Програма підвищення кваліфікації учителів української мови та літератури «Професіограма вчителя української мови та літератури в контексті Нової української школи»

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ

«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

Кафедра гуманітарної  освіти

 

Програма підвищення кваліфікації
учителів української мови та літератури

«Професіограма вчителя української мови та літератури в контексті Нової української школи»

Програма підвищення кваліфікації  розглянута і рекомендована

до затвердження на засіданні кафедри гуманітарної освіти

 (протокол № __  від  __ __________  2020 р.)

Завідувач кафедри                                                А.М. Богосвятська

Програма підвищення кваліфікації затверджена вченою радою

(протокол  № 2 від 19.02. 2020)

Голова вченої ради                                                    І. Танчин

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Найменування: Програма підвищення кваліфікації учителів української мови та літератури»

Упорядник:  завідувач кафедри  гуманітарної освіти А.М. Богосвятська.

Розробник: методист методичного кабінету відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації, за сумісництвом – учитель української мови та літератури Яворівської гімназії імені Осипа Маковея, освіта вища, категорія «спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший вчитель» М. С.Пономарьова.

Напрям: науково – методичний супровід професійного розвитку вчителів української мови та літератури у їх підготовці до роботи в умовах розбудови нової української школи відповідно до запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

Навчання сучасного учителя української мови та літератури у форматі НУШ окреслюємо такими параметрами:

 • орієнтація в базових поняттях НУШ під час викладання навчального предмета (наскрізні лінії, ключові компетентності, ставлення);
 • оперування поняттями, що репрезентують і сучасні тенденції освіти загалом, і актуальні методики й технології у викладанні предмета зокрема;
 • уміння змоделювати урок, що передбачає реалізацію наскрізних змістових ліній і ключових компетентностей, використання ІКТ, інноваційність, текстоцентризм (і для уроку української мови , і для уроку української літератури), дитиноцентризм;
 • поєднання сучасного європейського і національно педагогічного досвідів;
 • компетентнісна самозорієнтованість, оскільки лише компетентний учитель, який сам володіє ключовими життєвими компетентностями, може сформувати ці компетентності в учнів;
 • високий рівень володіння інформаційно – комунікаційними технологіями (створення мультимедійної презентації, уміння знаходити, обробляти і використовувати цифрову інформацію, користуватися соцмережами для організації навчальної комунікації з учнями);
 • здатність до інтеграції, оскільки інтеграція в освіті – це організація процесу пізнання, ситуаціях;
 • здатність до змін, професійна гнучкість, уміння вчитися впродовж життя;
 • креативність та інноваційність професійної діяльності.

 

Програма підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури закладів загальної середньої освіти подана у взаємозв’язку цільового, змістового, технологічного та контрольно-аналітичного компонентів, розроблених на основі компетентнісного підхіду та кредитно-модульної системи організації освітнього процесу.

Обсяг: 30 годин.

Форма (форми) підвищення кваліфікації: очна.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

 • професійна компетентність – обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методики, інноватики для створення освітньо – розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально – особистісному становленню учнів;
 • загальнокультурна компетентність (знання світової культури);
 • гуманітарна компетентність (гуманістичні особистісні якості, відповідальність за результати власної діяльності, мотивація до самовдосконалення);
 • креативність (нестандартне мислення, володіння інноваційними методиками, гнучкість та адаптація до змін змісту та умов професійної діяльності);
 • комунікативна компетентність (володіння сучасними засобами зв’язку, медіаграмотність, володіння іноземними мовами, багате розвинене мовлення);
 • цифрова компетеність (володіння ІКТ).

 

Нормативні посилання

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури розроблена відповідно до Конституції України,  Національної  доктрини розвитку освіти України, Законів України:

 • “Про освіту”;
 • “Про загальну середню освіту”;
 • “Про затвердження Державної програми “Вчитель” від 18 березня 2002 року № 379;
 • Типове положення про атестацію педагогічних працівників України;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науко – педагогічних працівників»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року №1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науко – педагогічних працівників»;
 • Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури;
 • Програми “Рідна мова, 5-12 кл.”Київ:-«Перун»;
 • Програма «Українська література, 5-12 кл.» Київ:-«Перун»;
 • Українська мова. 8-9 клас. Програми для класів з поглибленими вивченням української мови;
 • Українська літератури. 8-9 клас. Програми для класів з поглибленими вивченням української літератури.

Місце (місця) надання освітньої послуги: освітні заклади Яворівського району, Львівської області.

Очікувані результати навчання:

 • Демонструє обізнаність з державними освітніми документами, основними напрямами і перспективами розвитку освіти і педагогічної науки.
 • Вміє виділити і назвати ознаки сучасного уроку української мови і літератури
 • Демонструє володіння інноваційними методиками викладання української мови і літератури.
 • Проєктує навчальні ситуації, використовуючи технологію розвитку критичного мислення.
 • Демонструє знання основних вимог до письмових робіт учнів.

Професійні вимоги (компетенції) та продовження навчання

Професійні компетенції визначаються посадовою інструкцією.

Продовження навчання: Програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок в системах неформальної та інформальної освіти.

Система оцінювання: Результати навчання за програмою оцінюються (зараховано/ незараховано).

Отримання сертифікату за успішне проходження навчання.

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Інтеграційно-мотиваційне заняття

Час за робочою навчальною програмою – 1 година

 

Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля (практичне, 1 година)

 

Тема 2. Формування очікувань учасників (практичне, 1 година)

 

Модуль 1.  Методологічні та нормативно-правові засади освітньої діяльності вчителя основ християнської етики

 

Час за робочою навчальною програмою – 4 години

 

Тема 1.1. Мовне питання  в новому Законі України «Про освіту». Основні вимоги до культури мовлення (лекція, 1 година).

 

План лекційного заняття

 • Реалізація прав людини щодо оволодіння державною мовою. Чому мовний закон важливий?
 • Що змінює закон про мову в освітній галузі?

1.1.3.Особливості використання української мови в навчанні.

1.1.4.Мовленнєва культура – критерій професійної майстерності вчителя.

1.1.5.Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення мовленнєвої культури.

 

План практичного  заняття  (1 год.)

1.1.1.Особливості використання української мови в навчанні.

1.1.2.Дискусія. Культура мовлення під час дискусії.

1.1.3. Мова і професія.

1.1.4. Вправи на редагування типових суржикових конструкцій.

 

Тема 1.2. «Український правопис» у новій редакції (лекція, 1 година)

 

 План лекційного заняття

1.1.1.Правопис – це перелік базових орфографічних, граматичних, стилістичних правил.

1.1.2.Варіативність  – органічна частина правописного кодексу.

 

План практичного  заняття (1 год.)

 • Орфографічні, фонетичні, лексичні, морфологічні та пунктуаційні зміни ( виконання тестових завдань).
 • Проблемні наголоси.

Модуль 2. Сучасні підходи до організації навчальної діяльності на уроках української мови та літератури.

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

 

Тема 2.1. Урок української літератури в умовах особистісно – зорієнтованого навчання (лекція, 1 година, практичне, 2 години).

 

План лекційного заняття

2.1.1.Особистісно зорієнтоване навчання як нова філософія освіти.

2.2.2.Урок української мови та літератури в умовах особитісно зорієнтованого навчання.

 

План практичного  заняття

2.2.3.Впровадження педагогічних технологій у системі особистісно – орієнтованого навчання.

2.2.4. Алгоритм дій учителя на уроці української мови та літератури.

 

Тема 2.2 Найуживаніші методи літературознавчого аналізу літературного твору (лекція, 1 година, практичне, 2 години).

 

План лекційного заняття

2.2.1. Концептуальні основи художнього  аналізу тексту в школі.

2.2.2. Методи аналіз художнього тексту в сучасному літературознавстві.

 

План практичного заняття

2.2.3. Шляхи, методи та прийоми шкільного аналізу художнього твору на уроках української літератури.

2.2.4. Міні майстер – класи за участю слухачів «Аналіз художнього твору як процесуальна основа творчості.

 

Тема 2.3. Основні вимоги до письмових робіт учнів. Власне висловлення на зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури. Написання есе (практичне, 2 години).

 

План практичного заняття

2.3.1.Види письмових робіт.

2.3.2. Кількість контрольних робіт. Порядок перевірки письмових робіт.

2.3.3.Як готуватися до написання власного висловлення та есе.

2.3.4.На що звернути увагу в умові власного висловлення? Типові помилки при формулюванні висновку.

2.3.5.Есе як вид роботи з розвитку писемного мовлення школярів. Специфіка жанру.

 

Модуль 3. Інноваційні методи навчання

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

Тема 3. 1. Освітній коучинг – технологія партнерства (лекція, 1 година, практичне, 2 години).

План лекційного заняття

3.1.1. Принципи коучингу і їх практичне застосування. Реалізація особистісно зорієнтованого підходу до навчання засобами коучингових технологій.

План практичного  заняття

3.1.1.Ознайомлення з «практичними інструментами коучингу»:колесо балансу (застосування в індивідуальній і груповій роботі);шкалювання(інструмент самооцінки і розвитку);створення середовища для досягнення цілей.

3.1.2. Моделювання навчальних і виховних заходів, використовуючи коучинговий підхід.

 

Тема 3.2. Розвиток критичного мислення на уроках української словесності (лекція, 1 година, практичне, 2 години).

План лекційного заняття

3.2.1. Критичне мислення – одне з основних умінь ХХІ століття (за Британською Радою).

3.2.2. Особливості критичного мислення.

План практичного заняття

3.2.3. Моделювання неординарних ситуацій на уроках української мови та літератури.

3.2.4. Асоціативний кущ, Сенкан, Діаграма Вена, Таксономія Блума, Fishbone.

 

Модуль 4. Організація освітнього простору

        Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

Тема 4. 1. Академічна доброчесність: нова академічна культура (лекція,

1 година, практичне, 2 години).

План лекційного заняття

4.1.1. Витоки сучасної академічної доброчесності. Академічна доброчесність: чесність, довіра, підзвітність, повага, відповідальність, справедливість. Академічна недоброчесність: академічний плагіат, фабрикація, обман, списування, хабарництво. Кодекс честі у навчанні.

 

План практичного  заняття

4.1.2. Моделювання у групах різноманітних освітньо-педагогічних,   проблемних ситуацій.  Пошук шляхів та алгоритмів вирішення недоброчесних випадків із батьками, учнями, учителями.

 

Тема 4.2. Педагогіка партнерства: співпраця школи, сім’ї та батьківської громади як важливий  компонент ефективної діяльності освітнього закладу (лекція, 1 година, практичне, 2 години).

План лекційного заняття

4.2.1. Педагогіка співробітництва:необхідність, сутність, практика.

4.2.2. Зміст педагогіки й основні ідеї педагогіки співробітництва.

4.2.3. Основні  складові побудови гуманних відносин із школярами.

 

План практичного заняття

4.1.1. Практичні поради вчителю щодо реалізації педагогіки співробітництва в освітньому процесі.

4.1.2. Розроблення та реалізація навчальних і позакласних соціально-важливих проєктів. 

 

Вихідне діагностування, презентація добрих практик (практичне, 2 години)

 

Контроль за знаннями слухачів проводиться послідовно й систематично: на практичних заняттях, індивідуальне та фронтальне опитування, виконання самостійної роботи; на лекціях – експрес-контроль, що передбачає постановку конкретних питань з теми.

Оцінювання розглядається як засіб одержання зворотної інформації про результативність підвищення кваліфікації та внесення коректив у методику роботи зі слухачами курсів. Оцінювання вербальне.

 

ІІІ. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Назви  тем

Всього Лекції Практичні Семінар-

ські

Інтеграційно – мотиваційне заняття 2   2  
Тема 1.Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля     1  
Тема 2. Формування очікувань учасників     1  
Модуль 1. Мовне питання в новому Законі України «Про освіту» 6 2

 

4  
Тема 1. Основні вимоги до культури мовлення 1 2
Тема 2. «Український правопис» у новій редакції 1 2
Модуль 2. Сучасні підходи до організації навчальної діяльності на уроках української мови та літератури 8 2 6  
Тема 2.1. Урок української літератури в умовах особистісно – зорієнтованого навчання 1 2  
Тема 2.2 Найуживаніші методи літературознавчого аналізу літературного твору 1 2
Тема 2.3. Основні вимоги до письмових робіт учнів. Власне висловлення на зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури. Написання есе. 2
Модуль 3. Інноваційні методи навчання 6 2 4  
Тема 1. Освітній коучинг – технологія партнерства 1 2  

 

Тема 2. Розвиток критичного мислення на уроках української словесності. 1 2
Модуль 4. Організація освітнього простору 6 2 4  
Тема 1. Академічна доброчесність: нова академічна культура 1 2  
Тема 2. Педагогіка партнерства: співпраця школи, сім’ї та батьківської громади як важливий  компонент ефективної діяльності освітнього закладу 1 2  
Вихідне діагностування, презентація добрих практик 2   2  
Всього годин: 30 8 22