Програма підвищення кваліфікації вчителів  математики закладів загальної середньої освіти «Розвиток  професійної  компетентності вчителів  математики в  умовах реформування   освіти»

Комунальний   заклад   Львівської   обласної   ради

«Львівський    обласний  інститут   післядипломної   педагогічної   освіти»

Кафедра  природничо-математичних  наук

   Програма

підвищення кваліфікації вчителів  математики закладів загальної середньої освіти «Розвиток  професійної  компетентності вчителів  математики в  умовах реформування   освіти»

 

 

               Програма підвищення кваліфікації розглянута і рекомендована                                      до затвердження на засіданні кафедри природничо-математичних  наук

(протокол № ___від  ___.___. 2020 р.)

                    Завідувачка кафедри                                       Н. Новикова

         Програма  підвищення   кваліфікації  затверджена  вченою радою

 (протокол №2  від  19.02.2020 )

            Голова вченої ради                                                   І.Танчин

 

 

І.   Загальні    відомості

Найменування: Програма підвищення кваліфікації вчителів математики закладів загальної середньої освіти «Розвиток професійної  компетентності вчителів математики в  умовах реформування   освіти»

Упорядник: старший викладач кафедри природничо-математичних наук Бєлінська Інна  Вікторівна.

Розробник: методист методичного кабінету відділу освіти Яворівської  районної державної адміністрації Дутко Лілія Василівна, спеціаліст вищої  категорії, вчитель-методист.

Мета: науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів математики у їх підготовці до роботи в умовах розбудови нової української школи відповідно до запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

 

Напрям:  забезпечення і підтримка навчання, виховання та  розвитку учнів в умовах  реформування  освіти,  професійний саморозвиток педагога, зокрема:

 1. Поглиблення знань про сучасний стан наукової дисциплiни та методики викладання математики, оволодiння iнформацiйними технологiями навчання та педагогiчними технологiями,стимулювання постiйного зростання професiйної майстерностi та задоволення освiтнiх потреб упродовж усього життя.
 2. Формування готовності вчителів математики до реалізації стратегічних цілей розвитку шкільної математичної освіти, національної системи освіти ХХІ століття, інтеграції у світовий освітній простір, підвищення методологічної та теоретичної компетентності до роботи в умовах оновлення змісту освіти.
 3. Модернізація професійного потенціалу як системного показника готовності до інноваційної діяльності, трансформації найновіших досягнень науки та передового педагогічного досвіду в практику роботи вчителя математики.
 4. Усвідомлення і розуміння формули професійного розвитку як частково визначеної диспозиції педагогів.

Обсяг: 30 годин.

 

Форма (форми) підвищення кваліфікації: очна.

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

 

 • професійно-педагогічна компетентність– обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях та вчитися впродовж життя;
 • інформаційно-цифрова компетентність– здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства;
 • мовно-комунікативна компетентність– володіння знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності,  вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації;
 • підприємницька компетентність– вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя;
 • психологічно-фасилітативна компетентність– усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини, здатність сприяти творчому становленню здобувачів освіти.

 

Місце (місця) надання освітньої послуги:  заклади  загальної  середньої  освіти Яворівського  району Львівської  області.

 

Очікувані   результати  навчання:

 

 1. Володіє професійними компетентностями вчителя освіти 21-го століття.
 2. Визначає комплекс завдань навчального спрямування щодо соціалізації  учня  на  уроках  математики.
 3. Демонструє вміння проводити компетентнісно орієнтовані  уроки.
 4. Уміє сформувати навики критично мислити.
 5. Демонструє вміння використання елементів STEM –уроку.

 

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат

 

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Інтеграційно-мотиваційне заняття

 

Час за робочою навчальною програмою – 2 години

 

Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля (практичне, 1 година)

Тема 2. Формування очікувань учасників (практичне, 1 година)

 

Модуль 1.  Професійно значущі якості особистості  сучасного педагога

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

 

Тема 1.1  Професійне самовдосконалення вчителя математики як  умова  розвитку його  компетентності  (лекція, 1 година; практичне, 2 години).

 

План лекційного заняття

1.1.1.Теоретичні підходи науковців до визначення сутності понять  професійного  розвитку  педагога.

План практичного  заняття

1.1.2.  Як же раціонально спланувати самоосвітню діяльність педагогу, щоб мати дійсно ефективний результат?)

Тема 1.2 Академічна доброчесність: нова академічна культура (лекція, 1 година; практичне, 2 години).

План лекційного заняття

1.2.1. Витоки сучасної академічної доброчесності. Академічна доброчесність: чесність, довіра, підзвітність, повага, відповідальність, справедливість. Академічна недоброчесність: академічний плагіат, фабрикація, обман, списування, хабарництво. Кодекс честі у навчанні.

 План практичного заняття

1.2.2. Моделювання у групах різноманітних освітньо-педагогічних,   проблемних ситуацій.  Пошук шляхів та алгоритмів вирішення недоброчесних випадків із батьками, учнями, учителями

 

Модуль 2.  Школа як  інститут  соціалізації  особитості

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

 

Тема 2.1. Освітній коучинг – технологія партнерства (лекція, 1 година; практичне, 2 години).

План лекційного заняття

2.1.1. Принципи коучингу і їх практичне застосування. Реалізація особистісно-зорієнтованого підходу до навчання засобами коучингових технологій.

План практичного  заняття

2.1.1.Ознайомлення з «практичними інструментами коучингу»:колесо балансу (застосування в індивідуальній і груповій роботі);шкалювання(інструмент самооцінки і розвитку);створення середовища для досягнення цілей.

2.1.2. Моделювання навчальних і виховних заходів, використовуючи коучинговий підхід.

 

Тема 2.2. Прикладна   спрямованість  уроків  математики (практичне, 2 години)

 

План практичного  заняття

2.2.1. Аналіз шкільних програм з математики; порівняння шкільних програм з програмою ЗНО з математики.

2.2.2. Складання  задач з  математики практичного змісту.

 

Тема 2.3.  Математика у PISA-2018: результати і висновки (лекція, 1 година; практичне, 2 години).

 

План лекційного заняття

2.3.1. Міжнародні дослідження PISA-2018. Особливості проведення, статистичні дані, специфіка математичних проблем в тестових зошитах.

 

План практичних занять

 • Розв’язування завдань міжнародних моніторингових досліджень.

 

Модуль 3.  Інноваційні методи навчання

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

 

Тема 3.1. Розвиток критичного мислення в освітньому процесі

(лекція, 1 година; практичне, 2 години).

План лекційного заняття

3.1.1. Критичне мислення – одне з основних умінь ХХІ століття (за Британською Радою).

3.1.2. Особливості критичного мислення.

План практичного заняття

3.1.1. Моделювання неординарних ситуацій.

3.1.2. Асоціативний кущ, Сенкан, Діаграма Вена, Таксономія Блума, Fishbone

 

Тема 3.2. Методика впровадження елементів STEMосвіти на уроках математики (лекція, 1 година; практичне, 2 години).

План лекційного заняття

3.2.1. Перехід на STEM-освіту як напрям модернізації шкільної  системи  навчання.

3.2.2. Особливості STEM-освіти.

 

План практичного заняття

3.2.1.   Робота   у  группах: спланувати   і  розробити власний STEM -проект.

 

Модуль 4.  Розвиток креативності на уроках математики  

Час за робочою навчальною програмою –6 годин

 

Тема 4.1. Методика  підготовки  і  проведення пленерного  уроку  з  математики  (лекція, 1 година; практичне, 3 години).

 

План лекційного заняття

4.1.1 Проведення пленерних  уроків із залученням багатств оточуючого простору – один із шляхів розвитку креативності, глобального мислення, пізнавальної, діяльнісної, інформаційної та кульмінаційної компетенцій  та розширення світогляду учнів як засобів навчання математики.

 

План практичного заняття

4.1.1. Складання  плану-конспекту пленерного  уроку з  алгебри  та  геометрії. 

 

Тема 4.2. Український правопис у новій редакції (лекція, 1 година; практичне, 1 година).

План лекційного заняття

4.2.1.Правопис – це перелік базових орфографічних, граматичних, стилістичних правил. Варіативність – органічна частина правописного кодексу.

План практичного заняття

4.2.1. Орфографічні,фонетичні, лексичні, морфологічні та пунктуаційні зміни (виконання тестових завдань)є.

4.2.2. Проблемні наголоси.

 

Вихідне діагностування, презентація добрих практик (практичне , 2 години)

 

Контроль за знаннями слухачів проводиться послідовно й систематично: на практичних заняттях, індивідуальне та фронтальне опитування, виконання самостійної роботи; на лекціях – експрес-контроль, що передбачає постановку конкретних питань з теми.

Оцінювання розглядається як засіб одержання зворотної інформації про результативність підвищення кваліфікації та внесення коректив у методику роботи зі слухачами курсів. Оцінювання вербальне.

 

 

ІІІ. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Назви тем Кількість годин
Усього Лекції Прак-тичні Семі-нарські
Інтеграційно-мотиваційне заняття 2   2
Тема 1. Реєстрація учасників. Формування очікувань учасників 1
Тема 2. Ознайомлення з програмою модулів 1
Модуль 1. Професійно значущі якості особистості  сучасного педагога 6 2 3
Тема 1.1.   Професійне самовдосконалення вчителя   математики як  умова  розвитку його  компетентності.   1 2
Тема 1.2. Академічна доброчесність: нова академічна культура 1 2
Модуль 2. Школа як  інститут  соціалізації  особитості 8 2 6
Тема 2.1. Освітній  коучинг –  технологія партнерства , що  допомагає  учню  досягти  життєвих  цілей 1 2
Тема 2.2. Прикладна   спрямованість  уроків  математики 2
Тема 2.3.  Математика у PISA-2018:результати  і висновки 1 2
Модуль 3. Інноваційні методи навчання 6 2 4
Тема 3.1. Розвиток критичного мислення в освітньому процесі 1 2
 Тема3.2 Методика впровадження елементів STEMосвіти на уроках математики  1 2
Модуль 4. Розвиток креативності на уроках математики       6 2 4
Тема 4.1. Методика  підготовки  і  проведення пленерного  уроку  з  математики 1 3
Тема 4.2. Український правопис у новій редакції 1 1
Вихідне діагностування, презентація добрих практик 2 2
Усього годин: 30 8 22