Програма семінару-практикуму «Цифрові інструменти вивчення природничих дисциплін в школі

Комунальна установа  Яворівської міської ради

«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»

 

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

 

      ЦИФРОВІ ІНТРУМЕНТИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В ШКОЛІ

  

Програма  розглянута і рекомендована

до затвердження на засіданні  ради КУ Яворівської міської ради

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників »

(протокол № 2  від  11 .05.2021 р.)

Голова ради                                                     Фірчук О. М.

 

Яворів

2021

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Найменування: Програма семінару-практикуму  «Цифрові інструменти вивчення природничих дисциплін в школі»

 

Розробник: Романик Галина Володимирівна, консультант Комунальної установи Яворівської міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Обсяг: 12 годин.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

Мета:  розвиток інформаційно-цифрової компетентності вчителів, що дозволить реалізувати завдання Державного стандарту ;

ознайомлення педагогів з основними сучасними технологіями навчання, тенденціями розвитку наукової думки.

Напрям: забезпечення і підтримка навчання, виховання та  розвитку учнів в освітньому середовищі,  рефлексія і професійний саморозвиток педагога, зокрема:

–        формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”;

–        використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку.

Обсяг:12 годин

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

  • професійно-педагогічна компетентність– обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню учнів;
  • психологічно-фасилітативна компетентність– усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини, здатність сприяти творчому становленню школярів та їхній індивідуалізації;
  • інформаційно-цифрова компетентність– здатність отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного освітнього середовища.

 

Місце (місця) надання освітньої послуги: Комунальна установа Яворівської міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

 

Очікувані результати навчання:

Уміє проводити уроки з використанням в  новітнього демонстраційного та мультимедійного навчальне обладнання, цифрові пристрої.

Формує професійні компетентності через використання цифрових технологій

 

Документ, що видається за результатами участі у семінарі: сертифікат

 ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ

 

Інтеграційно- мотиваційна сесія.

Час за робочою навчальною програмою – 1 години

Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля (практичне, 0.5 година)

Тема 2. Формування очікувань учасників (практичне, 0.5 година)

 

Модуль 1. Урок  в змішаних технологіях навчання.

Час за робочою навчальною програмою – 3 години

Тема 1.1. Нетрадиційні форми проведення уроку(лекція, 2 години, практичне,

1  години)

План лекційного заняття

  • Змішане навчання : основні моделі, переваги і недоліки.

Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної    освіти: нові тенденції, підходи, перспективи. Нормативні документи МОН України щодо організації освітнього процесу.

План практичного заняття

1.1.2 Діагностування  ступеня розуміння вчителями поняття «змішаного» навчання  та особливості його організації в умовах сьогодення на різних освітніх платформах, який висвітлює специфіку предметів та можливості для подолання труднощів, що виникають  у вчителів. Опрацювання в групах створення дистанційного уроку.

Модуль 2. Цифрові інструменти вивчення природничих дисциплін в школі.

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

Тема 2. 1. Сучасні освітні технології

(лекція, 3 години; практичне 1 годин)

План лекційного заняття

1.1.1.Засоби формування інформаційно-цифрової компетентності учителів

План практичного заняття

1.1.2. Робота з віртуальним середовищем   Khan Academy, атакож  YouTube,  Twitter,  Skype  Classroom.

Тема 2.2 Формування експериментальних умінь учнів. Сучасні віртуальні інтернет- лабораторії.

(лекція, 3 години; практичне 1 годин)

План лекційного заняття

2.2.1. Сформувати уявлення про віртуальні лабораторії та їх можливості та перспективи в рамках освітнього процесу.

План практичного заняття

2.2.2. Напрямки віртуального лабораторного практикуму, такі як віртуальні симулятори або тренажери та дистанційні віртуальні лабораторні роботи.

 

Контроль за знаннями слухачів проводиться послідовно й систематично: на практичних заняттях, індивідуальне та фронтальне опитування, виконання самостійної роботи; на лекціях – експрес-контроль, що передбачає постановку конкретних питань із теми.

Оцінювання розглядається як засіб одержання зворотньої інформації про результативність підвищення кваліфікації та внесення коректив у методику роботи зі учасниками семінару. Оцінювання вербальне.

ІІІ. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Назви тем Кількість годин
Усього Лекції Прак-тичні Тре-нінги
Інтеграційно-мотиваційне заняття 1   1  
Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля     0.5  
Тема 2. Формування очікувань учасників     0.5  
Модуль 1. Урок в змішаних технологіях навчання. Нормативні документи. 3 2 1  
Тема 1.1 Нетрадиційні форми проведення уроку.   2 1  
Модуль 2. Цифрові інструменти вивчення природничих дисциплін в школі. 8 6 2  
Тема 2.1. Сучасні освітні технології   3 2  
Тема 2.2 Формування експериментальних умінь учнів. Сучасні віртуальні інтернет- лабораторії.   3 2  
Всього годин: 12 8 4