Програма підвищення кваліфікації  заступників директорів закладів загальної середньої освіти «Удосконалення професійної компетентності заступників директорів  в умовах  Нової української школи»

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ

«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

Кафедра освітньої політики

Програма підвищення кваліфікації  заступників директорів закладів загальної середньої освіти

 

 «Удосконалення професійної компетентності заступників директорів  в умовах  Нової української школи»

 

Програма підвищення кваліфікації  розглянута і рекомендована

до затвердження на засіданні кафедри освітньої політики

(протокол № ___ від _________2020 р.)

Завідувач кафедри                                            В.П. Матяшук

Програма підвищення кваліфікації затверджена вченою радою

(протокол № 2 від 19.02. 2020 )

Голова вченої ради                                                    І.З.Танчин

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Найменування: Програма підвищення кваліфікації заступників директорів з навчально-виховної роботи, які відповідають за супровід виховної роботи,закладів загальної середньої освіти   «Удосконалення професійної компетентності заступників директорів  в умовах  Нової української школи»

Розробник: методист  методичного кабінету відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації, за сумісництвом – учитель української мови та літератури Новояворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, освіта вища, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший вчитель» Каліцінська Г.М.

Мета: науково-методичний супровід професійного розвитку заступників директорів з навчально-виховної роботи, які відповідають за супровід виховної роботи,  закладів загальної середньої освіти  у їх   підготовці до роботи в умовах розбудови нової української школи відповідно до запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

Напрям: забезпечення і підтримка навчання, виховання та  розвитку школярів в освітньому середовищі,  рефлексія і професійний саморозвиток заступників директорів, зокрема:

 1. Знання і розуміння нових підходів до науково-теоретичного осмислення мети, завдань та основних напрямків виховання молодого покоління, до управління виховним процесом у закладах освіти.
 2. Вміння створити модель ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу (учнів, педагогів, батьків, представників громадськості) в контексті нового принципу педагогіки партнерства.
 3. Оволодіння відносно визначеною диспозицією концепцій дитино- центризму, сучасного освітнього середовища.
 4. Усвідомлення і розуміння формули професійного розвитку як частково визначеної диспозиції педагогів.

Обсяг: 30 годин.

Форма (форми) підвищення кваліфікації: очна.

Перелік  компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:

 

 • професійно-педагогічна компетентність– обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню учнів;
 • управлінська компетентність – здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах розбудови нової української школи; уміння управляти освітньою діяльністю, планувати і організовувати роботу закладу та його розвиток; реалізовувати освітню політику закладу освіти відповідно до вимог і стандартів державної політики в сфері освіти, уміння аналізувати нормативні документи;
 • мовно-комунікативна компетентність– вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації;
 • психологічно-фасилітативна компетентність– усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини, здатність сприяти творчому становленню  школярів та їхній індивідуалізації;
 • підприємницька компетентність– вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя;
 • соціально-громадянська компетентність– розуміння сутності громадянського суспільства, володіння знаннями про права та свободи людини, усвідомлення глобальних проблем людства й можливості власної участі в  їх розв’язанні, усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності, вміння визначати проблемні питання в соціокультурній, професійній сферах та віднаходити способи їх розв’язання, здатність до ефективної командної роботи, вміння запобігати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів.

Місце (місця) надання освітньої послуги: заклади загальної середньої освіти Яворівського району Львівської області

Очікувані результати навчання:

 • Здійснює управління закладом освіти на основі впровадження  сучасних освітніх трендів та особливостей сучасних освітніх систем.
 • Вміє визначати освітні потреби аудиторії та мотивувати її до навчання.
 • Демонструє вміння конструювати сучасне освітнє середовище. реалізувати сучасні програми навчання та виховання школярів із використанням компетентнісних практик.
 • Вміє обирати  підходи та інструментарії для планування методичної роботи.
 • Удосконалює професійні компетентності класних керівників закладу освіти.
 • Застосовує інтерактивні методи навчання педагогів, технології тренінгу, фасилітації, менторства (наставництва), консультування.
 • Демонструє готовність до змін, гнучкість, постійний професійний саморозвиток.

 

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: сертифікат

ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Інтеграційно-мотиваційне заняття

Час за робочою навчальною програмою – 2 години

Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля (практичне, 1 година)

Тема 2. Формування очікувань учасників (практичне, 1 година)

Модуль 1. Нові підходи до організації виховної роботи за умов сталого розвитку.

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

Тема 1.1.  Удосконалення процесу виховання шляхом вибору ефективних форм виховної роботи ( лекція, 2 години; практичне, 2 години)

План лекційного заняття

1.1.1. Особливості виховної діяльності й управління нею в сучасному освітньому процесі.

План практичного  заняття

1.1.2. Виокремлення  сутності та проблеми сучасного виховання, парадигм вихованості,  формування   пріоритетних напрямів виховання.

Тема 1.2. Компетентнісний підхід до організації виховної роботи в закладі загальної середньої освіти (практичне, 2 години)

План практичного  заняття

1.2.1.Моделювання педагогами фрагментів виховних заходів із використанням  сучасних  інноваційних  технологій  під час підготовки та проведення масових заходів.

Модуль 2. Формування патріотизму, ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у вихованців засобами активних форм роботи.

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

Тема 2.1.  Формування національної самосвідомості та патріотизму засобами народних традицій   (лекція, 2 години )

 

План лекційного заняття

2.1.1. Формування національних та загальнолюдських цінностей. Виховання через українську традицію.

2.1.2. Змістова структура процесу формування національної самосвідомості школярів.

Тема 2.2. Громадянське виховання у процесі навчання та позаурочної діяльності    (практичне, 4 години)

План практичного  заняття

 • Впровадження активних форм роботи в процесі формування громадянської культури  учнів.
 • Про пошуки шляхів  ефективності  патріотичного  виховання  школярів у контексті освітніх інновацій.

 

Модуль 3. Педагогіка  партнерства – ключовий компонент формули Нової школи.

Час за робочою навчальною програмою – 8 годин

Тема 3.1. Використання педагогіки партнерства як ключового компоненту  формули НУШ у роботі педагогів

(лекція, 2 години; практичне, 2 години)

 

План лекційного заняття

3.1.1. Педагогіка співробітництва: необхідність, сутність, практика.

3.1.2. Зміст, основні ідеї  та умови реалізації педагогіки співробітництва.

 

План практичного заняття

 

3.1.3.   Основні складові побудови гуманних відносин з учнями.

3.1.4. Практичні поради  вчителю щодо реалізації педагогіки співробітництва в освітньому процесі.

 

Тема 3.2. Співпраця школи, сім’ї та громадськості як важливий компонент ефективної діяльності освітнього закладу   (лекція, 2 години практичне, 2 години).

 План лекційного заняття

3.2.1. Школа партнерства як модель ефективної взаємодії ефективної взаємодії  всіх   учасників освітнього процесу. Основні напрями та модулі розвитку школи.

План практичного заняття

3.2.1. Практичні поради вчителю щодо реалізації педагогіки співробітництва в освітньому процесі.

3.2.2. Розроблення та реалізація навчальних і позакласних соціально-важливих проєктів. 

Модуль 4.  Інноваційні технології підготовки заступників директорів  з навчально-виховної роботи.

Час за робочою навчальною програмою – 6 годин

Тема 4.1. Використання хмарних технологій у професійному розвитку педагогічних працівників  (практичне, 2 години)

План практичного заняття

4.1.2. Проектування  хмарно-орієнтованого  навчального  середовища.

 4.1.3. Моделювання ситуативних вправ.

 

 Тема 4.2. «Універсал – Онлайн» (сервісне управління освітнім закладом)  (практичне , 2 години)

План практичного заняття

4.2.1.  Проектне управління освітнім процесом у новій українській школі.

4.2.2.  Укладання проектів .

 

 Тема 4.3. Освітній коучинг як інноваційна технологія професійної  підготовки педагога   (практичне, 2 години)

План практичного заняття

4.3.1. Ознайомлення з «практичними інструментами коучингу»: колесо балансу (застосування в індивідуальній  і   груповій роботі);  шкалювання   (інструмент самооцінки і розвитку); створення середовища для досягнення цілей.

4.3.2. Моделювання навчальних і виховних заходів, використовуючи коучинговий підхід.  

Вихідне  діагностування,  презентація  добрих  практик  (практичне , 2 години)

Контроль за знаннями слухачів проводиться послідовно й систематично: на практичних заняттях, індивідуальне та фронтальне опитування, виконання самостійної роботи; на лекціях – експрес-контроль, що передбачає постановку конкретних питань з теми.

Оцінювання розглядається як засіб одержання зворотної інформації про результативність підвищення кваліфікації та внесення коректив у методику роботи зі слухачами курсів. Оцінювання вербальне.

 

ІІІ. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Назви тем Кількість годин
Усього Лек-ції Прак-тичні Семінарські
Інтеграційно-мотиваційне заняття 2   2
Тема 1. Реєстрація учасників. Ознайомлення з програмою модуля 1
Тема 2. Формування очікувань учасників 1
Модуль 1.  Нові підходи до організації виховної роботи за умов сталого розвитку. 6 2 4
Тема 1.1. Удосконалення процесу виховання шляхом вибору ефективних форм виховної роботи. 2 2
Тема 1.2. Компетентнісний підхід до організації виховної роботи в закладі загальної середньої освіти. 2
Модуль 2. Формування патріотизму, ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у вихованців засобами активних форм роботи 6

 

2 4
Тема 2.1. Формування національної самосвідомості та патріотизму засобами народних традицій. 2
Тема 2.2. Розвиток громадянських компетентностей заступників директорів.  Громадянське виховання у процесі навчання та позаурочної діяльності. 4
Модуль 3. Педагогіка партнерства- ключовий компонент формули Нової школи 8 4 4
Тема 3.1. Використання педагогіки партнерства як ключового компоненту формули НУШ у роботі педагогів 2 2
Тема 3.2. Співпраця школи, сім’ї та громадськості як важливий компонент ефективної діяльності освітнього закладу. 2 2
Модуль 4. Інноваційні технології підготовки заступників директорів  з навчально-виховної роботи. 6   6
Тема 4.1. Використання хмарних технологій у професійному розвитку педагогічних працівників. 2
Тема 4.2. «Універсал – Онлайн» (сервісне управління освітнім закладом) 2
Тема 4.3. Освітній коучинг як інноваційна технологія професійної  підготовки педагога.      2
Вихідне діагностування, презентація добрих практик 2   2
Всього годин: 30 8 22