчителя щодо формування комунікативної компетентності учнів початкової школи в контексті нового змісту освіти  та для візуалізації навчального процесу в рамках дистанційного навчання     6  
Модуль 4. Адаптація та створення навчальних ресурсів для формувального оцінювання 6 2 4  
 Тема 4.1. Техніки формувального оцінювання   2    
Тема 4.2. Адаптація та створення вправ для формувального оцінювання     4  
Вихідне діагностування, презентація добрих практик 2   2  
Всього годин: 30 8 22