Програма підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти як можливість розвитку креативної особистості»

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

 

Кафедра педагогіки

 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

«Наступність між дошкільною та початковою ланками

освіти як можливість розвитку креативної особистості»

 

   

Програма підвищення кваліфікації розглянута і рекомендована до затвердження на засіданні кафедри педагогіки

(протокол №__ від  ______ 2020 р.)

               Завідувач кафедри                                                         М.М.Барна

 

 

           Програма підвищення кваліфікації затверджена вченою радою

 (протокол №2  від  19.02.2020 )

           Голова вченої ради                                І.З.Танчин

 

 

I.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Найменування: Програма підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти

«Наступність між дошкільною та початковою ланками

освіти як можливість розвитку креативної особистості»

 

Розробники: завідувач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Барна М.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Білан О.І. (упорядники),  методист методичного кабінету відділу освіти Яворівської райдержадміністрації  Голубець О.В.

Мета: підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти відповідно до запитів громадянського суспільства, закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

 

Напрям: методичний супровід організації ефективного освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в умовах змін, формування мотивованого педагога, забезпечення  єдності теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності, а саме:

 • удосконалення  знань нормативно-правових документів щодо організації роботи з дітьми дошкільного віку та забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти;
 • розвиток професійних компетентностей педагогів закладів дошкільної освіти;
 • включення інноваційних технологій в освітню діяльність з дошкільниками;
 • формування навичок ефективного спілкування;
 • усвідомлення необхідності поповнювати свої знання, підвищувати професійну майстерність.

 

Обсяг:  30 годин

 

Форма підвищення кваліфікації: очна

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:

 • професійно – педагогічна компетентність – здатність акумулювати знання сучасних концепцій дошкільної освіти й досвід задля ефективної реалізації цілей педагогічного процесу, працювати в команді;
 • комунікативна компетентність – здатність до партнерської взаємодії та досягнення взаєморозуміння; вміння ефективно спілкуватися, конструктивно висловлювати власні думки;
 • конструктивна компетентність – вміння обирати і компонувати навчальний матеріал відповідно до вікових можливостей вихованців; планувати і будувати педагогічний процес, структуру власних дій;
 • рефлексивна компетентність – здатність до мотивації професійного самовдосконалення та самоосвіти.

Місце (місця) надання освітньої послуги: заклади освіти  Яворівського району Львівської області

 

Очікувані результати навчання:

 • демонструє знання чинних нормативно-правових МОН України щодо реалізації наступності дошкільної ланок та початкової освіти;
 • вміє впроваджувати методи роботи з дітьми та батьками щодо формування психологічної  готовності дошкільника до умов навчання в школі;
 • вміє організовувати ігрову діяльність для розвитку пізнавальної активності та творчих здібностей дошкільників.

 

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації:

сертифікат

 

II. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Інтеграційно – мотиваційне заняття

Час за робочою навчальною програмою – 2 години

 

Тема 1. Реєстрація учасників. Формування очікувань учасників

( практичне заняття, 1 година)

 

Тема 2. Ознайомлення з програмою модуля ( практичне заняття, 1 година)

 

Модуль 1. Дошкільна освіта як первинна складова частина системи безперервної    освіти в Україні (час за робочою навчальною програмою – 8 годин)

 

Тема 1.1. Нормативно-правові документи, рекомендації, які регламентують діяльність ЗДО і ЗЗСО щодо забезпечення принципів перспективності і наступності між дошкільною і початковою ланками освіти (лекційне заняття, 2 години)

 План лекційного заняття

1.1.1.  Чинні документи про  підвищення якості дошкільної освіти, реалізацію завдань наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах Нової української школи.

 

Тема 1.2. Партнерська взаємодія в рамках наступності дошкільної та початкової  ланок освіти. НУШ і ЗДО: що нас об’єднує? (лекційне заняття, 2 години)

 План лекційного заняття

1.2.1. НУШ і ЗДО: що нас об’єднує?

1.2.2. Компоненти і показники дошкільної зрілості: партнерська взаємодія вихователя і батьків.

1.2.3. Співпраця  вихователя та вчителя щодо підготовки дитини до навчання у школі.

 

Тема 1.3. Сучасні тенденції реформування дошкільної освіти: провідні думки проведених публічних консультацій та формування нових ідей (практичне заняття, 4 години).

 План практичного заняття

1.3.1. Ключові положення проєкту “Концепції розвитку дошкільної освіти”,  законопроєкту “Про дошкільну освіту».

1.3.2. Про формування критеріїв якості дошкільної освіти та ключові напрямки організаційної діяльності закладів дошкільної освіти: підсумки публічних консультацій та нові ідеї.

 

Модуль 2. Формування психологічної  готовності дошкільника до умов навчання в школі (час за робочою навчальною програмою – 6 годин)

 

Тема 2.1. Розвиток мотивації старших дошкільників до навчальної діяльності  у  школі ( лекційне заняття, 2 години)

План лекційного заняття

2.1.1. Мотивація до навчання – ключ до успіху дитини.

2.1.2. Формування  спонукання до дії. Як це зробити на практиці.

2.1.3. Розвиток позитивної самооцінки дошкільника .

 

Тема 2.2. Формування емоційно-вольової готовності дитини до школи

 ( практичне заняття, 2 години)

 План практичного заняття

2.2.1.  Особливості емоційної готовності до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку.

2.2.2. Діагностика  емоційно-вольової сфери дошкільника.

2.2.3. Психологічна просвіта вихователів щодо формування емоційно-вольової готовності дитини до школи (робота в групах).

 

Тема 2.3. Модель випускника закладу дошкільної освіти та його готовність до НУШ  ( практичне заняття, 2 години)

 План практичного заняття

2.3.1. Показники компетентності випускника закладу дошкільної освіти.

2.3.2. Характеристика психологічної зрілості старшого дошкільника.

2.3.3. Орієнтовні показники психічного розвитку дітей 5-6 років.

 

Модуль 3.  Роль ігрової діяльності в забезпеченні наступності та перспективності дошкільної та початкової ланок освіти (час за робочою навчальною програмою – 6  годин)

 

Тема 3.1. Гра як засіб формування соціальної компетентності старших дошкільників (лекційне заняття, 2 години)

 План лекційного заняття

3.1.1. Що таке соціальна компетентність старших дошкільників?

3.1.2. Гра  – провідний вид діяльності дошкільників.

 

Тема 3.2. Вплив гри на творчий розвиток дитини (практичне заняття, 2 години)

План практичного заняття

3.2.1. Принципи добору ігор для занять з розвитку якостей творчої особистості.

3.2.2. Використання ТРВЗ –технології (теорії розв’язування винахідницьких завдань) у розвитку творчих здібностей дошкільників.

 

Тема 3.3. Квест-технологія у методичному арсеналі сучасного педагога-дошкільника  ( практичне заняття, 2 години)

 План практичного заняття

3.3.1. Види квестів та їх використання у роботі із  дошкільнятами.

3.3.2.  Моделювання квестів-занять  ( робота в групах).

 

Модуль 4. Розвиток  пізнавальних можливостей як необхідна риса підготовки до  школи (час за робочою навчальною програмою – 6 годин)

 

Тема 4.1. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності старших дошкільників  ( лекційне заняття, 2 години)

 План лекційного заняття

4.1.1.  Комунікативно-мовленнєва компетентність старших дошкільників.

4.1.2.  Різновиди мовленнєвої комунікації.

 

Тема 4.2. Кінезіологічні вправи як засіб активізації і стимулювання пізнавальних процесів дитини (практичне заняття, 4 години)

 План практичного заняття

4.2.1. Вплив кінезіологічних вправ на розвиток пізнавальних процесів дитини.

4.2.2. Можливості  використання кінезіологічних вправ для активізації  та стимулювання розвитку дошкільників.

4.2.3. Виконання кінезіологічних практичних вправ.

 

Вихідне діагностування, презентація добрих практик  (практичне заняття, 2 години).

Контроль за знаннями слухачів проводиться послідовно й систематично:

а) на практичних заняттях – індивідуальне, фронтальне опитування, виконання самостійної роботи, робота в групах, тести;

б) на лекціях – експрес-контроль, що передбачає постановку конкретних питань з теми.

Оцінювання розглядається як засіб одержання зворотної інформації про результативність підвищення кваліфікації та внесення коректив у методику роботи зі слухачами курсів. Оцінювання вербальне.

 

  III. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Назви тем Кількість годин
Усього Лекції Прак-тичні Семі-нарські
Інтеграційно-мотиваційне заняття 2   2
Тема 1. Реєстрація учасників. Формування очікувань учасників 1
Тема 2. Ознайомлення з програмою модуля 1
Модуль 1. Дошкільна освіта як первинна складова частина системи безперервної    освіти в Україні 8 4 4  
Тема 1.1 Нормативні документи, які регламентують діяльність ЗДО і ЗЗСО щодо забезпечення принципів перспективності і наступності між дошкільною і початковою ланками освіти 2
Тема 1.2. Партнерська взаємодія в рамках наступності дошкільної та початкової ланок освіти. НУШ і ЗДО: що нас об’єднує? 2
Тема 1.3. Сучасні тенденції реформування дошкільної освіти: провідні думки прове-дених публічних консультацій та формування нових ідей 4
Модуль 2. Формування психологічної  готовності дошкільника до умов навчання в школі 6 2 4  
Тема 2.1. Розвиток мотивації старших дошкільників до навчальної діяльності у школі 2
Тема 2.2. Формування емоційно-вольової готовності дитини до школи 2
Тема 2.3. Модель випускника закладу дошкільної освіти та його готовність до НУШ 2
Модуль 3. Роль ігрової діяльності в забезпеченні наступності та перспектив-ності дошкільної та початкової ланок освіти 6 2 4  
Тема 3.1.  Гра як засіб формування соціальної компетентності старших дошкільників 2
Тема 3.2. Вплив гри на творчий розвиток дитини 2
Тема 3.3. Квест-технологія у методичному арсеналі сучасного педагога-дошкільника 2
Модуль 4. Розвиток  пізнавальних можливостей як необхідна риса підготовки до  школи 6 2 4  
Тема 4.1. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності старших дошкільників 2
Тема 4.2. Кінезіологічні вправи як засіб активізації і стимулювання пізнавальних процесів дитини 4
Вихідне діагностування, презентація   добрих  практик 2   2
Усього годин: 30 10 20