Програма підвищення кваліфікації учителів зарубіжної літератури  «Модернізація освітньої діяльності учителя зарубіжної літератури в контексті нової української школи»

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

Кафедра гуманітарної освіти

 

 

Програма підвищення кваліфікації

учителів зарубіжної літератури

 «Модернізація освітньої діяльності учителя зарубіжної літератури в контексті нової української школи»

Львів – 2020

Програма підвищення кваліфікації розглянута і рекомендована

до затвердження на засіданні кафедри гуманітарної освіти

(протокол №___ від__________ 2020 р.)

Завідувач кафедри                                   А.-М.І. Богосвятська

Програма підвищення кваліфікації затверджена вченою радою

(протокол № 2 від 19.02. 2020)

Голова вченої ради                                                    І.З.Танчин

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Найменування: Програма підвищення кваліфікації учителів

зарубіжної літератури «Модернізація освітньої діяльності

учителя зарубіжної літератури в контексті нової української школи»

 

Упорядники: завідувач кафедри гуманітарної освіти, кандидат філологічних наук, доцент Богосвятська А.-М.І., старший викладач кафедри гуманітарної освіти Ковальова Л.Л.

Розробник: Майхер О.М., методист методичного кабінету відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації, за сумісництвом – учитель зарубіжної літератури опорного закладу «Яворівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка», спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «Старший учитель».

 

Мета: підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності учителів зарубіжної літератури відповідно до вимог Концепцїї «Нова українська школа».

 

Напрям: розвиток складових професійної компетентності учителів зарубіжної літератури, на основі актуалізації їхнього професійного і життєвого досвіду відповідно до сучасних вимог та запитів здобувачів освіти, зокрема:

 

 1. Розуміння світоглядних засад реформування загальної середньої освіти, ролі учителя як носія та провідника освітніх змін, реалізатора компетентнісного підходу в освітньому процесі.
 2. Усвідомлення вчителем принципівконструювання освітнього процесу, пов’язаного з формування в учнів ключових компетентностей та наскрізних умінь.
 3. Знання і використання інноваційних методик викладання, сучасних форм і типів уроку зарубіжної літератури.
 4. Володіння прийомами та інструментами розвитку, вияву активної громадянської позиції, підприємливості та ініціативності.
 5. Усвідомлення вчителем потреби до постійного професійного вдосконалення шляхом неперервної освіти через самоосвіту та постійний самоаналіз результатів освітньої діяльності.

 

Обсяг: 30 годин.

 

Форма підвищення кваліфікації: очна.

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

 • професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми відомостями з педагогіки, вікової психології, методики, інноватики для діяльності в сучасному освітньому середовищі, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню особистості;
 • мовно-комунікативна компетентність– володіння знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій;
 • психологічно-фасилітативна компетентність– усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини, здатність сприяти творчому розвитку школярів та їхній індивідуалізації;
 • соціально-громадянська компетентність – розуміння сутності громадянського суспільства, усвідомлення глобальних соціальних проблем людства і можливостей власної участі у їх розв’язанні, усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності, активна громадянська позицію;
 • підприємницька компетентність– вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя;
 • інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства;
 • загальнокультурна компетентність – здатність розуміти твори мистецтва, аналізувати найважливіші досягнення національної і світової культури, з повагою ставитися до розмаїття культурного вираження інших.

 

Місце надання освітньої послуги: заклади загальної середньої освіти Яворівського району

 

Очікувані результати навчання:

 • Демонструє обізнаність із Державним стандартом, навчальними програмами з предмета зарубіжна література, новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методики, інноватики в системі викладання дисципліни.
 • Володіє прийомами та інструментами розвитку, вияву активної громадянської позиції, підприємливості та ініціативності, опираючись на рекомендації та європейські рамки компетентностей.
 • Демонструє розуміння принципів формування ключових компетентностей та реалізації наскрізних ліній засобами змісту та форм роботи на уроках зарубіжної літератури.
 • Проєктує педагогічну діяльність на інноваційних засадах, використовуючи різноманітні сучасні методи і форми роботи.
 • Аналізує складові професійної майстерності педагога, власний індивідуальний стиль викладання.

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Інтеграційно-мотиваційне заняття

 

Час за робочою навчальною програмою – 2 години

 

Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля (практичне – 1 година)

 

Тема 2. Формування очікувань учасників (практичне – 1 година)

 

Модуль 1. Модернізація освітньої діяльності вчителя: ідеї та можливості.

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

 

Тема 1.1. Інноваційні підходи та сучасні освітні тренди викладання. Літературна галузь у вимірі сьогодення

(лекція – 2 години)

 

План лекційного заняття

 • Світоглядні засади та нормативно-правове забезпечення реформування освіти.
 • Сучасний стан розвитку літературної галузі освіти.

 

Тема 1.2. Мистецтво педагогічної комунікації.

 (практичне – 2 години)

 

План практичного заняття

1.2.1.Мовленнєво-комунікативна компетентність як основа компетентнісного підходу.

1.2.2. Моделювання ситуацій педагогічного спілкування.

 

Тема 1.3. Новий український правопис та його застосування.

 (практичне – 2 години)

 

План практичного заняття

1.3.1. Основні зміни до українського правопису.

1.3.2. Новий правопис як відповідь на виклики мовної практики

 українців ХХІ ст.

 

Модуль 2. Ключові компетентності та наскрізні вміння на уроках зарубіжної літератури.

 

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

 

Тема 2.1. Компетентнісний підхід як основний напрям модернізації сучасного освітнього простору. (лекція – 1 година; практичне – 1 година)

 

План лекційного заняття

2.1.1. Компетентнісний підхід на уроках зарубіжної літератури.

 

План практичного заняття

2.1.2. Інноваційні методи та техніки в системі формування ключових компетентностей.

 

Тема 2.2. Реалізація наскрізної лінії «громадянська відповідальність» на уроках зарубіжної літератури (практичне – 3 години)

 

План практичного заняття

2.2.1. Рамка громадянської компетентності. Активне громадянство.

2.2.2. Методичний інструментарій формування громадянської та соціальної компетентностей учнів засобами змісту та форм роботи на уроці зарубіжної літератури.

 

Тема 2.3. Підприємливість та ініціативність як ключова компетентність на уроках зарубіжної літератури (практичне – 3 години)

 

План практичного заняття

2.3.1. Рамка підприємницької компетентності (EntreComp).

2.3.2. Як побачити художній твір у проєкції формування підприємливості та ініціативності.

2.3.3. Накладання Європейської рамки підприємливості на програму  в частині самооцінки дій учня щодо формування підприємницької компетентності.

 

Модуль 3. Інноваційна парадигма організації освітнього процесу

 

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

 

Тема 3.1. Інноваційні методики на уроках зарубіжної літератури

(лекція – 1 година; практичне – 2 години).

 

План лекційного заняття

3.1.1. Методичні та практичні аспекти інноваційної діяльності вчителя. ІКТ на уроках зарубіжної літератури.

 

План практичного заняття

3.1.2. Сучасні методичні прийоми візуалізації навчального матеріалу для розвитку креативності.

3.1.3. Особливості створення та використання хмарок слів, книжкових інсталяцій, кроссенсів на уроках літератури.

 

Тема 3.2. Топ-10 прийомів розвитку критичного мислення школярів (лекція – 1 години; практичне – 2 години).

 

План лекційного заняття

3.2.1. Критичне мислення – запорука успіху.

 

План практичного заняття

3.2.2. Прийоми та техніки розвитку критичного мислення.

3.2.3. Проєктування структури уроку в технології критичного мислення.

3.2.4. Основні інструменти вчителя: навчання через досвід.

 

Модуль 4. Урок від А до Я: методи і прийоми сучасного уроку зарубіжної літератури

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

 

Тема 4.1. Урок зарубіжної літератури у Новій українській школі

 (лекція – 1 година; практичне – 2 години)

 

План лекційного заняття

4.1.1. Технологічні підходи до проєктування сучасного уроку зарубіжної літератури.

 

План практичного заняття

4.1.2. Інтерактивне навчання та техніки особистого вкладу здобувачів освіти як обов’язковий елемент сучасного уроку.

4.1.2. Ситуація успіху на уроках зарубіжної літератури.

4.1.3. Методи та прийоми рефлексії на уроці.

 

Тема 4.2. Компетентнісно орієнтований урок, його етапи та структура (практичне – 3 години)

 

План практичного заняття

 4.2.1. Як навчати цікаво та ефективно?

4.2.2. Моделювання структури компетентнісно орієнтованого уроку.

4.2.3.Укладання компетентнісно орієнтованих завдань для оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

Вихідне діагностування, круглий стіл «Складові професійної майстерності педагога» (практичне – 2 години)

 

Контроль за знаннями слухачів проводиться послідовно й систематично: на практичних заняттях, індивідуальне та фронтальне опитування, виконання самостійної роботи; на лекціях – експрес-контроль, що передбачає постановку конкретних питань з теми.

Оцінювання розглядається як засіб одержання зворотної інформації про результативність підвищення кваліфікації та внесення коректив у методику роботи зі слухачами курсів. Оцінювання вербальне.

 

ІІІ. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Назви тем Кількість годин
Усьо

го

Лек

ції

Прак-тичні Семінарські
Інтеграційно-мотиваційне заняття 2   2
Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою 1
Тема 2. Формування очікувань учасників 1
Модуль 1. Модернізація освітньої діяльності вчителя: ідеї та можливості. 6 2 4
Тема 1.1. Інноваційні підходи та сучасні освітні тренди викладання. Літературна галузь у вимірі сьогодення 2
Тема 1.2. Мистецтво педагогічної комунікації 2
Тема 1.3. Новий український правопис та його застосування 2
Модуль 2. Ключові компетентності та наскрізні вміння на уроках зарубіжної літератури 8 1 7
Тема 2.1. Компетентнісний підхід як основний напрям модернізації сучасного освітнього простору. 1 1
Тема 2.2. Реалізація наскрізної лінії «громадянська відповідальність» на уроках зарубіжної літератури 3
Тема 2.3. Підприємливість та ініціативність як ключова компетентність 3
Модуль 3. Інноваційна парадигма організації освітнього процесу 6 2 4
Тема 3.1.  Інноваційні методики на уроках зарубіжної літератури 1 2
Тема 3.2. Топ-10 прийомів розвитку критичного мислення школярів 1 2
Модуль 4. Урок від А до Я: методи і прийоми сучасного уроку зарубіжної літератури 6 1 5
Тема 4.1. Урок зарубіжної літератури у Новій українській школі 1 2
Тема 4.2. Компетентнісно орієнтований урок, його етапи та структура 3
Вихідне діагностування, круглий стіл 2   2
Всього годин: 30 6 24